Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Ob-2189/11 , Stran 646
Ob-2189/11
Društvo slovenskih književnih prevajalcev v skladu z Zakonom o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02) in Pravilnikom o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 42/04) objavlja
javni razpis
za prevajalske štipendije iz naslova knjižničnega nadomestila za leto 2011
1. Predmet razpisa Predmet razpisa je podelitev štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila za leto 2011. Razpis je namenjen prevajalcem monografskih publikacij vseh leposlovnih in humanističnih zvrsti iz tujih jezikov v slovenščino ter prevodoslovcem za teoretsko refleksijo o prevajanju – v skladu z določbami Pravilnika DSKP o podeljevanju štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila (v nadaljevanju: Pravilnik DSKP), ki je del razpisne dokumentacije. Podeljene bodo delovne in rezidenčne štipendije ter prevajalske premije za vrhunske dosežke v kategorijah »perspektivni prevajalec« in »uveljavljeni prevajalec«. Prijavljanje za štipendije poteka po zvrsteh, razvrstitev kandidatov po kategorijah pa opravi strokovna komisija. Kriteriji za pridobitev štipendij v različnih zvrsteh so v zgoraj omenjenem Pravilniku DSKP izčrpno predstavljeni v njegovem 7., 8. in 20. členu. 2. Razpisni rok: razpis stopi v veljavo v petek, dne 25. marca 2011 in se zaključi dne 22. aprila 2011. 3. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – Pravilnik DSKP, – besedilo razpisa, – prijavni list, – formular za dodelitev posamezne vrste štipendije, – formular z dopolnilnimi podatki (podatki o TR, banka, davčna številka in izpostava). Predlagatelj mora ob prijavi predložiti celotno dokumentacijo, ki jo zahteva 8. člen Pravilnika DSKP. 4. Oddaja in dostava prijav: prijava mora biti predložena na naslov Društvo slovenskih književnih prevajalcev, Tomšičeva 12, 1000 Ljubljana do (vključno) 22. aprila 2011 kot priporočena pošiljka, v zapečatenem ovitku z izpisom na sprednji strani: Ne odpiraj – Prijava za štipendijo iz naslova knjižničnega nadomestila. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba vlagatelja in njegov naslov. Za zamujeno se šteje vloga, ki ni bila oddana kot priporočena pošiljka do 22. aprila. 2011. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje celotne razpisne dokumentacije, navedene v Pravilniku DSKP (8. člen). Oddaja vloge pomeni, da je predlagatelj seznanjen z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Vso razpisno dokumentacijo in vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobi v pisarni DSKP ter na spletni strani DSKP: www.dskp-drustvo.si. 5. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: strokovna komisija DSKP na prvem sestanku 26. aprila 2011 pregleda vloge in ugotovi morebitne pomanjkljivosti ter pozove predlagatelje k dopolnitvi vlog v roku osmih dni. Komisija bo predlagatelje o svojem izboru obvestila najkasneje v 3 tednih po izteku roka za dopolnitev vlog, ki se zaključi 17. maja 2011. Rezultati razpisa bodo uradno veljavni po izteku pritožbenega roka 8 dni po prejemu obvestila o rezultatih razpisa. Po končanem pritožbenem roku predloge strokovne komisije potrdi Upravni odbor DSKP.
Društvo slovenskih književnih prevajalcev