Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Ob-2100/11 , Stran 664
Ob-2100/11
Občina Prevalje na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 55/09 – odl. US,100/09, 49/10) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Prevalje, občinska uprava, Trg 2a, Prevalje, tel. 02/82-46-100, faks 02/82-46-124. 2. Opis predmeta prodaje in izklicna cena: trisobno stanovanje, št. 18, v IV. nadstropju, na naslovu Trg 65, Prevalje, v izmeri 71,65 m2. Stanovanje je vpisano v vložek št. 1327/18, k.o. Farna vas (884)ID, št. stanovanja 884-616-18. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in zemljišču s parc.št. 411/44, k.o. Farna vas (884). Izklicna cena: 56.793,65 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin. Stanovanje je zasedeno in oddano v najem za nedoločen čas z neprofitno najemnino. Sprememba lastnika stanovanja ne vpliva na obstoječe najemno razmerje, pridobitelj lastninske pravice vstopi v pravni položaj najemodajalca. 3. Najnižji znesek višanja: 300,00 EUR. 4. Izvedba javne dražbe: – Javna dražba se bo izvedla v mali sejni sobi Občine Prevalje, Trg 2a, Prevalje/II. nadstropje, dne 11. 4. 2011, ob 12. uri. – Javna dražba bo ustna in jo bo izvajala pristojna komisija. – Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo pred začetkom javne dražbe vplačati varščino v višini 10% skupne izklicne cene nepremičnine na TRR Občine Prevalje, št. 01375-0100010242, z navedbo »plačilo varščine za javno dražbo nepremičnine Trg 65/18«. Plačana varščina se uspelemu dražitelju vračuna v kupnino, neuspelemu dražitelju pa bo vrnjena brez obresti v roku 10 dni od dneva dražbe. – Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe iz držav EU. Pravne osebe, ki so registrirane v RS, morajo prodajalcu predložiti ustrezno dokazilo o registraciji, ki ne sme biti starejše od 30 dni, vse pravne osebe pa tudi notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi. Fizične osebe morajo predložiti osebni dokument ter davčno številko. – Dražitelji se morajo najpozneje četrt ure pred začetkom javne dražbe osebno oglasiti na kraju dražbe ter v urejeni mapi predložiti fotokopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled: a) originalno potrdilo o vplačani varščini, b) izpisano celotno številko TRR za primer vračila varščine, c) izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) v originalu oziroma druge ustrezne evidence v originalu, star največ 30 dni, d) originalno notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi za pooblaščence, e) osebno izkaznico ali drug osebni dokument s fotografijo (fizične osebe, s.p.-ji, zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci), f) izpisano davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko. – Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. – Ugovori na potek javne dražbe se lahko dajo do sestave dražbenega zapisnika, rešuje pa jih predsednik komisije za izvedbo javne dražbe. – V primeru, da sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo enako najvišjo ceno ali izklicno ceno, nepremičnina ni prodana, če eden od ponudnikov ne zviša svoje ponudbe. – Ponudba veže do zaključka javne dražbe in ponudnik do tedaj ne more odstopiti, ali jo na kakršen drug način razveljaviti. – Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. 5. Drugi pogoji javne dražbe: nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«, kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. V izklicno ceno niso zajeti predpisani davki in jih plača kupec. Poleg tega je kupec dolžan poravnati stroške notarske overitve pogodbe, stroške cenitve in vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice in vknjižbe v zemljiški knjigi, ter stroške objave javne dražbe. 6. Vrsta pravnega posla: Prodajna pogodba. Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po zaključku javne dražbe. Kupec mora celotno kupnino poravnati v roku 8 dni po podpisu pogodbe, sicer se šteje, da je odstopil od pogodbe in v tem primeru prodajalec zadrži vplačano varščino. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških, se bodo kupcu nepremičnine izročile v last. 7. Natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo na tel. 02/82-46-116, ogled nepremičnin pa je mogoč po predhodni telefonski najavi na isti številki. 8. Ustavitev postopka: Občina Prevalje lahko postopek javne dražbe in začeti postopek prodaje nepremičnin ustavi vse do podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžna pa je vrniti, brez obresti, vplačano varščino.
Občina Prevalje