Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

/Št. 3541-0017/2011 Ob-2173/11 , Stran 662
/Št. 3541-0017/2011 Ob-2173/11
Javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Zreče in Občine Vitanje
Naročniki: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče; Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje. Predmet koncesije: predmet koncesije je opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, obdelave mešanih komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Zreče in Občine Vitanje. Cilji, ki jih zasledujejo koncedenti: koncesionar bo moral v obdobju trajanja koncesije (15) let na območju občin opravljati obvezno lokalno gospodarsko javno službo zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, obdelave mešanih komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Pravne podlage: – Zakon o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN); – Zakon o javnem naročanju /ZJN-2/ (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10); – Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1, 70/08, 108/09 – ZPNačrt-A, 108/09); – Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Zreče (Uradni list RS, št. 98/09, 30/10); – Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanje s komunalnimi odpadki v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 9/11); – Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 5/10, 37/10); – Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanje s komunalnimi odpadki v Občini Vitanje (Uradni list RS, št. 17/11). Izdelava vloge Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih predpisane razpisne dokumentacije in jo izdelati v slovenskem jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne dokumentacije. Ponudnik lahko svojo vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do vključno zadnjega dne razpisanega roka za oddajo ponudbe. Pogoji za pravilnost ponudbe Naročniki bodo ocenjevali in izbrali izključno le veljavne vloge. Veljavne bodo tiste vloge, ki bodo pravočasne in popolne. Vloga je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in ure, določene v razpisu. Vloga je popolna: – če jo poda ponudnik, ki izpolnjuje razpisane pogoje, – če je podana za razpisano krajevno območje izvajanja storitve, – če je popolna glede na besedilo javnega razpisa. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo: vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktni osebi: Gregor Kovačič, na tel. 03/757-17-13 ali po e-pošti: gregor.kovacic@zrece.eu (Občina Zreče) in Gorazd Fric, na tel. 03/757-43-50 ali po e-pošti: gorazd.fric@vitanje.si (Občina Vitanje). Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije Naročniki si pridržujejo pravico, da najkasneje štiri dni pred potekom roka za oddajo vloge spremenijo in dopolnijo razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki ”Dopolnila” objavljena na spletni strani Občine Zreče, http://www.zrece.eu. Naročniki bodo v tem primeru po potrebi podaljšali rok za oddajo vloge, da bodo prijaviteljem omogočili upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo vloge. Način in čas oddaje vloge Ponudniki morajo svoje ponudbe osebno ali priporočeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku, v zaprti ovojnici, na naslov: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče. Na prednji strani ovojnice mora biti navedeno: ”Ne odpiraj – Prijava na javni razpis `Koncesija za ravnanje z odpadki”. Na hrbtni strani mora biti obvezno naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge je potrebno oddati najkasneje do 20. aprila 2011, do 12. ure. Rok trajanja koncesije Koncesijska pogodba se sklene za določen čas, in sicer za dobo 15 let. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov Prijavitelji morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji prijavitelja se ne upoštevajo. Naročniki bodo vse prijavitelje, ki jim bo priznana sposobnost, povabili na dialog, da bodo predstavili svoje rešitve in predloge. Po zaključku dialoga bodo naročniki o tem obvestil udeležence in jih pozvali k predložitvi končne ponudbe, na podlagi sprejete rešitve iz zaključenega dialoga. Za izbiro najugodnejše ponudbe bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejša ponudba. Uporabljena bodo naslednja merila: – cena, – kadri, – tehnične zmogljivosti, – izkušnje v zvezi z izvajanjem primerljivih del. Koncesijska pogodba Izbrani ponudnik je dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 15 dni po dokončnosti odločbe. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Zreče (http://www.zrece.eu).
Občina Zreče Občina Vitanje