Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Ob-2125/11 , Stran 665
Ob-2125/11
Na podlagi 66. člena Stvarnopravnega zakonika in 176. člena Stanovanjskega zakona, Železarna Jesenice, d.o.o., Cesta železarjev 8, Jesenice, razpisuje
javno dražbo
za prodajo stanovanj
I. Predmet javne dražbe in izklicna cena: 1. Stanovanje št. 4, v pritličju stanovanjske stavbe, z naslovom Ilirska cesta 9A, Jesenice, v skupni izmeri 19,89 m2. Stanovanje je prazno. Izklicna cena znaša 2.984,00 EUR. 2. Stanovanje št. 6, v pritličju stanovanjske stavbe, z naslovom Ilirska cesta 9A, Jesenice, v skupni izmeri 57,10 m2. Stanovanje je prazno. Izklicna cena znaša 8.565,00 EUR. 3. Stanovanje št. 8, v pritličju stanovanjske stavbe, z naslovom Ilirska cesta 9A, Jesenice, v skupni izmeri 47,81 m2. Stanovanje je v neprofitnem najemu za nedoločen čas. Izklicna cena znaša 7.172,00 EUR. Kupec plača tudi vse neporavnane obveznosti najemnika stanovanja iz naslova najema in uporabe stanovanja. 4. Stanovanje št. 3, v 1. nadstropju stanovanjske stavbe, z naslovom Ulica Viktorja Kejžarja 1, Jesenice, v skupni izmeri 83,29 m2. Stanovanje je prazno. Izklicna cena znaša 58.303,00 EUR. 5. Stanovanje št. 4, v kleti stanovanjske stavbe, z naslovom Ulica Viktorja Kejžarja 1, Jesenice, v skupni izmeri 60,72 m2. Stanovanje je prazno. Izklicna cena znaša 42.504,00 EUR. 6. Stanovanje št. 5, v 1. nadstropju stanovanjske stavbe, z naslovom Ulica Viktorja Kejžarja 1, Jesenice, v skupni izmeri 71,07 m2. Stanovanje je prazno. Izklicna cena znaša 49.749,00 EUR. 7. Stanovanje št. 8, v pritličju stanovanjske stavbe, z naslovom Ulica Viktorja Kejžarja 1, Jesenice, v skupni izmeri 70,91 m2. Stanovanje je prazno. Izklicna cena znaša 49.637,00 EUR. 8. Stanovanje št. 10, v 1. nadstropju stanovanjske stavbe, z naslovom Ulica Viktorja Kejžarja 1, Jesenice, v skupni izmeri 75,63 m2. Stanovanje je v neprofitnem najemu za nedoločen čas. Izklicna cena znaša 37.815,00 EUR. Kupec plača tudi vse neporavnane obveznosti najemnika stanovanja iz naslova najema in uporabe stanovanja. 9. Stanovanje št. 2, v pritličju stanovanjske stavbe, z naslovom Delavska ulica 5, Jesenice, v skupni izmeri 29,84 m2. Stanovanje je v neprofitnem najemu za nedoločen čas. Izklicna cena znaša 5.968,00 EUR. Kupec plača tudi vse neporavnane obveznosti najemnika stanovanja iz naslova najema in uporabe stanovanja. 10. Stanovanje št. 3, v pritličju stanovanjske stavbe, z naslovom Delavska ulica 5, Jesenice, v skupni izmeri 29,84 m2. Stanovanje je prazno. Izklicna cena znaša 5.968,00 EUR. 11. Stanovanje št. 4, v pritličju stanovanjske stavbe, z naslovom Delavska ulica 5, Jesenice, v skupni izmeri 29,84 m2. Stanovanje je v neprofitnem najemu za nedoločen čas. Izklicna cena znaša 5.968,00 EUR. Kupec plača tudi vse neporavnane obveznosti najemnika stanovanja iz naslova najema in uporabe stanovanja. 12. Stanovanje št. 3, v pritličju stanovanjske stavbe, z naslovom Delavska ulica 6, Jesenice, v skupni izmeri 53,16 m2. Stanovanje je v neprofitnem najemu za nedoločen čas. Izklicna cena znaša 15.948,00 EUR. Kupec plača tudi vse neporavnane obveznosti najemnika stanovanja iz naslova najema in uporabe stanovanja. 13. Stanovanje št. 4, v podstrehi stanovanjske stavbe, z naslovom Delavska ulica 7, Jesenice, v skupni izmeri 56,96 m2. Stanovanje je v neprofitnem najemu za nedoločen čas. Izklicna cena znaša 17.088,00 EUR. Kupec plača tudi vse neporavnane obveznosti najemnika stanovanja iz naslova najema in uporabe stanovanja. 14. Stanovanje št. 4, v 1. nadstropju stanovanjske stavbe, z naslovom Cesta v Rovte 11, Jesenice, v skupni izmeri 81,51 m2. Stanovanje je prazno. Izklicna cena znaša 20.378,00 EUR. Vse izklicne cene stanovanj ne vključujejo 2% davka na promet nepremičnin. II. Ogled stanovanj in potek javne dražbe: Ogled stanovanj bo možen: Za stanovanja pod številkami 1. do 3. dne 4. 4. 2011, ob 9. uri, Za stanovanja pod številkami 4. do 8. dne 4. 4. 2011, ob 10. uri, Za stanovanja pod številkami 9. do 11. dne 5. 4. 2011, ob 9. uri, Za stanovanje pod številko 12. dne 5. 4. 2011, ob 10. uri, Za stanovanje pod številko 13. dne 5. 4. 2011, ob 10.30, Za stanovanje pod številko 14. dne 5. 4. 2011, ob 11. uri. Za vse oglede je kontaktna oseba Emil Ažman, tel. 041/651-734. Izvedba javne dražbe: Javna dražba se bo izvedla dne 14. 4. 2011 na naslovu Industrijska ulica 2A, Jesenice (bivši ERC), v sejni sobi, 1. nadstropje. Javna dražba za stanovanja pod številkami 1. do 3. se bo izvedla ob 9. uri, Javna dražba za stanovanja pod številkami 4. do 8. se bo izvedla ob 10. uri, Javna dražba za stanovanja pod številkami 9. do 11. se bo izvedla ob 11. uri, Javna dražba za stanovanja pod številkami 12. do 14. se bo izvedla ob 12. uri. Izvedbo javne dražbe bo opravila pristojna komisija. Zoper postopek javne dražbe in odločanje komisije ni mogoč ugovor ali pritožba. Prodaja bo potekala po načinu `videno – kupljeno` in po stanju stanovanj v času javne dražbe. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane. Najmanjše večanje izklicne cene za stanovanje je po 500,00 EUR. III. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: 1. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe iz Republike Slovenije in tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo v eni od držav članic Evropske unije. 2. Dražitelji so dolžni vplačati varščino v višini 10% izklicne cene in s tem sprejemajo obveznost pristopiti k javni dražbi. Varščina mora biti vplačana vsaj 2 dni pred pričetkom javne dražbe, na transakcijski račun Železarne Jesenice, d.o.o. številka: 07000-0000133950, s pripisom, da je namen plačila vplačana varščina za stanovanje pod zaporedno št. ….. Premalo ali prepozno vplačana varščina se bo vrnila brez obresti v roku 10 dni po poteku roka za vplačilo varščine. Neuspelim dražiteljem bo varščina vrnjena brez obresti v roku 15 dni po zaključku javne dražbe na njihov transakcijski račun. 3. Dražitelji se morajo najpozneje 30 minut pred začetkom javne dražbe oglasiti na kraju dražbe ter v urejeni mapi predložiti fotokopije in originale naslednjih dokumentov na vpogled ob prijavi: – potrdilo v originalu o vplačani varščini; – celotno številko svojega transakcijskega računa; – izpisek iz sodnega registra za pravne osebe v originalu oziroma iz druge ustrezne evidence v originalu, star največ 30 dni; – morebitni pooblaščenci morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi; – osebno izkaznico ali drug oseben dokument s fotografijo (fizične osebe, s. p.-ji, zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci); – davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko. Tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na stanovanjih pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor. Pravne osebe oziroma drugi poslovni subjekti morajo predložiti izpisek iz sodnega registra oziroma druge ustrezne evidence, star največ 30 dni. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. IV. Izbor najugodnejšega ponudnika: Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. 1. Ponudnik lahko uveljavlja svojo predkupno pravico. 2. Izbrani ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno. 3. V primeru, če je ponudnik samo eden, je stanovanje prodano za izklicno ceno. 4. V primeru, da je več ponudnikov, ki ponudijo najvišjo ceno ali izklicno ceno in če eden od ponudnikov ne zviša svoje ponudbe, komisija določi kupca z žrebom. 5. V primeru, da je ponudnik izpolnil pogoje za pristop k javni dražbi, vendar se javne dražbe ne udeleži, se šteje, da draži z izklicno ceno stanovanja, po zgoraj navedenih pogojih. 6. Ponudba veže do zaključka dražbe in ponudnik do tedaj ne more od nje odstopiti, ali jo na kakršen drugi način razveljaviti. 7. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. V. Prodajni in plačilni pogoji Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku šest mesecev od sklenitve prodajne pogodbe, s 7% letnimi obrestmi, ki tečejo od neplačanega dela kupnine do plačila. Kupnina se vplača na transakcijski račun Železarne Jesenice, d.o.o.. Z vplačilom celotne kupnine in neporavnanih stroškov, ki bremenijo kupca, prejme kupec original prodajne pogodbe oziroma zemljiškoknjižno dovolilo. Plačilo celotne kupnine in neporavnanih stroškov, ki bremenijo kupca v navedenem roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se všteje v kupnino. Vračunana varščina v kupnini se od dneva vplačila do dneva vštetja v kupnino ne obrestuje. Če udeleženec, ki uspe na dražbi, ne sklene prodajne pogodbe oziroma se ne odzove na podpis prodajne pogodbe v osmih dneh, ali ne plača kupnine in neporavnanih stroškov, ki bremenijo kupca, v šestih mesecih po sklenitvi pogodbe, se šteje, da je od sklenitve pogodbe oziroma od pogodbe odstopil. Prodajalec si zadrži vplačano varščino kot skesnino, že plačani del kupnine pa se vrne brez obresti. Davčne dajatve in vse ostale stroške, kot so overitev pogodbe in vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo, niso zajeti v kupnini in jih plača izbrani kupec. VI. Ustavitev postopkov Lastnik Železarna Jesenice, d.o.o. lahko postopek javne dražbe ustavi, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti, brez obresti, vplačano varščino. Prav tako lahko lastnik Železarna Jesenice, d.o.o. začeti postopek prodaje stanovanj kadarkoli do sklenitve pravnega posla – podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti, brez obresti, vplačano varščino. Pravno opozorilo Lastnik Železarna Jesenice, d.o.o. lahko dražitelju ne vrne vplačane varščine, če dražitelj ni uspel na javni dražbi, vendar pa prispe s strani enega izmed vplačnikov varščine za isto stanovanje v roku 5-ih delovnih dni po zaključku javne dražbe na naslov lastnika stanovanj Železarne Jesenice, d.o.o., Cesta železarjev 8, Jesenice notarsko overjena izjava, dana pod materialno (odškodninsko) in kazensko odgovornostjo, da je v času od razpisa do zaključka javne dražbe prišlo do izsiljevanja ali poskusa vplivanja na druge vplačnike varščine s podrobnim opisom, kdo in kdaj ter na koga je izsiljevanje ali poskus vplivanja izvajal ter opisom vseh relevantnih dejstev za pričetek postopkov vezanih na taka dejanja pri organih pregona. Prav tako lahko lastnik Železarna Jesenice, d.o.o. odstopi od sklenitve prodajne pogodbe in prekine sklenitev pravnega posla, če je dražitelj uspel na javni dražbi, vendar so nastopili razlogi iz prejšnjega odstavka. Vplačnik varščine, ki je varščino izgubil zaradi izsiljevanja ali poskusa vplivanja na druge dražitelje, lahko neupravičenost zadržanja vplačane varščine spodbija v sodnem postopku, prav tako je šele v primeru odločitve sodišča upravičen do vpogleda v izjavo, na podlagi katere je izgubil pravico do vrnitve vplačane varščine.
Železarna Jesenice, d.o.o.