Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Dn 14257/2010 Os-2097/11 , Stran 688
Dn 14257/2010 Os-2097/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Šolaja Stipota, stanujočega Plintovec 9d, Zgornja Kungota, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičninah, pripisanih podvl. št. 1869/857, 1869/2, 1869/58, 1869/217, 1869/218, 1869/219, k.o. Maribor – Grad, v svojo korist v višini 1/2 celote, in v korist Zdenke Šolaja, Plintovec 9d, Zgornja Kungota, v višini 1/2 celote, pod opr. št. Dn 14257/2010, dne 1. 12. 2010 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin: – prodajne pogodbe št. 135-034/239-96, z dne 1. 7. 1996, sklenjene med prodajalcem SKB – Investicijsko podjetje d.o.o., Ljubljana, Slovenska 56, ki ga je zastopal direktor Jože Kavčič, in kupcema Šolaja Stipotom, roj. 1. 9. 1942 in Šolaja Zdenko, roj. 13. 12. 1952, oba stanujoča Plintovec 9d, Zgornja Kungota, s katero je prodajalec kupcema prodal nepremičnine, v trgovsko poslovnem centru »City« v Mariboru, na parc. št. 1771, k.o. Maribor – Grad, in sicer poslovni prostor, št. P.1.03, v pritličju, v izmeri 89,33 m², namenjen za klasično italijansko kafetarijo; št. P.1.04, v pritličju, v izmeri 88,12 m², namenjeno za trgovino s tekstilom blagovne znamke »Unlimited«; št. 2.1.06, v 2. nadstropju, v izmeri 86,37 m², namenjeno za trgovino s čevlji blagovne znamke »Blue sistem« in 3 parkirna mesta v 4. kleti podzemne garaže pod TPC City Maribor, in to št. 31, 32 in 33 in v kateri je prodajalec na prodanih nepremičninah dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist kupcev, – aneksa št. 2, k prodajni pogodbi št. 135-034/239-96, z dne 1. 7. 1996, sklenjenega 9. 6. 1998 med prodajalcem SKB – Investicijsko podjetje d.o.o., Ljubljana, Slovenska 56, ki ga je zastopal direktor Jože Kavčič, in kupcema Šolaja Stipotom, roj. 1. 9. 1942 in Šolaja Zdenko, roj. 13. 12. 1952, oba stanujoča Plintovec 9d, Zgornja Kungota, v katerem so pogodbene stranke spremenile 1.2. točko 1. člena pogodbe št. 135-034/239-96, z dne 1. 7. 1996, tako, da je predmet prodaje poslovni prostor št. P.1.03 v pritličju, v izmeri 89,33 m² namenjen za klasično italijansko kafetarijo, s pripadajočima prostoroma št. GVP2 v izmeri 18,90 m² in št. GVP3 v izmeri 12,09 m², namenjenima gostinskemu vrtu v pritličju TPC City Maribor; št. P.1.04, v pritličju, v izmeri 88,12 m², namenjeno za trgovino s tekstilom blagovne znamke »Unlimited«; št. 2.1.06, v 2. nadstropju, v izmeri 86,37 m², namenjeno za trgovino s čevlji blagovne znamke »Blue sistem«, – aneksa št. 3, k prodajni pogodbi št. 135-034/239-96, z dne 1. 7. 1996, sklenjenega 23. 6. 1999, med prodajalcem SKB – Investicijsko podjetje d.o.o., Ljubljana, Slovenska 56, ki ga je zastopal direktor Jože Kavčič, in kupcema Šolaja Stipotom, roj. 1. 9. 1942 in Šolaja Zdenko, roj. 13. 12. 1952, oba stanujoča Plintovec 9d, Zgornja Kungota, v katerem so pogodbene stranke spremenile 1.2. točko 1. člena pogodbe št. 135-034/239-96, z dne 1. 7. 1996, tako, da je predmet prodaje poslovni prostor, št. P.1.03, v pritličju, v izmeri 89,33 m², namenjen za klasično italijansko kafetarijo, s pripadajočima prostoroma št. GVP2, v izmeri 18,90 m², in št. GVP3, v izmeri 12,09 m², in št. GVP1, v izmeri 43,70 m², namenjenimi gostinskemu vrtu, v pritličju TPC City Maribor; št. P.1.04, v pritličju, v izmeri 88,12 m², namenjeno za trgovino s tekstilom blagovne znamke »Unlimited«; št. 2.1.06, v 2. nadstropju, v izmeri 86,37 m², namenjeno za trgovino s čevlji blagovne znamke »Blue sistem«. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedenih nepremičninah, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka in Zdenke Šolaja.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 11. 3. 2011