Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Št. 64/2011 Ob-2135/11 , Stran 643
Št. 64/2011 Ob-2135/11
Na podlagi pravil o delovanju Garancijske sheme za Dolenjsko, sklepa Nadzornega odbora Garancijske sh Na podlagi pravil o delovanju Garancijske sheme za Dolenjsko, sklepa Nadzornega odbora Garancijske sheme za Dolenjsko, objavlja Razvojni center Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: RC) v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ) in občinami MO Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Metlika, Mirna Peč, Mokronog - Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk ter v sodelovanju z bankami NLB d.d., Podružnica Dolenjska in Bela krajina, NLB d.d., Podružnica Kočevje, Probanka d.d., Raiffeisen banka d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Deželna banka Slovenije d.d., Hranilnica LON d.d., Abanka Vipa d.d. in z ostalimi bankami, ki bodo še pristopile k projektu,
razpis
posojil za nova delovna mesta in obratna sredstva (Mikrokrediti) za leto 2011
1. Predmet razpisa Predmet razpisa so posojila za samozaposlitev podjetnikov začetnikov in fizičnih oseb z registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, ki so realizirali samozaposlitev od 1. 1. 2010 dalje in v letu 2010 niso koristili mikrokredita RC ter posojila gospodarskim subjektom malega gospodarstva (do 50 zaposlenih) in fizičnim osebam z registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji za nova delovna mesta realizirana od 1. 1. 2011 dalje in posojila za obratna sredstva posojilojemalcem, ki so iz razpisanih sredstev Garancijske sheme za Dolenjsko (v nadaljevanju: GSD) za leto 2011 prejeli posojilo za nakup opreme ali ekološkega tovornega vozila. Prosilec lahko zaprosi za posojilo za samozaposlitev le enkrat. Razpisana sredstva zagotavljajo ZRSZ in občine. Skupni znesek razpisanih sredstev znaša 420.000 EUR, in sicer: v EUR Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v primeru dodatnih vplačil oziroma s prenosom neporabljenih sredstev iz razpisa dolgoročnih posojil in garancij Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za leto 2011. 2. Pogoji za prijavo Na razpis se lahko prijavijo: 1. osebe, ki so realizirale samozaposlitev od 1. 1. 2010 naprej, 2. delodajalci (do 50 zaposlenih) in fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, ki so od 1. 1. 2011 dalje za nedoločen čas oziroma čas odplačila posojila zaposlili osebo, ki išče zaposlitev in pomeni zaposlitev povečanje števila zaposlenih pri delodajalcu, 3. posojilojemalci, ki so iz razpisanih sredstev GSD za leto 2011 prejeli posojilo za nakup opreme ali ekološkega tovornega vozila. Prednost pri dodelitvi sredstev razpisa imajo prosilci iz 1. in 2. točke, ki so realizirali samozaposlitev ali novo zaposlitev s posredovanjem ZRSZ. Prosilec lahko zaprosi za posojilo za isti namen (investicijo) le enkrat. Prosilec mora imeti sedež na območju občine, ki sodeluje v razpisu. Izjemoma se lahko posojilo odobri iz sredstev druge občine v regiji JV Slovenija, kolikor ima prosilec v tej občini poslovno enoto, v kateri zaposluje vsaj ½ zaposlenih oseb (s stalnim bivališčem v omenjeni občini) za nedoločen čas in ima tudi novo zaposlena oseba stalno bivališče v tej drugi občini oziroma pri posojilu za obratna sredstva se investicija izvaja v omenjeni občini. Če delodajalec v času, za katerega je prejel posojilo, zmanjša število zaposlenih in v roku enega meseca ne zaposli drugega delavca za nedoločen čas oziroma čas odplačila posojila, je dolžan še neodplačani del posojila vrniti naenkrat, najpozneje v mesecu dni, če odbor za odobritev posojil ne odloči drugače. 3. Posojilni pogoji Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Za ekološka tovorna vozila se štejejo tovorna vozila z motorji z oznako vsaj EURO 5, ki so bila izdelana vsaj v letu 2010. 4. Vloga Vlogo za posojilo lahko prosilec prejme na Razvojnem centru Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba je Polona Kovač-Brulc, tel. 07/337-29-87, in v Razvojnem centru Kočevje Ribnica d.o.o., Trg zbora odposlancev 72, 1330 Kočevje, kontaktna oseba Mašenjka Hvala, tel. 01/895-06-10. Vlogo lahko prosilci dobijo tudi na spletni strani, www.rc-nm.si. Izpolnjene vloge z vso potrebno dokumentacijo se oddajo na zgoraj navedenih mestih. Obravnavane bodo le vloge na izvirnih obrazcih. Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem iz razpisa, bodo zavrnjene. 5. Rok za oddajo vlog Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma objave o zaprtju razpisa. Prosilci lahko oddajo vloge od dneva objave naprej. Popolne vloge oddane do 5. koledarskega dne v tekočem mesecu, bodo obravnavane najkasneje do konca tekočega meseca. Popolne vloge bosta obravnavala Odbor za odobritev posojil in garancij in banka enkrat mesečno. RC bo prosilce pisno obvestil z odločitvijo pristojnih organov v 15 dneh po sprejemu odločitve na odboru.
Razvojni center Novo mesto d.o.o.