Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Ob-2130/11 , Stran 615
Ob-2130/11
Na podlagi 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 71/08, 76/08, 118/08, 47/10 in 62/10 – ZUPJS), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in 4/11) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09) objavlja Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja v letu 2011 in 2012
I. Namen razpisa: namen javnega razpisa je sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja ter dejavnosti društev bolnikov za leti 2011 in 2012, s ključnim ciljem preprečevanja kroničnih bolezni in izboljšanja zdravja prebivalcev Republike Slovenije. II. Predmet razpisa Programi, ki so v celoti financirani iz proračunskih sredstev in drugih javnih virov, niso predmet tega razpisa. Strokovna srečanja, strokovni založniški projekti, programi/projekti, ki jih izvajalci v celoti tržijo in investicijski projekti, niso predmet tega javnega razpisa. A. Programi spodbujanja zdravega življenjskega sloga in zmanjševanja dejavnikov tveganja A1 – Programi zmanjševanja škodljive in tvegane rabe alkohola A2 – Programi zmanjševanja rabe tobaka A3 – Programi promocije zdrave in uravnotežene prehrane in gibanja za zdravje A4 – Programi zmanjševanja povpraševanja po prepovedanih drogah in psihoaktivnih snoveh A5 – Programi preprečevanja okužbe z virusom HIV/AIDS A6 – Programi krepitve duševnega zdravja A7 – Programi za promocijo zdravega življenjskega sloga in obvladovanje dejavnikov tveganja za kronične bolezni in stanja (srčno-žilne bolezni, sladkorna bolezen, rak in poškodbe) B. Dejavnost društev bolnikov Predmet razpisa je redna dejavnost društev bolnikov, ki presega zgolj interese članstva in vključuje preventivne in izobraževalne aktivnosti za ohranjanje in krepitev zdravja. III. Cilji in prednostna področja A. Programi spodbujanja zdravega življenjskega sloga in zmanjševanja dejavnikov tveganja A1 – Programi zmanjševanja škodljive in tvegane rabe alkohola Cilj razpisa je prispevati k zmanjševanju tvegane in škodljive rabe alkohola skladno s strateškimi usmeritvami Svetovne zdravstvene organizacije, EU in nacionalnimi usmeritvami. Prednostna področja: – obveščanje, izobraževanje in ozaveščanje splošne javnosti in posameznih skupin prebivalstva, posebej mladostnikov, o posledicah škodljive in tvegane rabe alkohola; – preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola z namenom zmanjševanja z alkoholom povezanih smrtnih primerov, telesnih poškodb in materialne škode v cestnem prometu; – preprečevanje tveganega in škodljivega pitja v pivskih okoljih; – povezovanje različnih akterjev pri načrtovanju, zagovorništvu in izvajanju celovite alkoholne politike in izmenjavi dobrih praks; – preprečevanje tvegane in škodljive rabe alkohola pri odraslih na delovnem mestu in v lokalni skupnosti. Strateške usmeritve: Strategija Evropske unije za podporo državam članicam pri zmanjševanju škode zaradi uživanja alkohola je v slovenskem jeziku dostopna na spletnem naslovu: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sl/com/2006/com2006_0625sl01.pdf Globalna strategija SZO za zmanjševanje škodljive rabe alkohola je dostopna na http://www.who.int/substance_abuse/msbalcstragegy.pdf Zaključki I. nacionalne konference so objavljeni na spletni strani Ministrstva za zdravje: http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja/javno_zdravje/sektor_za_krepitev_zdravja_in_zdrav_zivljenjski_slog/alkohol/prva_nacionalna_konferenca_o_alkoholni_politiki/ A2 – programi zmanjševanja rabe tobaka Cilj razpisa je: – zagotoviti višjo stopnjo podpore pri uresničevanju zahtev Okvirne konvencije SZO za nadzor nad tobakom (FCTC), izvajanju nacionalne zakonodaje in zakonodaje EU na področju omejevanja uporabe tobačnih izdelkov; – preprečiti začetek kajenja pri posameznih skupinah prebivalstva, posebej pri mladih in doseganje večjega deleža posameznikov, ki bodo prenehali kaditi. Prednostna področja: – povezovanje nevladnih organizacij za uresničevanje ciljev Okvirne konvencije SZO za nadzor nad tobakom (FCTC) ter v podporo izvajanju nacionalne in EU zakonodaje; – preprečevanje začetka kajenja pri posameznih skupinah prebivalstva, še posebej pri mladih; – spodbujanje prenehanja kajenja pri posameznih skupinah prebivalstva, še posebej med mladimi in v delovnem okolju; Strateške usmeritve: Okvirna konvencija je v angleškem in slovenskem jeziku objavljena na spletni strani: http://www.uradni-list.si/1/content?id=53778. Sprejete smernice Okvirne konvencije pa so v angleškem jeziku objavljene na: http://www.who.int/fctc/guidelines/en/. Vsi temeljni dokumenti na področju omejevanja uporabe tobačnih izdelkov so dostopni na spletni strani: http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja/javno_zdravje/sektor_za_krepitev_zdravja_in_zdrav_zivljenjski_slog/tobak/temeljni_dokumenti/. A3 – Programi promocije zdrave in uravnotežene prehrane ter gibanja za zdravje Cilj razpisa je: – povečati delež populacije, ki se zdravo in uravnoteženo prehranjuje in je telesno dejavna; – zmanjšati porast prekomerne hranjenosti in debelosti pri otrocih in mladostnikih. Prednostna področja: – osveščanje o pomenu vzdrževanja zdrave telesne teže z zdravim načinom prehranjevanja in redno dnevno telesno dejavnostjo; – programi za otroke in mladostnike za spodbujanje praktičnih veščin in znanj o zdravem prehranjevanju ter programi, ki spodbujajo vsakodnevno gibanje; – povezovanje nevladnih organizacij in drugih ustanov v podporo omejevanja trženja nezdravih izbir, predvsem otrokom in mladostnikom. Strateške usmeritve: priporočila Svetovne zdravstvene organizacije glede trženja hrane in brezalkoholnih pijač otrokom; Set of recommendations on the marketing of foods and non-alcoholic beverages to children, 21. 5. 2010 (http://www.who.int/dietphysicalactivity/marketing-food-to-children/en/index.html) Resolucija o nacionalnem programu prehranske politike je dostopna na: http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_09/Resolucija_o_nacionalnem_programu_prehr_pol.pdf. Nacionalni program spodbujanja telesne dejavnosti za krepitev zdravja od 2007 do 2012 je dostopen na: http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_09/Nacionalni_program_telesna_dejavnost_slo.pdf. Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah so dostopne na: http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_09/Smernice_zdravega_prehranjevanja.pdf. Smernice zdravega prehranjevanja delavcev v delavnih organizacijah so dostopne na: http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_09/Smernice_zdravega_prehranjevanja_delevcev.pdf. A4 – Programi zmanjševanja povpraševanja po prepovedanih drogah in psihoaktivnih snoveh Cilj razpisa je: – preprečiti uživanje prepovedanih drog, predvsem pri mladostnikih; – boljša informiranost o programih preprečevanja in zmanjševanja škode zaradi uživanja prepovedanih drog ter programih pomoči; – podpreti različne pristope za ukrepanje v zvezi z novimi vzorci uporabe drog. Prednostna področja: – ozaveščanje o škodi zaradi uživanja prepovedanih drog v skupinah z večjim tveganjem; – vzpodbujanje pozitivne samopodobe in osebnostne rasti, predvsem mladostnikov; – promocija in zagotavljanje oblik varnega prostočasnega življenja; – oblikovanje in promocija novih pristopov, kot na primer svetovanje preko spleta, za tiste, ki ne želijo poiskati pomoči v okviru sistema zdravljenja odvisnih od drog; – oblikovanje in promocija novih programov in modelov, ki so usmerjeni v prilagajanje svetovanja in psihosocialnih intervencij novim vzorcem uporabe drog; – povezovanje nevladnih organizacij in drugih ustanov za promocijo in v podporo izvajanju nacionalnega programa. Strateške usmeritve: Do sprejetja nove strategije na področju prepovedanih drog so ključne usmeritve za to področje še vedno usmeritve Nacionalnega programa na področju drog 2004 – 2009, ki je objavljen na spletni strani MZ: http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_09/Resolucija_o_nacionalnem_programu_droge.pdf. A5 – Programi promocije varne spolnosti in preprečevanja okužbe z virusom HIV/AIDS Cilj razpisa je: – varnejša spolnost s poudarkom na preprečevanju spolno prenosljivih bolezni; – preprečiti okužbe z virusom HIV. Prednostna področja: – programi za varno spolnost pri mladih; – programi za varnejšo spolnost pri moških, ki imajo spolne stike z moškimi. Strateške usmeritve: Strategija preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV za obdobje 2010–2015, dostopna na: http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_09/Strategija_HIV_310310web.pdf. A6 – Programi krepitve duševnega zdravja Cilj razpisa je: – krepitev duševnega zdravja; – preprečevanje samomorilnosti. Prednostna področja: – promocija duševnega zdravja pri otrocih in mladostnikih izven izobraževalnega okolja; – ozaveščanje o problematiki samomora, vključno z informiranjem o različnih oblikah pomoči; – programi varovanja duševnega zdravja v lokalnem okolju. Strateške usmeritve: Dokument Svetovne zdravstvene organizacije Program krepitve duševnega zdravja (»Prevention and Promotion in Mental Health«) je dostopen v angleščini na: http://www.who.int/mental_health/media/en/545.pdf. A7 – Programi za promocijo zdravega življenjskega sloga in obvladovanje dejavnikov tveganja za kronične bolezni in stanja (srčno-žilne bolezni, sladkorna bolezen, rak in poškodbe) Cilj razpisa je: – krepitev zdravega življenjskega sloga; – večja osveščenost posameznih skupin prebivalstva o tveganju za kronične bolezni in stanja. Prednostna področja: – promocija zdravega življenjskega sloga; – informiranje, izobraževanje in ozaveščanje o dejavnikih tveganja za razvoj kroničnih bolezni in stanj (srčno-žilnih bolezni, sladkorne bolezni, raka in poškodb) z upoštevanjem neenakosti v zdravju. Strateške usmeritve: Nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni – strategija razvoja 2010-2020, s prilogo Akcijskega načrta za obvladovanje sladkorne bolezni 2010–2011, je dostopen na: http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/mz_dokumenti/zakonodaja/NP_diabetes/Nacionalni_program_obvladovanja_sladkorne_bolezni_210410.pdf. Državni program obvladovanja raka v Sloveniji 2010–2015 je dostopen na: http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/zakonodaja/strategije_2010/Dr%C5%BEavni_program_obvladovanja_raka_2010-2015.26. 2. 2010.pdf. B. Dejavnost društva bolnikov Cilj razpisa je krepitev dejavnosti društev bolnikov, ki presega zgolj interese članstva in vključuje preventivne in izobraževalne aktivnosti za ohranjanje in krepitev zdravja. IV. Razpoložljiva sredstva, odstotek sofinanciranja in velikost projekta V okviru tega javnega razpisa bo, za sofinanciranje projektov za leti 2011 in 2012, skupaj na voljo znesek v višini 1.180.000,00 EUR. Sredstva so razporejena po sklopih: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Sofinancirajo se samo upravičeni izdatki, pri čemer sofinanciranje Ministrstva za zdravje znaša največ 70%. Vsaj 30% se mora zagotoviti iz drugih nacionalnih/regionalnih/lokalnih javnih virov ali lastnega sofinanciranja. Maksimalni zaprošeni znesek za sofinanciranje programov pod sklopom A je 60.000 EUR. Maksimalni zaprošeni znesek za sofinanciranje dejavnosti društev bolnikov pod sklopom B je 10.000 EUR. Sredstva za leto 2011 morajo izbrani vlagatelji porabiti do 15. novembra 2011, sredstva za leto 2012 pa do 15. novembra 2012, in sicer polovico v letu 2011 in polovico sredstev v letu 2012. V. Splošni pogoji in zahteve za vse vlagatelje, ki se prijavljajo na razpis Splošni pogoji in zahteve: 1. Prijavitelji so neprofitne pravne osebe, ustanovljene v skladu z javnim ali zasebnim pravom, ki delujejo v javnem in splošno koristnem interesu. 2. Vlagatelj prijavlja program, ki je skladen s predmetom razpisa. 3. Program se izvaja v Republiki Sloveniji. 4. Program je relevanten za nacionalno raven. 5. Vlagatelj je pravno, finančno in poslovno sposoben za izvedbo prijavljenega programa (predloži zadnje letno finančno in vsebinsko poročilo o delu vlagatelja programa, ki ga je potrdil ustrezen organ društva, ustanove, javnega zavoda ali zasebnega zavoda). 6. Vlagatelj, ki je bil pogodbena stranka ministrstva v preteklih letih, ima v celoti izpolnjene obveznosti do ministrstva. 7. Vlagatelj se z istim programom prijavi le na en predmet javnega razpisa. Programi, ki ne bodo izpolnjevali vseh zgoraj navedenih splošnih pogojev, ne bodo vključeni v ocenjevalni postopek. VI. Merila za dodelitev sredstev za programe spodbujanja zdravega življenjskega sloga in zmanjševanja dejavnikov tveganja v sklopu A Le prijavljeni projekti, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev v postopek ocenjevanja, bodo nadalje ocenjeni na podlagi naslednjih meril za dodelitev sredstev: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Prijavljeni programi bodo ocenjeni v skladu z zgornjimi merili za dodelitev sredstev. Programi, ki pod merili 1.1., 1.2., 1.9. ali 2.6 ne dosežejo nobene točke, se izločijo iz ocenjevanja. Programi, ki pri posameznem sklopu meril za dodelitev sredstev ne bodo dosegli zahtevanega praga 60%, bodo zavrnjeni. Programi, ki bodo pri vseh sklopih meril za dodelitev sredstev dosegli prag, bodo sofinancirani glede na zbrane točke do porabe sredstev. VII. Merila, za dodelitev sredstev za sofinanciranje redne dejavnosti društev bolnikov v sklopu B Le prijavljeni projekti, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev v postopek ocenjevanja, bodo nadalje ocenjeni na podlagi naslednjih meril za dodelitev sredstev: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! VIII. Pogoji za dodelitev sredstev 1. Ministrstvo bo sofinanciralo najbolje ocenjene programe glede na objavljena merila po točkovnem vrstnem redu v okviru posameznega predmeta razpisa. 2. V primeru, da po ocenjevanju prispelih programov ostane določen del sredstev pri posameznem predmetu razpisa nerazdeljen, se lahko komisija odloči prerazporediti ta nerazdeljena sredstva na ostale predmete razpisa. 3. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo le stroške, opredeljene v obrazcu PZ 2011–2012, ki je del razpisne dokumentacije. IX. Obvezna oblika in vsebina vloge 1. Vlagatelji morajo vlogo oddati na razpisnem obrazcu PZ 2011–2012 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja v letih 2011–2012«. Razpisna dokumentacija (obrazec PZ 2011–2012, vzorec pogodbe s priloženim CD-jem) je vlagateljem na voljo v glavni pisarni Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana, I. nadstropje, soba št. 22, vsak delavnik, med 8. in 12. uro, oziroma na spletnem naslovu http://www.gov.si/mz, v rubriki Javni razpisi. 2. Popolna vloga vsebuje naslednje dokumente: a) prijavo na pravilno izpolnjenem obrazcu PZ 2010–2012, z vsemi zahtevanimi podatki in s prilogami, b) podroben opis programa, c) potrdilo o registraciji, d) zadnje letno finančno in vsebinsko poročilo, ki ga je potrdil ustrezni organ društva, ustanove, javnega zavoda ali zasebnega zavoda, e) vzorec pogodbe, izpolnjen z vsemi podatki vlagatelja, podpisan in opremljen z žigom. 3. Obrazec PZ 2010–2012 in izpolnjen vzorec pogodbe morata biti izpolnjena v Wordovem urejevalniku besedil (`97 ali novejši) in priložena v papirni in elektronski obliki (CD ali 3.5« HD disketa DOS formata) k prijavi na razpis. Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo izločene vse vloge, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu v zahtevani obliki. 4. Za informacije v zvezi z razpisom so prijaviteljem med 10. in 11. uro, vsak dan, na voljo tel. 01/478-69-30 (Nika Berlic) in elektronski naslov: nika.berlic@gov.si; 01/478-60-38 (Diana Valenčič) in elektronski naslov: diana.valencic@gov.si; ter tel. 01/478-68-71 (Petra Brinovec) in elektronski naslov: petra.brinovec@gov.si. X. Predložitev vlog 1. Vloge z vso potrebno dokumentacijo pošljite, v zaprti kuverti, na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, označeni z oznako »Ne odpiraj – javni razpis PZ 2011–2012«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov vlagatelja. Vsak posamezni program je potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v posebni kuverti, označeni na način, ki je predpisan v tej točki. 2. Rok za oddajo vlog je 15. 4. 2011. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je prispela najkasneje do 12. ure dne, 8. 4. 2011, v glavno pisarno Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana. Nepravočasno prispelih ali nepravilno označenih vlog strokovna komisija ne bo obravnavala in jih bo neodprte vrnila vlagateljem. XI. Odpiranje vlog: odpiranje prejetih vlog se bo pričelo 20. 4. 2011 in ne bo javno. XII. Izid razpisa Vlagatelji bodo o izboru programov obveščeni najkasneje v 60 dneh od dneva, ko bo končano odpiranje vlog. Na podlagi predloga komisije o vlogah odloči minister s sklepom. Vlagatelj lahko na ministrstvo v roku 8 dni od prejema sklepa vloži zoper ta sklep pritožbo, o kateri bo odločal minister.
Ministrstvo za zdravje