Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Dn 9043/2008 Os-1824/11 , Stran 685
Dn 9043/2008 Os-1824/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ruže Borko, stanujoče Trg Dušana Kvedra 3, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, parc. št. 129, pripisani vl. št. 1394, k.o. Spodnje Radvanje, pod opr. št. Dn 9043/2008, dne 27. 1. 2011 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin: – kupne pogodbe, sklenjene neznanega dne, med prodajalcem SGP Kograd, Dravograd, in kupcem Jožetom Žoharjem, s katero je prodajalec kupcu prodal garažo, stoječo na parc. št. 129, k.o. Spodnje Radvanje; – kupne pogodbe z dne 9. 5. 1975, sklenjene med prodajalcem Jožetom Žoharjem, stanujočim v Mariboru, Potrčeva ulica 2, in kupcema Milanom Habincem in Angelo Habinc, stanujočih v Mariboru, Pajkova ulica 24, s katero je prodajalec kupcema prodal garažo, št. 1, v Pajkovi ulici v Mariboru. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 28. 2. 2011