Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Dn 18192/2009 Os-2094/11 , Stran 686
Dn 18192/2009 Os-2094/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Terezije Krajnik, Kopališka 10, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Katarina Magyar Erjavec, Glinška ulica 10, Ljubljana, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, 13.E, vpisani v vl. št. 6727/13, k.o. Trnovsko predmestje, dne 25. 2. 2011 izdalo sklep pod opr. št. Dn 18192/2009, o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne in prodajne pogodbe, z dne 18. 11. 1966, sklenjene med IMOS – poslovno združenje za industrijsko gradnjo, Ljubljana, Trg VII. kongresa ZKJ št. 1, kot prodajalcem, in Marijo Urbanč, Kraška 16, Ljubljana, kot kupcem, katere vsebina je prodaja oziroma nakup nepremičnine, garsonjere št. 4, v pritličju, v izmeri 25,65 m2, v stanovanjski hiši v Ljubljani S-2/A-11, sedaj stanovanje št. 13, stara oznaka št. 4, Zelena pot 23, 1000 Ljubljana, z ident. št. 13.E, vpisano v vl. št. 6727/13, k.o. Trnovsko predmestje. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani, dne 11. 3. 2011