Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Št. 407-21/2011 Ob-2089/11 , Stran 648
Št. 407-21/2011 Ob-2089/11
Občina Brežice na podlagi določil Pravilnika o sofinanciranju programov aktivnosti turističnih društev in zvez v Občini Brežice (Uradni list RS, 40/07) in Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2011 (Uradni list RS, št. 14/11) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in zvez v Občini Brežice v letu 2011
Osnovni podatki o javnem razpisu I. Naročnik: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. II. Namen razpisa: sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in zvez v Občini Brežice za leto 2011, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja turizma na območju Občine Brežice. III. Višina razpoložljivih sredstev: višina okvirnih sredstev namenjenih za sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in zvez v Občini Brežice je 30.448,00 EUR. Sredstva bodo zagotovljena v proračunu Občine Brežice za leto 2011, in sicer na postavki: 9608 – Programi turističnih društev in OTZ. IV. Namen sredstev in upravičenci Namen sofinanciranja programa aktivnosti društev in zvez, ki imajo v ustanovitvenem aktu določeno turistično dejavnost na območju Občine Brežice, so praviloma aktivnosti z naslednjimi vsebinami: – izvajanje promocijskih dejavnosti lokalnega in širšega pomena: predstavite na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma in v tujini ipd., – izdajanje promocijskega materiala: zgibanka, razglednica, brošura ipd., – spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja razvoja turizma, – akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, urejanja in olepšanja okolja, – ohranjanja starih šeg in navad (običajev), urejanje in vzdrževanje poti, razglednih točk, čistilne akcije in podobno, spodbujanje k ohranjanju domačih obrti in dopolnilnih dejavnosti ipd., – organiziranje in izvedba prireditev lokalnega in širšega pomena, – aktivnosti za zagotavljanje podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino, – izobraževanje članov za namene pospeševanja dejavnosti društev: seminarji, predavanja, – delavnice, ekskurzije, ipd., – oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe kraja. Predmet sofinanciranja ne bodo: – sredstva za investicije v prostore društev in zvez, – programi oziroma projekti, ki so sofinancirani iz drugih postavk občinskega proračuna. Upravičenci do sredstev so zgoraj navedena društva in zveza, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da so registrirani po Zakonu o društvih, – da imajo sedež na območju Občine Brežice, – da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, – da imajo poravnane vse davke in druge obvezne zakonske in poslovne obveznosti, – da imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje dejavnosti, – da delujejo najmanj eno leto, – da izpolnjujejo druge pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju programov aktivnosti turističnih društev in zvez v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 40/07). V. Zahtevana dokumentacija Prosilci morajo k vlogi na razpis priložiti: – Prijavni obrazec, – Pregledno vsebinsko in finančno poročilo o delu društva ali zveze v letu 2010, – Pregledna vsebinska in finančna predstavitev programa aktivnosti za leto 2011, ki je potrjen s strani pristojnih organov društva, – obrazec predstavitev prijavljenega programa, – obrazec predstavitev projekta, – izjavo o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega razpisa, – parafiran vzorec pogodbe. VI. Merila za dodelitev sredstev Merila so določena v razpisu v točkah. Sredstva se razdelijo glede na doseženo število točk in višino razpoložljivih proračunskih sredstev. Razpoložljiva sredstva se delijo v naslednjem razmerju: A: do 60% na podlagi predloženega letnega programa po naslednjih področjih: 1. ohranjanje naravne in kulturne dediščine, 2. organizacija in izvedba čistilnih akcij, 3. organizacija in izvedba prireditev, 4. promocijske aktivnosti, 5. izobraževanje, 6. spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje aktivnosti vzpodbujanju razvoja turizma, 7. Oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe; B: do 20% na podlagi projektov; C: do 10% na podlagi članstva; D: do 10% za ostala merila, ki jih določi komisija na podlagi letnih usmeritev na področju razvoja turizma. VII. Višina sofinanciranja Višina sofinanciranja bo odvisna od izpolnjevanja meril, ki obravnavajo programe in projekte društev ter zvez. Pod programi se štejejo redne programske aktivnosti, ki se že izvajajo najmanj 2 leti. Posamezno društvo ali zveza lahko prijavi poleg programa največ 3 projekte. Občina Brežice bo sofinancirala aktivnosti in projekte turističnih društev in zvez največ do največ 50% celotne vrednosti prijavljenih aktivnosti in projektov. VIII. Oseba pooblaščena za posredovanje informacij o razpisni dokumentaciji Vse podrobnejše informacije o razpisu in razpisni dokumentaciji pridobite na Občini Brežice, CPB 18, Brežice. Kontaktna oseba: Roman Matjašič, tel. 499-15-16. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do konca razpisnega roka, vsak delovni dan, med 8. in 14. uro, na Občini Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, ali na spletni strani www.obcina.brezice.si. IX. Rok za prijavo in način dostave Vloge s predpisano dokumentacijo po tem razpisu morajo biti oddane v zaprti kuverti z nazivom vlagatelja ter pripisom »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in zvez v Občini Brežice« osebno na vložišče Občine Brežice, v času uradnih ur, ali po pošti na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Rok za prijavo: do vključno 4. 4. 2011 (velja poštni žig). Na kuverti mora biti vidno označen naziv pošiljatelja. Rok za dostavo zahtevka za nakazilo zneska z dokumentacijo je do vključno 30. 11. 2011. Kolikor so aktivnosti opravljene pred tem datumom, se sredstva lahko črpajo prej. Črpanje sredstev bo možno tudi na več obrokih oziroma po opravljeni aktivnosti. X. Odpiranje vlog Vloge bo obravnavala tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine Brežice. Odpiranje vlog, ki ga vodi strokovna komisija, ne bo javno. V primeru nepopolnih vlog, bodo prijavitelji pozvani, da v roku 5 dni svojo vlogo ustrezno dopolnijo. Kolikor vloga v zadnjem roku ne bo ustrezno dopolnjena, bo zavržena kot nepopolna. XI. Obvestilo o izidu javnega razpisa: upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh po izvedbi vseh aktivnosti javnega razpisa. Z izbranimi prijavitelji na javni razpis bodo sklenjene pogodbe v 10 dneh po pravnomočnosti sklepa o izboru.
Občina Brežice