Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

924. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Črenšovci, stran 2891.

Na podlagi 13. in 47. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Črenšovci na 4. seji dne 3. 3. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Črenšovci
1. člen
Spremeni se IV. poglavje Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 23/07) in glasi:
»IV. SEJNINE ČLANOM VAŠKIH ODBOROV«.
2. člen
Spremeni se 14. člen pravilnika, ki na novo glasi:
»Članom vaških odborov pripada nagrada v obliki sejnine za udeležbo na sklepčni seji vaškega odbora v naslednjem neto znesku:
– 20,00 EUR članu vaškega odbora,
– 25,00 EUR predsedniku vaškega odbora in članu VO, ki piše zapisnik.
V primeru, da je zapisnikar istočasno predsednik VO se sejnina predsedniku ne povečuje.«
3. člen
Te spremembe pravilnika začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sejnine se izplačujejo od dneva sprejema tega pravilnika.
Št. 0320-04/2011-40
Črenšovci, dne 3. marca 2011
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.