Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

SV 167/11 Ob-2138/11 , Stran 682
SV 167/11 Ob-2138/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 167/11, z dne 17. 3. 2011 je bila: – nepremičnina – stanovanje, št. 3, v I. nadstropju, v izmeri 49,99 m2, večstanovanjske hiše, na naslovu Murkova ulica 3, 2000 Maribor, stoječe na parc. št. 510, k.o. Tabor, katerega sta zastavitelja Milošević Ivica in Milošević Jožica, kot kupca, pridobila na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 8. 6. 1994, sklenjene med prodajalcem Benedičič Francem in Milošević Ivice in Jožice, kot kupcema, darilne pogodbe z dne 6. 6. 1994, sklenjene med Benedičič Pavlo kot darovalko, in Benedičič Francem, kot obdarjencem, kupoprodajne pogodbe, o prodaji stanovanja, št. 9130-340/92, z dne 14. 7. 1992, sklenjene med Tovarno vozil in toplotne tehnike Maribor, d.d., kot prodajalcem, in Benedičič Pavlo, kot kupovalko, in dodatka k kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja, št. 9130-340/92, sklenjenega dne 30. 5. 1994 med Tovarno vozil in toplotne tehnike Maribor, d.d., kot prodajalko, in Benedičič Pavlo, kot kupovalko, – nepremičnina – lastniški del podstrešnih prostorov, ki predstavljajo ¼ (eno četrtino) celote podstrešja, v večstanovanjski stavbi, na naslovu Preradovičeva 13, 2000 Maribor, stoječe na parc. št. 510, k.o. Tabor, katerega sta zastavitelja Milošević Ivica in Milošević Jožica, kot kupca, pridobila na podlagi kupoprodajne pogodbe, z dne 17. 1. 2001, sklenjene med Marković Božotom, kot prodajalcem, in Milošević Ivice in Jožice kot kupcema, in kupoprodajne pogodbe, o prodaji stanovanja, št. 9130-280/92, z dne 15. 1. 1992, sklenjene med Tovarno vozil in toplotne tehnike »Boris Kidrič« p.o. Maribor, kot prodajalko, in Markovič Božotom, kot kupcem, zastavljena v korist banke – upnice Raiffeisen banka d.d., s sedežem na naslovu Zagrebška cesta 76, 2000 Maribor, matična številka 706491000, za zavarovanje denarne terjatve, v višini 53.000,00 EUR, s pripadki in spremenljivo obrestno mero v višini 6-mesečni Euribor + 1,99% letno in z zapadlostjo zadnjega obroka kredita v plačilo na dan 31. 5. 2031.