Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

898. Pravilnik o preizkusnem testu in dodatnem usposabljanju, stran 2824.

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena in tretjega odstavka 41.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) izdaja minister za zunanje zadeve
P R A V I L N I K
o preizkusnem testu in dodatnem usposabljanju
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik ureja objavo, vsebine in način opravljanja preizkusnega testa za diplomatsko službo ter izbiro kandidatov in opravljanje ter potek dodatnega usposabljanja v ministrstvu za zunanje zadeve.
I. PREIZKUSNI TEST
2. člen
(objava preizkusnega testa)
(1) Ministrstvo za zunanje zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) objavi poziv za opravljanje preizkusnega testa za diplomatsko službo (v nadaljnjem besedilu: preizkusni test) občasno, ko so voljo prosta delovna mesta, praviloma enkrat na leto.
(2) Poziv kandidatom za opravljanje preizkusnega testa se objavi na spletnih straneh ministrstva in ministrstva, pristojnega za javno upravo. V objavi se določi rok za pošiljanje pisnih prijav za udeležbo na preizkusnem testu, ki ne sme biti krajši od osmih dni. Preizkusni test se objavi najmanj 30 dni pred njegovo izvedbo.
(3) Objava preizkusnega testa vsebuje:
– podatke o pogojih za pristop k preizkusnemu testu,
– podatke o vsebini prijave,
– podatke o roku in naslovu (vključno z elektronskim) za vlaganje prijav in roku obveščanja o izbiri,
– podatke o osebi, ki daje informacije o izvedbi preizkusnega testa,
– navedbo, da bo obvestilo o končanem izbirnem postopku objavljeno na spletnih straneh ministrstva,
– navedbo, da bo organ obravnaval samo popolne prijave,
– merila za izbiro kandidatov.
3. člen
(prijava kandidata in predložitev dokazil)
(1) Kandidat vloži prijavo v pisni obliki. Prijava se pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za preizkusni test«. Prijava se lahko pošlje tudi v elektronski obliki, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
(2) Prijava na preizkusni test mora vsebovati najmanj:
1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, v kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– mu ni prenehalo delovno razmerje v državnem organu iz krivdnih razlogov na njegovi strani.
3. izjavo, da za namen tega postopka ministrstvu dovoli pridobitev podatkov iz druge točke iz uradne evidence.
4. člen
(pregled in popolnost prijav)
(1) Ministrstvo po izteku roka za vložitev prijav preveri popolnost prijav.
(2) K preizkusnemu testu ne morejo pristopiti kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev. Kandidatu, ki ne more pristopiti k preizkusnemu testu, se izda sklep o zavrnitvi pristopa k preizkusnemu testu, zoper katerega je dovoljena pritožba na komisijo za pritožbe iz delovnega razmerja pri vladi v roku osem dni od vročitve sklepa.
(3) Nepopolna prijava je prijava,
– ki ji kandidat ne priloži vseh prilog, ki so navedene v objavi preizkusnega testa,
– iz katere ni mogoče razbrati, ali izpolnjuje pogoje.
(4) Če je prijava nepopolna ali nerazumljiva, ministrstvo pošlje kandidatu zahtevo za odpravo pomanjkljivosti v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
5. člen
(sestavna dela preizkusnega testa in ponavljanje testa)
(1) Preizkusni test je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Rezultati na pisnem in ustnem delu se seštevajo.
(2) Posamezni kandidat lahko opravlja preizkusni test največ dvakrat.
6. člen
(pisni del preizkusnega testa)
(1) Pisni del preizkusnega testa obsega preverjanje:
– splošne izobrazbe v obliki vprašanj s področja politologije, sociologije, ekonomije, politične geografije, prava in zgodovine,
– znanja tujih jezikov na višjem nivoju, ki se preverja z najmanj enim pisnim izdelkom iz tujega jezika,
– psihofizične sposobnosti, ki se preverja s testom.
(2) Kandidat lahko doseže:
– na področjih iz 1. alinee prejšnjega odstavka največ 60 točk (največ 10 točk na vsakem podpodročju),
– na področju iz 2. alinee prejšnjega odstavka največ 10 točk; v primeru da kandidat z ustreznimi dokazili izkaže znanje dodatnega tujega jezika na višji ravni, pa za vsak dodatni tuji jezik, 5 točk, vendar lahko kandidat na tem področju doseže skupaj največ 20 točk,
– na področju iz 3. alinee prejšnjega odstavka največ 20 točk.
(3) Pisni del preizkusnega testa pripravi Strokovno-izobraževalni svet ministrstva, test psihofizične sposobnosti pa usposobljen zunanji izvajalec.
(4) Ministrstvo zagotovi tehnične pogoje, s katerimi se omogoči anonimnost kandidatov, ki opravljajo pisni dela preizkusnega testa in sicer tako, da prejmejo šifro, ki se uporablja namesto osebnega imena.
7. člen
(ustni del preizkusnega testa)
(1) Na ustni del preizkusnega testa se uvrsti največ dvajset kandidatov, ki so na pisnem delu preizkusnega testa dosegli najvišje število točk.
(2) Pogoj za pristop k ustnemu delu izpita je, da je kandidat dosegel:
– na področju iz 1. alinee prvega odstavka prejšnjega člena najmanj 30 točk,
– na področju iz 2. alinee prvega odstavka prejšnjega člena najmanj 5 točk,
– na področju iz 3. alinee prvega odstavka prejšnjega člena najmanj 10 točk.
(3) Ustni del preizkusnega testa poteka pred izpitno komisijo, ki jo sestavljajo vodja službe, pristojne za kadrovske zadeve, in štirje diplomati. Najmanj dva člana izpitne komisije se določita izmed diplomatov, ki so imenovani za izpraševalca na diplomatskem ali višjem diplomatskem izpitu. Izpitno komisijo določi Strokovno-izobraževalni svet ministrstva.
(4) Na ustnem delu kandidati odgovarjajo na vprašanja članov izpitne komisije iz področij iz 1. in 2. alinee prvega odstavka prejšnjega člena. Ustni del obsega tudi ustno predstavitev ali nastop kandidata, pri čemer se ocenjuje resnost in zanesljivost pri nastopanju ter komunikacijske sposobnosti.
(5) Kandidat lahko na ustnem delu doseže:
– 30 točk za ustno predstavitev ali nastop,
– 20 točk na področju splošne izobrazbe,
– 10 točk na področju znanja tujih jezikov.
8. člen
(rezultati preizkusnega testa in obvestilo kandidatom)
(1) Izpitna komisija ugotovi, koliko točk je dosegel posamezni kandidat na preizkusnem testu.
(2) Kandidat mora na preizkusnem testu doseči najmanj 80 točk, sicer se šteje, da preizkusnega testa ni opravil.
(3) Rezultati se objavijo na spletnih straneh ministrstva na način, da je zagotovljena anonimnost kandidatov.
(4) Ministrstvo o rezultatih pisno obvesti kandidate v osmih dneh po zaključku ustnega dela.
(5) Kandidatom, ki so na preizkusnem testu dosegli najmanj 80 točk, ministrstvo izda potrdilo o doseženem številu točk in o tem, na katero mesto so se uvrstili.
9. člen
(pravica do vpogleda v gradivo in ugovor na dosežen rezultat)
(1) Kandidat lahko v treh delovnih dneh po prejemu obvestila iz četrtega odstavka prejšnjega člena zahteva, da mu ministrstvo omogoči vpogled v gradiva preizkusnega testa (list z vprašanji in odgovori, ocenjevalni list, točkovnik in drugo gradivo v zvezi s preizkusnim testom). Vpogled se opravi pod nadzorom uslužbenca ministrstva.
(2) Kandidat, ki je pravočasno vpogledal v pisno gradivo in se ne strinja z doseženim rezultatom, lahko v roku osmih dni od vpogleda vloži na ministrstvo obrazložen pisni ugovor na način izračuna doseženega števila točk ali na točkovanje odgovorov.
(3) Strokovno-izobraževalni svet ministrstva v primeru pravočasnega obrazloženega pisnega ugovora imenuje tričlansko komisijo, ki jo sestavljajo uslužbenec ministrstva, ki je po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik, in dva diplomata z nazivom prvega kariernega razreda, pri čemer ti uslužbenci niso bili člani prve izpitne komisije.
(4) Tričlanska komisija v roku osmih dni od imenovanja ponovno pregleda gradivo preizkusnega testa in glede na navedbe v ugovoru preveri pravilnost izračuna doseženega števila točk oziroma preveri pravilnost točkovanja odgovorov, pri čemer lahko primerja točkovanje drugih kandidatov.
(5) Če tričlanska komisija oceni, da je za presojo utemeljenosti ugovora zoper točkovanje ustnega dela preizkusnega testa potrebno ponovno opravljanje tega dela, lahko kandidatu dovoli ponovno opravljanje tega dela preizkusnega testa, pri čemer se to ne šteje za ponovno opravljanje preizkusnega testa. Ustni del preizkusnega testa se ponovno opravlja v roku 15 dni od odločitve tričlanske komisije.
(6) Če tričlanska komisija ugotovi, da je ugovor utemeljen, se doseženo število točk ustrezno popravi, v nasprotnem primeru ostane doseženo število točk nespremenjeno. Odločitev tričlanske komisije je dokončna. O odločitvi komisije ministrstvo pisno obvesti kandidata.
10. člen
(potrdilo o opravljenem preizkusnem testu in evidenca izdanih potrdil)
(1) Potrdilo o opravljenem preizkusnem testu vsebuje ime in priimek kandidata, rojstni datum kandidata, stalno oziroma začasno prebivališče kandidata, datum opravljanja preizkusnega testa, število doseženih točk, mesto, na katerega se je z doseženimi točkami uvrstil kandidat, zaporedno številko in datum izdanega potrdila.
(2) Ministrstvo vodi evidenco izdanih potrdil s podatki, navedenimi v prejšnjem odstavku. Za kandidate, ki se zaposlijo na ministrstvu, se evidenca hrani trajno. Za neizbrane kandidate se evidenca hrani še pet let po izdaji potrdila.
11. člen
(poročilo o izvedbi)
Izpitna komisija pripravi poročilo o izvedbi preizkusnega testa. Poročilo se pošlje predstojniku in generalnemu sekretarju v ministrstvu.
12. člen
(objava javnega natečaja in zaposlitev kandidatov)
(1) Ministrstvo objavi javni natečaj za zaposlitev pripravnikov za diplomatsko službo ali za zaposlitev za nedoločen čas na diplomatskem delovnem mestu, v katerem se poleg ostalih sestavin določi pogoj, da je kandidat opravil preizkusni test. Ministrstvo lahko obvesti kandidate, ki so opravili preizkusni test, o objavi javnega natečaja.
(2) Na javnem natečaju se glede na število razpisanih delovnih mest izberejo kandidati, ki so dosegli najvišje število točk in izpolnjujejo pogoje za delovno mesto.
(3) Na javnem natečaju ministrstvo upošteva dosežene rezultate prijavljenih kandidatov, ki so se udeležili enega od zadnjih treh preizkusnih testov pred objavo javnega natečaja. Pri tem se upošteva število doseženih točk in ne mesto, na katero se je v okviru posameznega preizkusnega testa uvrstil kandidat.
(4) Postopek javnega natečaja se izvede v skladu z zakonom o javnih uslužbencih in podzakonskimi akti, izdanimi na njegovi podlagi.
II. DODATNO USPOSABLJANJE
13. člen
(dodatno usposabljanje)
(1) Pogoj za delo na diplomatskem delovnem mestu je poleg opravljenega pripravništva tudi opravljeno dodatno usposabljanje.
(2) Pripravništvo in dodatno usposabljanje trajata skupaj dve leti. Če je javni uslužbenec že opravil pripravništvo v organu državne uprave, traja dodatno usposabljanje eno leto.
(3) Dodatno usposabljanje se izjemoma podaljša, če je javni uslužbenec med trajanjem dodatnega usposabljanja opravičeno neprekinjeno odsoten več kot en mesec, in sicer za toliko časa, kot je trajala opravičena odsotnost.
14. člen
(potek dodatnega usposabljanja)
(1) Med dodatnim usposabljanjem uslužbenec opravlja delo v dveh notranjih organizacijskih enotah v notranji službi in na enem predstavništvu Republike Slovenije v tujini, ki se določijo s programom dodatnega usposabljanja. Program dodatnega usposabljanja pripravi služba, pristojna za kadrovske zadeve, določi pa ga generalni sekretar.
(2) Uslužbenci v času dodatnega usposabljanja obiskujejo strokovna izpopolnjevanja in se izpopolnjujejo v znanju tujih jezikov. V okvir strokovnih izpopolnjevanj, ki jih morajo obiskovati uslužbenci, štejejo usposabljanja za diplomatski izpit, ki jih organizira ministrstvo.
(3) Pred zaključkom dodatnega usposabljanja vsak uslužbenec v skladu s programom dodatnega usposabljanja opravi vsaj šestmesečno prakso na predstavništvu v tujini. Praksa se praviloma opravlja na Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri Evropski uniji v Bruslju ali na drugem diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini. Diplomatsko predstavništvo ali konzulat, v katerem se opravlja praksa, določi služba, pristojna za kadrovske zadeve.
15. člen
(zaključek dodatnega usposabljanja)
Dodatno usposabljanje se zaključi z uspešno opravljenim diplomatskim izpitom.
III. KONČNA DOLOČBA
16. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-94/2010/13
Ljubljana, dne 10. marca 2011
EVA 2010-1811-0030
Samuel Žbogar l.r.
Minister
za zunanje zadeve

AAA Zlata odličnost