Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

947. Letni program športa v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2011, stran 2927.

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01, 110/02, 15/03), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 51/07) in 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 1. izredni seji dne 17. marca 2011 sprejel
L E T N I P R O G R A M
športa v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2011
1.
V Letnem programu športa so opredeljene naloge in smernice, posamezni programi, njihov obseg in potrebna finančna sredstva, ki prispevajo k uveljavitvi in razvoju športa v občini in bodo v letu 2011 sofinancirani iz občinskega proračuna Občine Šempeter - Vrtojba.
Občina Šempeter - Vrtojba za izvajanje letnega programa športa v letu 2011 zagotavlja proračunska sredstva neprofitnim športnim organizacijam, ki bodo na podlagi javnega razpisa izvajale posamezne programe športa, ki so v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji in v interesu občine. Občina spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanja in razvoj športnih dejavnosti ter vlaga v gradnjo in vzdrževanje javnih športnih površin.
2.
V letu 2011 se bodo na podlagi javnega razpisa, na nivoju občine izvajali naslednji programi športa:
1. Interesna športna vzgoja
Programi interesne športne vzgoje zajemajo programe za predšolske in šoloobvezne otroke ter mladino, z namenom izboljšanja športnih znanj, zagotavljanja psihofizične sposobnosti, odpravljanja negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanja zdravju škodljivih razvad ter zadovoljevanja človekove potrebe po igri in tekmovalnosti.
2. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport ter kakovostni in vrhunski šport odraslih
Z dejavnostjo kakovostnega in vrhunskega športa se ukvarjajo otroci, mladina in odrasli, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka, mednarodnih tekmovanjih, evropskih in svetovnih prvenstvih. Kvaliteta programov je povezana tudi s sofinanciranjem profesionalnih trenerjev.
Otrokom in mladini športna vzgoja (priprave, tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih in materialnih možnosti za vključitev v programe vrhunskega športa in jih programi športne rekreacije ne zadovoljuje so pa pomemben dejavnik razvoja športa) pomeni temeljno pripravo na športno uspešnost in rezultat, ki je eno od meril uspešnega dela s športniki. Podpora vrhunskemu športu pa je namenjena športnikom, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda.
3. Programi športne rekreacije
Izvajalci programa kjer se aktivno, koristno in prijetno izpopolnjuje prosti čas odraslih, ki to vrsto športne dejavnosti praviloma plačujejo sami, morajo za sofinanciranje programov izpolnjevati pogoje in merila določene s pravilnikom.
4. Drugi programi v športu
Drugi programi v športu zajemajo udeležbo in organizacijo športnih prireditev, sofinanciranje strokovnih kadrov v ekipnem kakovostnem in vrhunskem športu ter delovanje društev.
3.
V okviru letnega programa športa občina sodeluje z zavodom za šport, šolo in vrtcem, ki izvajajo športne programe in projekte ter promocijo športnih programov za potrebe predšolskih in šoloobveznih otrok ter drugih športnikov.
Občina Šempeter - Vrtojba za izboljšanje ponudbe za potrebe športnih organizacij in drugih uporabnikov športnih površin, v sklopu Letnega programa športa, podpira povečevanje javne športne infrastrukture in zagotavlja vzdrževanje športnih objektov v lasti Občine Šempeter - Vrtojba.
4.
Občina Šempeter - Vrtojba v letu 2011, v skladu z Odlokom o poračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2011, namenja proračunska sredstva v višini 60.000,00 EUR za vzdrževanje in investicije v športno infrastrukturo in 69.800,00 EUR za sofinanciranje programov športa, od katerih je 65.800,00 EUR sredstev namenjenih za javni razpis.
5.
Športne dejavnosti, ki se financirajo iz občinskega proračuna, so namenjene občanom v vseh življenjskih obdobjih, vendar imajo športne aktivnosti otrok in šolske mladine zaradi vpliva na razvoj in oblikovanje mladega človeka, prednost pred sofinanciranjem ostalih programov športa. Športna društva in klubi, s sedežem v Občini Šempeter - Vrtojba, imajo pod enakimi pogoji prednost pri sofinanciranju programov športa pred ostalimi izvajalci športnih programov.
6.
Program, ki ga ne določa Letni program športa se lahko izjemoma sprejme v sofinanciranje in občina financira projekt iz drugih proračunskih postavk, če je program zelo pomemben za občino in njeno promocijo.
Št. 01101-4/2011-21
Šempeter pri Gorici, dne 17. marca 2011
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.