Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

930. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik, stran 2902.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), v skladu z določili Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08 in 45/10) je Občinski svet Občine Kamnik na 4. seji dne 23. 3. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 86/02, 16/04 in 26/10) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»Pri dodelitvi pomoči za razvoj se ne sme preseči zgornja meja intenzivnosti ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskega proračuna, državnega proračuna ali sredstva Evropske unije) je pomoč dodeljena.
Finančna sredstva se dodeljujejo po pravilu »de minimis«, kar pomeni, da skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli upravičencu, ne sme presegati 200.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ki deluje v cestnoprometnem sektorju, ne sme presegati 100.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Ti meji se uporabljata ne glede na to, iz katerih virov (sredstva občinskega proračuna, javna sredstva Republike Slovenije ali EU) je pomoč dodeljena.
Prosilec mora ob prijavi na javni razpis predložiti izjavo, da za iste upravičene stroške ne prejema pomoči po drugih predpisih oziroma da s predvidenim zneskom pomoči »de minimis« niso presežene predpisane intenzivnosti.
Do finančnih spodbud niso upravičena podjetja iz dejavnosti sektorjev ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000, premogovništva po opredelitvi Uredbe (ES) št. 1407/2002 in primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti. Pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega in pomoči dodeljene podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne bodo namenjene za nabavo vozil za cestni promet tovora.
Prav tako do sredstev po tem pravilniku niso upravičeni:
– podjetja v težavah (v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije),
– podjetja v težavah, ki dobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje.
Upravičenec mora ob prijavi na razpis (izjava) navesti, pri katerih dajalcih pomoči in v kakšnem znesku kandidira oziroma je kandidiral za dodelitev pomoči po pravilu »de minimis« v tekočem koledarskem letu.
Občina bo prejemnika obvestila, da je dobil pomoč v obliki pravila »de minimis«.«
2. člen
5.a člen se spremeni tako, da se glasi: »Pomoč za razvoj lahko pridobijo samostojni podjetniki ter majhne in srednje velike gospodarske družbe s sedežem v Občini Kamnik. Za ugotavljanje velikosti gospodarske družbe se uporablja veljavna opredelitev velikosti podjetij EU, ki velja za področje državnih pomoči (Uredba komisije (ES) št. 800/2008).«
3. člen
Drugi odstavek 7. člena se črta.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2010
Kamnik, dne 23. marca 2011
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.