Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Št. 430-11/2011/3 Ob-2143/11 , Stran 621
Št. 430-11/2011/3 Ob-2143/11
Na podlagi Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB4, 126/07 in 48/09), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4), Proračuna Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS, št. 99/09 in 96/10), Proračuna Republike Slovenije za leto 2012 (Uradni list RS, št. 96/10), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in 4/11), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06, 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011), Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02, 115/05, 22/06, 61/06, 112/07, 9/11, v nadaljevanju: ZRRD), Resolucije o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006–2010 (Uradni list RS, št. 3/06), Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04, 32/05, 26/06, 80/07, 89/08 in 102/09), Odločbe Evropske komisije o državni pomoči (št. N472/2006 – Slovenija, o programu tehnološkega razvoja, z dne 17. 11. 2006) in Projekta »Micro and Nano Technologies for a highly competitive European industry« (MNT-ERA.NET II), št. 234989, Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana objavlja
3. javni razpis
za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov v okviru iniciative MNT-ERA.NET II
1. Podatki o proračunskem porabniku: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet javnega razpisa Razpis se navezuje na mednarodni razpis iniciative MNT-ERA.NET II (v izvirniku: »MNT-ERA.NET Transnational Call 2011«), objavljen 13. 1. 2011, na spletni strani www.mnt-era.net/call2011, z rokom za oddajo predprijave do 5. 4. 2011 in z rokom za oddajo končne prijave do 29. 6. 2011 (v nadaljevanju: mednarodni razpis). Predmet 3. javnega razpisa za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov v okviru iniciative MNT-ERA.NET II (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih, aplikativnih, tržno orientiranih raziskovalnih in razvojnih projektov na področju mikro- in nano- tehnologij, vključno s proizvodnimi postopki in tehnologijami. Razpis zajema naslednja tematska področja: – Razvoj (multi)materialnih sistemov, – Funkcionalizacija materialov, – Pametni senzorski sistemi, – Medicinski in zdravstveni pripomočki, – Postopki optimizacije življenjske dobe mikro- oziroma nanosistemov, ocena zanesljivosti, razvojne metode, integracijske tehnologije. Podrobnejši opis področij razpisa je objavljen na www.mnt-era.net/call2011. 3. Sodelujoče države/regije partnerice V okviru tega razpisa sodelujejo organizacije sofinancerke iz naslednjih evropskih regij in držav (v nadaljevanju: partnerice sofinancerke): Avstrija, Valonija (Belgija), Baskija (Španija), Finska, Francija, Midi Pyrénées (Francija), Nemčija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Švedska, Švica in Turčija. Vsaka partnerica sofinancerka sofinancira svoje nacionalne partnerje pri projektu v skladu s svojimi nacionalnimi pravili in programi, ki lahko omejujejo tematska področja razpisa, vrsto raziskav ali vrsto partnerjev pri projektih. Informacije o tem dobite pri kontaktnih osebah partneric sofinancerk. Seznam morebitnih drugih sodelujočih partneric sofinancerk bo objavljen na www.mnt-era.net/call2011. 4. Pogoji sodelovanja Na ta javni razpis se lahko prijavijo slovenske raziskovalne organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 1. Izpolnjujejo pogoje v skladu z veljavnimi predpisi o raziskovalni in razvojni dejavnosti, podrobneje opisanih v razpisni dokumentaciji; 2. Vodja slovenskega dela projekta mora izpolnjevati pogoje iz 29. člena ZRRD. Kriteriji za izpolnjevanje pogojev so opredeljeni v Pravilniku za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09); 3. Vodja projekta in izvajalci morajo imeti za izvajanje projektov proste kapacitete. Vodja projekta mora imeti najmanj 170 prostih raziskovalnih ur, razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov, ostali raziskovalci pa najmanj 17; 4. Niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije; 5. Na dan 31.12. v letu pred objavo javnega razpisa niso bili v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10); 6. Ne prejemajo, niti niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje; 7. Niso za isti namen, ki vsebuje elemente državne pomoči, že sofinancirani iz javnih virov, oziroma skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova ne presega najvišje stopnje sofinanciranja, ki jo določajo pravila s področja državnih pomoči; 8. Nimajo neporavnanih obveznosti do države; 9. Projekt prijavijo v mednarodnem konzorciju skupaj z vsaj še z enim partnerjem iz druge regije oziroma države, ki sodeluje v mednarodnem razpisu; 10. So svojo vlogo ustrezno vložile na predprijavo mednarodnega razpisa (Pre-proposal); 11. So svojo vlogo ustrezno vložile na končni mednarodni razpis (Full-proposal); 12. Prijavijo projekt, ki traja največ tri leta. Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi vse splošne pogoje mednarodnega razpisa, objavljenega na www.mnt-era.net/call2011. Zgoraj navedeni pogoji morajo biti izpolnjeni in so predmet preverjanja pred začetkom ocenjevanja. V primeru, da katerikoli od zgoraj navedenih pogojev ni izpolnjen, se ocenjevanje ne izvede, vloga pa se zavrne. V primeru, da ministrstvo ugotovi, da prijavitelj v vlogi navaja napačne ali neresnične podatke, se vloga zavrne. Če ministrstvo v fazi preverjanja ne ugotovi, da so podatki, ki jih navaja prijavitelj napačni ali neresnični in to ugotovi kadarkoli v času izvajanja postopka javnega razpisa ali projekta ali kadarkoli kasneje, lahko razdre pogodbo s prejemnikom sredstev in od njega zahteva vračilo sredstev v skladu z določili pogodbe. 5. Višina sredstev Za sofinanciranje projektov v okviru iniciative MNT-ERA.NET II bodo na proračunski postavki 5694 »Programi mednarodnega znanstvenega sodelovanja«, št. ukrepa: 3211-11-0018, predvidena skupna finančna sredstva do 1.200.000,00 EUR. Izbrane projekte bo ministrstvo sofinanciralo v višini največ 65 odstotkov upravičenih stroškov, in sicer vsak projekt največ v višini 110.000,00 EUR letno. Financiranje se predvidoma zagotavlja za 3 leta v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi. Višina sredstev v posameznem letu je odvisna od proračunskih zmožnosti. Rezultati projekta, financirani iz državnega proračuna, so javni, z omejitvami, določenimi s predpisi, ki urejajo varstvo intelektualne lastnine, varstvo avtorskih pravic in varstvo podatkov. 6. Obdobje porabe sredstev Obdobje za porabo sredstev so proračunska leta 2012, 2013, 2014 in 2015. Sredstva za financiranje projektov bodo določena s pogodbo oziroma z aneksi k pogodbi, skladno s proračunskimi zmožnostmi. Predvideni rok začetka sofinanciranja je 1. 1. 2012. Rok trajanja izbranih projektov je največ 36 mesecev (3 leta). 7. Upravičeni stroški in način sofinanciranja Ministrstvo sofinancira upravičene stroške projekta v skladu z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega. Podrobneje so upravičeni stroški in način financiranja opisani v razpisni dokumentaciji. 8. Prijava projekta Prijava projekta poteka v dveh obveznih fazah: 1. faza: predprijava (Pre-proposal): pregled predprijav projektov, 2. faza: končna prijava (Full proposal): preverjanje formalnih pogojev, strokovna presoja in izbira. Obe fazi razpisa (predprijava in končna prijava) sta obvezni za vsak projekt. Podrobneje so postopek prijave in dokumenti, ki jih morata vsebovati popolna predprijava in končna prijava opisani v razpisni dokumentaciji. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, ne bodo pravilno vložene ali pravilno označene, bodo zavržene. 8.1 Predprijava (Pre-proposal) Popolna vloga predprijave projekta mora v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije vsebovati izpolnjeno internetno prijavo, oddano na spletni naslov www.mnt-era.net/call2011. Rok za oddajo internetne predprijave projekta (Pre-proposal) je 5. 4. 2011 do 12. ure po bruseljskem času. Predprijavo projekta odda koordinator projekta. 8.2 Končna prijava (Full proposal) Do končne prijave so upravičeni le konzorciji, ki so pravočasno in pravilno oddali predprijavo projekta. Končna prijava poteka kot: A) prijava na mednarodni razpis in B) prijava na nacionalni razpis. Rok za oddajo končne prijave projekta (Full proposal) je 29. 6. 2011 do 12. ure po bruseljskem času. Pravočasno jo je potrebno poslati na 2 naslova: A) koordinator projekta v imenu celotnega konzorcija odda elektronsko prijavo na mednarodni razpis preko ustrezno izpolnjenih obrazcev na spletni strani www.mnt-era.net/call2011, B) vodja slovenskega dela projekta odda prijavo na nacionalni razpis ministrstvu. Ustrezno označena popolna vloga končne prijave projekta se šteje kot pravočasna, če prispe v Glavno pisarno ministrstva na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, do izteka roka. 9. Ocenjevanje in izbira projektov za sofinanciranje 9.1 Faza predprijave (Pre-proposal) Transnacionalni koordinacijski odbor iniciative MNT-ERA.NET II (TCT) in komisija ministrstva pregledata predprijave projektov, v katerih sodelujejo slovenski nacionalni partnerji, in pripravita mnenje o izpolnjevanju pogojev sodelovanja (pogoji nacionalnega in mednarodnega razpisa) o posamezni predprijavi projekta. Prijaviteljem bo Transnacionalni koordinacijski odbor iniciative MNT-ERA.NET II (TCT) posredoval poročilo z nasveti za pripravo končne vloge po elektronski pošti. 9.2 Faza končne prijave (Full-proposal) Odpiranje vlog Odpiranje prispelih vlog na nacionalni del razpisa, v skladu z 222. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zaradi predvidenega večjega števila prijav ne bo javno in bo potekalo v prostorih ministrstva in sicer v roku 8 dni po roku za oddajo končne prijave. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva (www.mvzt.gov.si) ali vam jih posreduje nacionalna kontaktna oseba. Preverjanje pogojev sodelovanja Pred začetkom ocenjevanja komisija preveri ali vloga izpolnjuje pogoje iz točke 4 javnega razpisa. Ocenjevanje Vloge, ki bodo pravočasne, formalno popolne in bodo izpolnjevale vse pogoje, bodo ocenili nacionalni in mednarodni strokovnjaki v skladu z določbami razpisa in razpisne dokumentacije. Merila Relevantnost projekta; raziskovalna kakovost vsebine projekta; kakovost raziskovalne usposobljenosti projektne skupine; upravljavska zmožnost, uravnoteženost projektne skupine in realističnost ciljev; izkoriščanje rezultatov projekta. Specifični ocenjevalni kriteriji so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji. 9.3 Izbira Na osnovi doseženih ocen nacionalnih/regionalnih delov projektov bo Transnacionalni koordinacijski odbor iniciative MNT-ERA.NET II (TCT) predlagal posamezni partnerici sofinancerki, katere projekte naj sofinancira. Ministrstvo bo sofinanciralo le najboljše pozitivno ocenjene projekte do porabe sredstev, vendar le, če se partnerice sofinancerke projekta soglasno odločijo, da bodo sofinancirale stroške sodelovanja svojih nacionalnih partnerjev pri teh projektih. O končni izbiri prejemnikov sredstev odloči minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo s sklepom. Slovenski prijavitelj lahko v roku 8 dni od prejema sklepa o (ne)izbiri vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži morebitnega podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloča minister. Slovenski nacionalni partnerji bodo o rezultatih razpisa glede sofinanciranja slovenskega dela projekta obveščeni v roku 30 dni od dokončne odločitve Transnacionalnega koordinacijskega odbora iniciative MNT-ERA.NET II (TCT) o financiranju projektov, predvidoma do konca leta 2011. 10. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija z dodatnimi pojasnili se nahaja na spletni strani, www.mvzt.gov.si (javne objave/javni razpisi). 11. Dodatne informacije: več informacij o mednarodnem razpisu je dostopnih na www.mnt-era.net/call2011. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo po tel. 01/478-46-24 (Doroteja Zlobec) ali po elektronski pošti: doroteja.zlobec@gov.si, v poslovnem času ministrstva.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo