Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Ob-2107/11 , Stran 673
Ob-2107/11
Na podlagi sklepa št. 123 Nadzornega sveta Rudnika Žirovski vrh in ZTPIU-UPB1, RŽV objavlja prodajo počitniškega stanovanja – (35 m2), št. 27a, v avtokampu Lopari (Nerezine), Mali Lošinj, po izklicni prodajni ceni 55.000,00 EUR. Počitniško stanovanje obsega predprostor, dnevni prostor s kuhinjsko nišo, sanitarije in pokrito teraso. Stanovanje bo prodano najugodnejšemu ponudniku z javnim zbiranjem ponudb, pri čemer prodajalec ni dolžan sprejeti nobene od prispelih ponudb. Za veljavne bodo štele pravočasno prispele, pravilne in popolne pisne ponudbe z vsemi zahtevanimi prilogami in pravočasno vplačano varščino. Ponudniki morajo oddati pisno ponudbo, ki mora vsebovati: Naziv kupca, njegov natančen naslov, davčno številko, ponujeni znesek, ki ne sme biti nižji od izklicne prodajne cene (brez davka na promet nepremičnin, ki bo obračunan na končno prodajno ceno). Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba za zastopanje družbe oziroma ponudnik. Ponudbi mora biti priložen veljavni sklep o registraciji podjetja, ki ne sme biti starejši od 30 dni, če je ponudnik družba, oziroma kopija osebne izkaznice, če je ponudnik fizična oseba in dokazilo o pravočasnem plačilu varščine, potrjeno s strani poslovne banke, ki je izvedla plačilo. Ponudnik mora pravočasno vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene (5.500,00 €), na transakcijski račun prodajalca, št. 07000-0000168385, pri Gorenjski banki d.d. Kranj. Za pravočasno plačano varščino štejejo plačila, prispela na TRR prodajalca, vključno do 20. 4. 2011. Ponudba mora prispeti na naslov: Rudnik Žirovski vrh, Todraž 1, 4224 Gorenja vas. Na zaprti ovojnici mora biti oznaka Ponudba za nakup stanovanja – ne odpiraj. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo prispele na naslov vključno do 20. 4. 2011, do 14. ure, ne glede na način in rok oddaje na pošto. Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh zahtevanih sestavin, oziroma prilog in podatkov, ali bodo prispele nepravočasno, ne bodo upoštevane, morebitna vplačana varščina pa bo ponudniku vrnjena v 5 dneh po odpiranju ponudb. Plačana varščina bo uspešnemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim ponudnikom pa vrnjena v 5 dneh po odpiranju ponudb. Varščina se ne obrestuje. Stanovanje se prodaja po načelu »videno – kupljeno«. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake na premoženju. Prodajalec je prvi lastnik. Etažna lastnina še ni urejena. Davek na prodajo nepremičnin ni vključen v ceno. Obračunan bo na končno prodajno ceno in ga plača kupec. Vsi stroški povezani s spremembo lastništva bremenijo kupca. Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno pogodbo v 15 dneh po prejemu obvestila o izbiri, kupnino in druge stroške pa mora v celoti plačati v 30 dneh po sklenitvi prodajne pogodbe. Kupljeno stanovanje bo kupcu izročeno v last v 8 dneh po plačilu celotne kupnine in davka na promet nepremičnin. Kupec od tega dne prevzame tudi vse stroške in druge obveznosti v zvezi z lastništvom. Če uspešni ponudnik ne sklene pisne pogodbe ali ne plača celotne kupnine v dogovorjenem roku, šteje, da je od nakupa odstopil in je prodaja razdrta. V tem primeru plačano varščino zadrži prodajalec. Informacije: od 28. 3. 2011 do 18. 4. 2011, med 8. in 9. uro, na tel. 04/515-93-00 ali 041/546-512 Dolenc (e-mail: peter.dolenc@rudnik-zv.si). Za ogled je potreben predhodni dogovor.
Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana d.o.o.