Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Št. 8/2011 Ob-2199/11 , Stran 669
Št. 8/2011 Ob-2199/11
V skladu z določili 32., 33., 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45l/94, 8/96, 18/98, 36/00, 127/06), 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07, 41/07, 122/07, 61/10 in 62/10) ter 29. in 30. člena Statuta Varstveno delovnega centra Črnomelj, Svet zavoda dne 22. 2. 2011 razpisuje prosto delovno mesto direktorja/direktorice Varstveno delovnega centra Črnomelj. Kandidat/ka mora poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih izpolnjevati še naslednje pogoje: 1. zahteve 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV-UPB2 Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07, 41/07, 122/07, 61/10 in 62/10), 2. kandidati se morajo prijaviti na razpis v roku 8 dni po njegovi objavi. Svet prepozno prispelih vlog ne bo obravnaval. Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih mora kandidat/ka predložiti za zasedbo delovnega mesta: a) potrdilo o pridobljeni izobrazbi (kopija diplome), b) potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu (kopija), c) potrdilo o opravljenem programu za vodenje socialno varstvenega programa (kopija), d) izjava kandidata, da izpolnjuje pogoje glede zahtevanih delovnih izkušenj, z navedbo kdaj in kje je delovne izkušnje pridobil, e) izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, f) izjavo, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Imenovanje kandidata/ke za direktorja/direktorico VDC Črnomelj bo svet izvedel na osnovi preučitve priloženih dokazil. Svet lahko odloči tudi za dodatne načine pridobivanja informacij o primernosti kandidatov (razgovori, ugotavljanje poslovodnih in strokovnih lastnosti kandidatov, reference in podobno). Mandat direktorja/direktorice traja 5 let. Mandat bo direktorju/direktorici pričel teči z dnem, ko bo izdano soglasje k imenovanju, ki ga poda minister, pristojen za socialno varstvo, oziroma naslednji dan po preteku prejšnjega mandata, če je bilo soglasje ministra izdano prej. Pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratek življenjepis s podatki o strokovnih delovnih izkušnjah ter program dela do leta 2016, morajo kandidati poslati priporočeno po pošti, na naslov Svet zavoda VDC Črnomelj, Majer 7, 8340 Črnomelj ali oddati v tajništvo zavoda najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS, in sicer v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava na razpis«. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda Varstveno delovnega centra Črnomelj