Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

914. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialnovarstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice, stran 2877.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 popr., 41/07 popr., 122/07 Odl. US, 61/10 – ZSVarPre in 62/10 – ZUPJS) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 5. redni seji dne 7. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice
1. člen
V 3. členu Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice (Uradni list RS, št. 27/07) – v nadaljevanju: Odlok, se doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. Denarna pomoč zaradi izgube zaposlitve, ki je namenjena:
– za premostitev socialne ogroženosti, ki je nastala zaradi izgube zaposlitve in v povezavi s tem izgube dohodka,
– za premostitev socialne ogroženosti, ki je nastala zaradi neizplačanih dveh zaporednih mesečnih plač«.
2. člen
V 4. členu Odloka se doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. Pravico do denarne socialne pomoči zaradi izgube zaposlitve pridobijo tisti upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje iz prve točke tega člena Odloka in:
– so izgubili zaposlitev iz poslovnega razloga v skladu z določili predpisov, ki urejajo delovna razmerja, pri čemer so bili pred tem najmanj 1 (eno) leto neprekinjeno zaposleni in so najmanj 1 (en) mesec brez zaposlitve;
– upravičenci, ki najmanj v 2 (dva) meseca zaporedoma pred vložitvijo vloge niso prejeli mesečnih plač.
Za pridobitev denarne socialne pomoči zaradi izgube zaposlitve mora posameznik, ki je zanjo zaprosil, izpolnjevati splošne pogoje iz tega člena kot tudi posebne pogojev iz 3. točke tega Odloka, prav tako pa mora imeti na dan izgube zaposlitve oziroma v zadnjih 2 mesecih, ko ni prejel plač, stalno prebivališče v Občini Brežice.
Pomoči iz tega naslova imajo značaj nepovratnih sredstev, kar pomeni, da Občina ne more zahtevati povračila teh sredstev niti v času, ko se prejemnikovo socialno in materialno stanje bistveno izboljša oziroma ponovno prejema redne mesečne prihodke.«
3. člen
V 5. členu Odloka se doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. Denarna socialna pomoč zaradi izgube zaposlitve:
Kriterij za dodelitev denarne pomoči je poleg izpolnjevanja splošni pogojev tega Odloka tudi izpolnjevanje pogojev iz. 1. točke tega člena izguba zaposlitve posameznika, ki je bil pred tem 1 (eno) leto neprekinjeno zaposlen oziroma dejstvo, da posameznik v zadnjih 2 mesecih zaporedoma ni prejel plače, stalno bivališče v Občini Brežice na dan izgube zaposlitve oziroma v času zadnjih 2 mesecev, ko ni prejel dohodka.«
4. člen
Za prvim odstavkom 6. člena Odloka se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določilo prejšnjega odstavka tega člena lahko upravičenci, ki so prejeli denarno pomoč zaradi izgube zaposlitve, prejmejo tudi enkratno denarno socialno pomoč v skladu s pogoji, ki jih določa ta Odlok. Denarno pomoč zaradi izgube zaposlitve lahko posamezni upravičenec prejme samo enkrat v letu.«
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
5. člen
Črtata se prvi in drugi odstavek 7. člena Odloka in se nadomestita z novima, ki se glasita:
»Postopke ugotavljanja upravičenosti do dodelitve enkratne denarne socialne pomoči, pomoči ob rojstvu otroka in denarne socialne pomoči zaradi izgube zaposlitve na 1. stopnji vodi in o njih odloča Center za socialno delo v Brežicah.
Postopek za uveljavitev enkratne denarne socialne pomoči, denarne pomoči ob rojstvu otroka ter denarne socialne pomoči zaradi izgube zaposlitve se uvede na zahtevo posameznika. Vloga se poda na obrazcih, ki so priloga tega odloka. O upravičenosti in višini pomoči odloči Center za socialno delo Brežice z odločbo v roku 30 (trideset) dni od prejema vloge. Zoper odločbo Centra za socialno delo Brežice je možna pritožba v roku 15 (petnajsith) dni od prejema odločbe. O pritožbi zoper odločbo odloča župan.«
Doda se nov četrti odstavke, ki se glasi:
»Pravico do denarne socialne pomoči zaradi izgube zaposlitve je mogoče uveljavljati najkasneje v 60 dneh od dneva, ko upravičenec izpolnjuje pogoje iz tega Odloka za dodelitev denarne pomoči.«
6. člen
V 8. členu Odloka se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Denarna socialna pomoč zaradi izgube zaposlitve se dodeli vedno v denarni obliki.«
7. člen
V Odloku se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»Ne glede na določila 7. člena Odloka lahko pridobijo pravico do denarne socialne pomoči zaradi izgube zaposlitve po tem odloku vsi tisti upravičenci, ki so zaposlitev izgubili oziroma niso dobili izplačanih dveh zaporednih mesečnih plač v času od 1. 1. 2011 dalje.«
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2011
Brežice, dne 11. februarja 2011
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.