Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Št. 124/2011 Ob-2091/11 , Stran 668
Št. 124/2011 Ob-2091/11
Na podlagi 21. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o. (Logaške novice, št. 1-2/2011) Nadzorni svet Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o. razpisuje prosto delovno mesto direktorja ali direktorice Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o. Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, ki so določeni z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje: – da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo ali najmanj univerzitetno izobrazbo (1. bolonjska stopnja) gradbene, komunalne, strojne, pravne ali ekonomske smeri, – da ima najmanj pet let delovnih izkušenj, ki potrjujejo, da ima organizacijske in vodstvene sposobnosti. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas štirih let. Kandidati morajo k prijavi priložiti naslednja dokazila: – dokazilo o izobrazbi – fotokopija diplome, – kratek opis delovnih izkušenj in dokumentacijo, ki dokazuje navedbe o delovnih izkušnjah kandidata, – življenjepis kandidata, – potrdilo o nekaznovanosti, – program razvoja podjetja za mandat. Rok za vlaganje prijav je dvajset dni od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati pošljejo v zaprti ovojnici, na naslov: Komunalno podjetje Logatec d.o.o., Tržaška 27, 1370 Logatec, s pripisom »razpis direktor, ne odpiraj«. Za pravočasno se bo štela prijava, ki bo oddana zadnji dan roka, priporočeno po pošti ali neposredno pri Komunalnem podjetju Logatec. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni po zaključku postopka. Informacije o izvedbi javnega razpisa daje Marijana Kunc, na tel. 01/750-81-18. V objavi se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen za ženske in moške.
Nadzorni svet Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o.