Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Ob-2213/11 , Stran 677
Ob-2213/11
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Letnega načrta razpolaganja s premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2010 in 2011, ki je podlaga Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010 in 2011
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena 2.1 Nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 245/271, barjanski travnik, v izmeri 84 m², parc. št. 245/329, barjanski travnik, v izmeri 11.953 m², parc. št. 245/330, barjanski travnik, v izmeri 3.031 m², parc. št. 245/331, barjanski travnik, v izmeri 6 m², parc. št. 245/332, barjanski travnik, v izmeri 496 m², parc. št. 245/333, barjanski travnik, v izmeri 93 m² in parc. št. 245/334, barjanski travnik, v izmeri 63 m², vse vpisane v zk. vl. št. 4724, parc. št. 246/35, barjanski travnik, v izmeri 212 m², vpisana v zk. vl. št. 2003, parc. št. 246/47, barjanski travnik, v izmeri 984 m², vpisana v zk. vl. št. 3156, ter parc. št. 246/49, barjanski travnik, v izmeri 1.529 m², vpisana v zk. vl. št. 4011, vse k.o. Karlovško predmestje, skupaj 18.451 m². 2.2 Zemljišča, ki so predmet prodaje, razen zemljišča parc. št. 246/35, k.o. Karlovško predmestje, se na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10-4264 in 10/11) nahajajo v območju EUP RN-565, z namensko rabo BD – površine drugih območij, kjer je med drugim dovoljena tudi gradnja trgovskih objektov. Zemljišče parc. št. 246/35, k.o. Karlovško predmestje pa leži v območju urejanja EUP RN-409, kjer veljajo določila Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP ½ Rudnik (Uradni list RS, št. 94/02 in 57/10), po katerem je na predmetnem zemljišču določena prometna ureditev – javna cesta. 2.3 Del zemljišča, ki bo po parcelaciji zapadel v javno infrastrukturo – cesto, se kupec zaveže brezplačno vrniti nazaj v last Mestne občine Ljubljana. 2.4 Izhodiščna cena je 7.380.400,00 EUR. 2.5 Navedena izklicna cena ne vključuje 20% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 3. Pogoji prodaje 3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena po odobritvi pravnega posla na Mestnem Svetu Mestne občine Ljubljana. 3.2 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. 3.3 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. 3.4 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika. 3.5 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino. 3.6 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. 3.7 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. 3.8 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, št. 01261-0100000114, sklic na št. 201006. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine, – priloge iz točke 4.5. teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb. 4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami v roku 8 dni od dneva objave javnega zbiranja ponudb. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala. 4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v območju urejanja VP 1/2 Rudnik«, na naslov: Mestna občina Ljubljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana. 4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), – priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki), – overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev, – potrdilo o plačani varščini, – izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 1. 10. 2011. 5. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-41-67, kontaktna oseba Sandra Pahor. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru. 6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 14. 4. 2011, s pričetkom ob 11. uri, v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 15 (Dvorana), Mestni trg 1, Ljubljana. 6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja. 6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb. 6.4 Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni strani Mestne občine Ljubljana: http://www.ljubljana.si /si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost