Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

942. Sklep o začetku priprave Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu športni park Konjiška vas, stran 2920.

Na podlagi 57. člena v povezavi s 46. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) ter 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel
S K L E P
o začetku priprave Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu športni park Konjiška vas
1. Ocena stanja in razlogi
Po družbenem planu razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986, 1990 dopolnjen v letu 1994, 1999 in 2004 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98, 72/00 in 75/04) je območje opredeljeno kot stavbno zemljišče.
Območje se ureja na osnovi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne posege na podlagi sprememb in dopolnitev planskih aktov Občine Slovenske Konjice v letu 2001 (Uradni list RS, št. 75/04).
Razlogi za pripravo Občinskega podrobnega načrta športni park Konjiška vas so v tem, da investitor Krajevna skupnost Konjiška vas želi poleg obstoječih odprtih športno-rekreacijskih površin zagotoviti dodatne površine za športno in rekreacijsko vadbo v večnamenskem objektu. Prav tako nameravajo postaviti spremljajoči objekt za izvedbo družabnih dogodkov.
2. Območje prostorskega akta
Območje Občinskega podrobnega načrta športni park Konjiška vas se nanaša na parceli št. 33/2 in 33/4, k.o. Konjiška vas.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, ki se nanašajo na obravnavano območje bo priskrbela skupaj z izdelovalcem odloka Krajevna skupnost Konjiška vas.
4. Roki za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz
+---------------------------------------------+----------------+
|Sklep o začetku priprave           |marec 2011   |
+---------------------------------------------+----------------+
|Objava sklepa v uradnem glasilu in na    |marec 2011   |
|svetovnem spletu               |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|Obvestilo MOP, Direktorat za okolje o    |30 dni     |
|izvedbi celovite presoje vplivov na okolje  |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|Priprava osnutka OPPN            |7 dni      |
+---------------------------------------------+----------------+
|Pridobivanje smernic             |30 dni     |
+---------------------------------------------+----------------+
|Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni |7 dni pred   |
|obravnavi osnutka              |pričetkom javne |
|                       |razgrnitve   |
+---------------------------------------------+----------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava     |30 dni     |
+---------------------------------------------+----------------+
|Priprava stališča do pripomb in predlogov  |7 dni po    |
|                       |zaključku javne |
|                       |razgrnitve   |
+---------------------------------------------+----------------+
|Pridobivanje mnenj              |30 dni     |
+---------------------------------------------+----------------+
|Stališča do pripomb in predlogov       |takoj od    |
|                       |opredelitve   |
+---------------------------------------------+----------------+
|Priprava usklajenega predloga        |7 dni      |
+---------------------------------------------+----------------+
|Sprejemanje odloka na občinskem svetu    |junij/julij 2011|
+---------------------------------------------+----------------+
|Objava v Uradnem listu            |julij 2011   |
+---------------------------------------------+----------------+
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja, ki jih je potrebno vključiti v postopek pridobivanja smernic in mnenj:
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Krekova 17, 2000 Maribor
Javno Komunalno podjetje Slovenske Konjice, Celjska c. 3, 3210 Sl. Konjice
Elektro Maribor d.d., Vetrinjska 2, 2000 Maribor
Telekom Slovenije d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana
Zavod za gozdove, OE Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje
Petrol Plin d.o.o., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana
Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Sl. Konjice.
6. Financiranje prostorskega akta
Prostorski akt financira Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.
7. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 3500-0007/2011
Slovenske Konjice, dne 11. marca 2011
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.