Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Dn 36795/2010 Os-2095/11 , Stran 686
Dn 36795/2010 Os-2095/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Olge Kunst, Moškričeva ulica 36, Ljubljana, ki jo zastopa notarka Sonja Puppis, Zaloška cesta 54, Ljubljana, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 25. 2. 2011, pod opr. št. Dn 36795/2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, št. 05/1-Ku-75/1-1961, z dne 26. 12. 1961, sklenjene med Stanovanjskim skladom za zidanje stanovanjskih hiš na območju Občine Ljubljana Moste - Polje, Proletarska c. 1, kot prodajalcem, in Cvetko Kunst, Ljubljana, Ob železnici 1, kot kupcem, katere vsebina je prodaja oziroma nakup nepremičnine, dvosobno stanovanje – desni vhod – I. nadstropje, stanovanjski objekt B-I, Moškričeva, sedaj del stavbe 5.E, Moškričeva ulica 36, Ljubljana, vpisano v vl. št. 1351/12, k.o. Štepanja vas. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 10. 3. 2011