Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Ob-2169/11 , Stran 645
Ob-2169/11
Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11) in v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini v letu 2011
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti in znanja v tujini, pri čemer se aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti lahko izvajajo tudi na območju Republike Slovenije, če je zagotovljena primerna mednarodna znanstvena in strokovna udeležba. 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis Na javni razpis se lahko prijavijo zavodi, skupnosti zavodov, gospodarske družbe, društva, zveze društev in ustanove. Prav tako se lahko prijavijo pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po svetu. Prijavitelj za izvajanje aktivnosti pooblasti odgovornega nosilca. 4. Cilji javnega razpisa Cilji javnega razpisa so 1. spodbujanje sodelovanja slovenskih raziskovalcev z raziskovalci iz držav, s katerimi Republika Slovenija še nima sklenjenih ustreznih mednarodnih aktov ali so ti v postopku priprave oziroma ratifikacije oziroma se že sklenjeni in ratificirani mednarodni akti v praksi še ne izvajajo; 2. spodbujanje promocije slovenske znanosti pri slovenskih raziskovalcih iz zamejstva oziroma slovenskih raziskovalcih živečih po svetu, ki organizirajo dogodke v tujini; 3. spodbujanje organizacije oziroma aktivnega sodelovanja na odmevnih dogodkih doma in v tujini, s katerimi se predstavi slovenska znanstvena, raziskovalna in razvojna sfera oziroma njihovi dosežki; pri tem lahko enakopravno sodelujejo slovenski raziskovalci iz zamejstva oziroma slovenski raziskovalci živeči po svetu; 4. podpora slovenskim ustanovam ali združenjem, ki v znanstvenem delu povezujejo dejavnost slovenskih humanistov, naravoslovcev in drugih strokovnjakov v zamejstvu, ter hkrati sodelujejo s tujimi univerzami, društvi in znanstvenimi ustanovami, ter s svojimi znanstvenimi publikacijami oskrbujejo številne knjižnice ter slovenske lektorate v tujini. 5. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje V postopku izbora sofinanciranja promocije slovenske znanosti v tujini bo komisija, ki jo imenuje direktor ARRS, pregledala prijave jih ocenila po naslednjih merilih: 1. Skladnost z razpisom: 0 do 30 točk; 2. Odmevnost promocijske dejavnosti: 0 do 20 točk; 3. Vidnost promocijske dejavnosti: 0 do 20 točk; 4. Reference prijavitelja – promocijske: 0 do 10 točk; 5. Reference prijavitelja (nosilca) – znanstvene: 0 do 10 točk; 6. Ekonomičnost in realnost finačne konstrukcije: 0 do 10 točk. Kot promocijo slovenske znanosti v tujini na tem razpisu ne upoštevamo udeležbe slovenskega raziskovalca na mednarodni konferenci s postrom ali predavanjem. Skupaj je možnih 100 točk. Na podlagi skupnega števila točk za posamezno prijavo, ločeno po posameznih ciljih razpisa, bo komisija pripravila prednostni seznam prijav za sofinanciranje. Sklep o izboru prijav za sofinanciranje sprejme direktor agencije na podlagi predloga komisije. 6. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje projektov Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa znaša 190.000,00 EUR. Sofinanciranje v letu 2011 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu. Agencija bo sofinancirala: – potne stroške in dnevnice (za največ en teden) za slovenske raziskovalce, ki sodelujejo z raziskovalci držav, s katerimi Republika Slovenija še nima sklenjenega ustreznega mednarodnega akta ali so ti v postopku priprave oziroma ratifikacije oziroma se že sklenjeni in ratificirani mednarodni akti v praksi še ne izvajajo (za cilj 1); – stroške v zvezi s promocijskimi aktivnostmi, ki jih izvajajajo slovenski raziskovalci, tudi iz zamejstva in živeči po svetu (za cilj 2 in 3); – stroške delovanja slovenskih ustanov, ki v znanstvenem delu povezujejo dejavnost slovenskih humanistov in naravoslovcev v zamejstvu, sodelujejo s tujimi univerzami, društvi in znanstvenimi ustanovami, ter s svojimi znanstvenimi publikacijami oskrbujejo številne knjižnice ter slovenske lektorate v tujini (za cilj 4). Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku aktivnosti največ v višini odobrenega zneska (za cilje 1–3) oziroma s pogodbo (za cilj 4). Za cilj 4 je okvirno predvidenih do 50.000 EUR. 7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva, in predvideni čas izvajanja razpisa, je do 31. decembra 2011. 8. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav Pisne prijave v zaprtih ovojnicah je treba opremiti z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini v letu 2011«. V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko samo ena prijava. Ovojnica s prijavo mora prispeti v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska 30, 1000 Ljubljana, najkasneje do 29. 4. 2011, do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave oddane priporočeno po pošti iz Slovenije, najkasneje do 29. 4. 2011, do 12. ure (poštni žig). Za pravočasne se štejejo prijave, ki so v roku oddane v pisni in elektronski obliki. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in jih bo neodprte vrnila prijavitelju. Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec ARRS-MS-PROM-03/2011. Obrazec, poimenovan ARRS-MS-PROM-03-2011-Pr (s končnico.doc oziroma.pdf), kjer je Pr priimek slovenskega vodje prijavljenega bilateralnega projekta, mora najkasneje 29. 4. 2011, do 12. ure, prispeti tudi po elektronski pošti kot priloga na naslov: razpis-promocija2011@arrs.si (zaradi avtomatičnega procesiranja podatkov iz obrazca so zaželjeni obrazci v wordovem formatu). Elektronske prijave morajo biti vsebinsko popolnoma enake kot pisne, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj. 9. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 4. 5. 2011, ob 9. uri, v prostorih agencije. 10. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma v 30 dneh od navedenega zaključka razpisa. 11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani agencije, www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Fani Rožič Novak, po tel. 01/400-59-50, vsak delavnik, od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: Fani.Rozic-Novak@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije