Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Št. 47800-5/2008 Ob-2087/11 , Stran 623
Št. 47800-5/2008 Ob-2087/11
Republika Slovenija, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki ga zastopa mag. Helena Kamnar, generalna sekretarka Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: Republika Slovenija), v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin po metodi javne dražbe
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana. 2. Opis predmeta prodaje: Predmet prodaje je kompleks Vile Draga, ki sestoji iz stanovanjske hiše na naslovu Kidričeva 16, Bled. Objekt se nahaja na zemljišču parc. 1114/25 (njiva, v izmeri 33 m2, stanovanjska stavba, v izmeri 121 m2 in dvorišče, v izmeri 193 m2). Predmet prodaje so tudi naslednje nepremičnine: parc. št. 877/14 (park, v izmeri 43 m2), parc. št. 1114/30 (neplodno, v izmeri 229 m2), parc. št. 1114/31 (neplodno, v izmeri 89 m2), del katere v naravi predstavlja lokalno cesto z oznako LC 012071, parc. št. 1114/32 (pot, v izmeri 15 m2), parc. št. 1114/34 (park, v izmeri 393 m2), parc. št. 1114/36 (park, v izmeri 2703 m2), parc. št. 1114/37 (park, v izmeri 625 m2) in parc. št. 1114/39 (pot, v izmeri 16 m2), vse k.o. Želeče. Stanovanjska hiša je bila v osnovi zgrajena leta 1932. Obnova strehe, fasade, oken, instalacij ter tlakov je bila izdelana leta 1993. Objekt je delno podkleten, pritličje je nad nivojem terena. Dostop v klet je samo z zunanje strani objekta. Konstrukcija objekta je iz masivnih zidov. Medetažne konstrukcije so lesene. Dostop med pritličjem in nadstropjem je po lesenih stopnicah. Strešna konstrukcija je lesena večkapnica in krita z opečnim strešnikom. Fasada je toplotno izolirana in izdelana z zaključnim ometom. Zunanje okenske police so iz pločevine. Kleparski deli so iz bakrene pločevine. Nad vhodom je izdelana nadstrešnica. Nad predprostorom vhoda v pritličju je terasa v nadstropju. Stene so ometane in slikane, v sanitarijah obložene s keramiko in ploščami naravnega kamna. Stropi so ometani in slikani. V prostorih pritličja, jedilnice, kuhinje, hodnika je obloga z dekorativnim stropom. Okna so lesena dvojna, v dnevnem prostoru so zastekljena z izolacijskim steklom. Notranje okenske police so lesene. Vrata so lesena. Mizarski izdelki so opleskani. Tlak v sanitarnih prostorih je keramika, delno parket in tekstilne obloge. Na zahodni strani objekta je terasa na kovinski konstrukciji z lesenim tlakom. Ogrevanje prostorov je s centralnim kaminom v pritličju in električnimi oljnimi radiatorji s termostati v posameznih prostorih. Opremljenost z instalacijami je elektro instalacija za luč in moč, telefonska instalacija, strelovod, vodovodna instalacija z lokalno pripravo vode z električnimi bojlerji. V objektu so naslednji prostori: v kleti so pomožni prostori, v pritličju je predprostor, vhod z jedilnico, dnevna soba, loža, hodnik, kabinet, WC, shramba in kuhinja, v nadstropju je hodnik, tri spalnice in kopalnica. Površina objekta je 210,06 m2. Širše območje zemljišča je parkovni gozd, v katerem je dovoljena samo sanitarna sečnja. Obravnavana nepremičnina se nahaja na južni strani Blejskega jezera, od jezera je oddaljena cca 80 m. Vila Draga se prodaja po načelu videno – kupljeno. Objekt je zaseden z najemnikom, ki ima predkupno pravico in se mu najemno razmerje izteče 17. 5. 2011. Po spremembi lastninske pravice vstopi kupec v pravice in obveznosti najemodajalca. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin na podlagi prodajne pogodbe po metodi javne dražbe. 4. Predkupna pravica: Na nepremičninah obstajajo predkupne pravice, in sicer: – na parc. št. 1114/25, 877/14, 1114/30, 1114/31, 1114/32, 1114/34, 1114/36, 1114/37, 1114/39, vse k.o. Želeče, obstaja zakonita predkupna pravica po Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – pop., v nadaljevanju: ZUreP-1) in 2. členu Odloka o predkupni pravici Občine Bled (Uradni list RS, št. 58/07). Občina Bled je izdala potrdilo, št. 3501-493/2010 z dne 15. 10. 2010, iz katerega izhaja, da ne uveljavlja predkupne pravice v skladu z ZUreP-1; – na parc. št. 1114/25, 877/14, 1114/30, 1114/31, 1114/32, 1114/34, 1114/36, 1114/37, 1114/39, vse k.o. Želeče, obstaja predkupna pravica po Zakonu o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07 in 106/10, v nadaljevanju: ZG) in Zakonu o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03 – UPB1, v nadaljevanju: ZKZ); – na parc. št. 1114/25, 877/14, 1114/30, 1114/31, 1114/32, 1114/34, 1114/36, 1114/37, 1114/39, vse k.o. Želeče, obstaja pogodbena predkupna pravica na podlagi aneksa št. 2 k pogodbi o najemu Vile Draga z dne 1. 2. 2011. Parc. št. 1114/25, 877/14, 1114/30, 1114/31, 1114/32, 1114/34, 1114/36, 1114/37, 1114/39, vse k.o. Želeče (v nadaljevanju: kompleks Vile Draga), se na javni dražbi prodajajo kot celota, s tem, da cena za parc. št. 1114/25, k.o. Želeče, ki je delno stavbno in delno gozdno zemljišče, na kateri stoji objekt, predstavlja 80% najvišje ponujene cene, cena za parc. št. 877/14, 1114/30, 1114/31, 1114/32, 1114/34, 1114/36, 1114/37, 1114/39, vse k.o. Želeče, pa predstavlja 20% najvišje ponujene cene. Prodajalec bo za parc. št. 1114/25, k.o. Želeče (delno stavbno in delno gozdno zemljišče), na kateri stoji objekt, za katerega je izdano potrdilo, da ima uporabno dovoljenje), sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim dražiteljem v roku 30 dni po zaključeni javni dražbi in prejemu izjave pogodbenega predkupnega upravičenca. Pogodbeni predkupni upravičenec mora v roku 30 dni po prejemu obvestila o nameravani prodaji izjaviti, ali uveljavlja svojo predkupno pravico ter hkrati z izjavo, da kupuje predmet prodaje plačati tudi varščino v višini 10% izklicne cene, ki se zadrži, če kupnine ne plača v določenem roku. Prodajalec bo za parc. št. 877/14, 1114/30, 1114/31, 1114/32, 1114/34, 1114/36, 1114/37, 1114/39, vse k.o. Želeče (delno stavbna in delno gozdna oziroma gozdna zemljišča), sklenil prodajno pogodbo v roku 15 dni po izteku roka za sprejem ponudbe v skladu z ZG in ZKZ. Za gozdna zemljišča bo moral najugodnejši dražitelj sprejeti ponudbo v skladu z določili ZG in ZKZ pred Upravno enoto Radovljica, in sicer pred podpisom prodajne pogodbe za parc. št. 1114/25, k.o. Želeče (delno stavbno in delno gozdno zemljišče, na katerem stoji objekt). Kolikor najugodnejši dražitelj ponudbe ne bo sprejel, bo izgubil vplačano varščino. Kolikor se bo pojavil zakoniti predkupni upravičenec za gozdno zemljišče, bo prodajalec, v skladu z določili ZG in ZKZ, sklenil za gozdna zemljišča pogodbo z zakonitim predkupnim upravičencem, najugodnejšemu dražitelju pa bo vrnjen sorazmerni del vplačane varščine (20%). Gozdna zemljišča se prodajo zakonitemu predkupnemu upravičencu, skladno z določili ZG in ZKZ, in sicer po ceni, ki predstavlja 20% najvišje skupne ponudbene cene za predmet prodaje, dosežene na javni dražbi. V primeru, da zaradi uveljavljanja zakonite predkupne pravice kupec objekta (parc. št. 1114/25, k.o. Želeče) ne bo hkrati tudi kupec ostalih nepremičnin v kompleksu Vile Draga, je sestavni del prodajne pogodbe za prodajo nepremičnin parc. št. 877/14, 1114/30, 1114/31, 1114/32, 1114/34, 1114/36, 1114/37, 1114/39, vse k.o. Želeče, tudi podelitev brezplačne stvarne služnosti za hojo in vožnjo z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine parc. št. 1114/25, k.o. Želeče, in v breme vsakokratnega lastnika parc. št. 1114/30, 1114/31, 1114/32, 1114/39, vse k.o. Želeče. Kupec mora pred izdajo zemljiškoknjižnega dovolila za vpis lastninske pravice overiti svoj podpis na zemljiškoknjižnem dovoljenju za vpis služnostne pravice, predložiti potrdilo o plačilu celotne kupnine in davka na promet z nepremičninami. 5. Izklicna cena: za nepremičnino, ki je predmet prodaje, je izklicna cena 750.000,00 EUR, najnižji znesek višanja kupnine je 10.000,00 EUR. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec. 6. Način in rok plačila kupnine Kupnina se plača v 30 dneh po sklenitvi pogodbe na račun št. 01100-6300109972, odprt pri BS (imetnik Izvrševanje proračuna RS), sklic 18 15113-720001-89221102. Pogodbeni predkupni upravičenec mora hkrati z izjavo o uveljavljanju predkupne pravice plačati tudi varščino v višini 10% izklicne cene, ki se zadrži, če ne plača kupnine v roku. Plačana varščina se všteje v kupnino. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške notarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 7. Prehod lastništva: lastništvo preide na kupca po sklenitvi in notarski overitvi pogodbe, plačilu kupnine in vknjižbi v zemljiško knjigo. V primeru, da kupnina ni plačana v dogovorjenem roku, se pogodba šteje za razdrto. 8. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo dne 15. 4. 2011, ob 11. uri, na naslovu prodajalca: Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, sejna soba št. 109 – 2. nadstropje. 9. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Sodelovanje na javni dražbi je možno po predhodni prijavi. Prijave morajo prispeti v glavno pisarno na Generalni sekretariat Vlade RS, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, s pripisom »Za javno dražbo- Vila Draga«, najkasneje do 14. 4. 2011, do 12. ure, prijave prispele po pošti pa morajo biti oddane najkasneje 13. 4. 2011. Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine); – potrdilo o plačani varščini s priloženo celotno številko računa za primer vračila varščine; – pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec, podpis pooblastitelja overjen pri notarju; – izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba; – kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), zaradi identifikacije dražitelja oziroma njegovega pooblaščenca; – parafirana in podpisana vzorca prodajnih pogodb. Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. 10. Varščina Dražitelji morajo najkasneje do 14. 4. 2011, do 12. ure, vplačati varščino v višini 10% izklicne cene, na račun št. 01100-6300109972, odprt pri BS (imetnik Izvrševanje proračuna RS), sklic 18 15113-720001-89221102, s pripisom »Javna dražba – Vila Draga št. 47800-5/2008«. Najuspešnejšemu dražitelju se varščina všteje v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi, se varščina vrne brezobrestno v roku 15 dni po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Kolikor najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v 15 dneh od poziva ali ne plača kupnine v roku 30 dni po podpisu pogodbe, se vplačana varščina zadrži. 11. Dodatne informacije Zaprosila za podrobnejše informacije v zvezi z ogledom in vprašanja v zvezi z javno dražbo se lahko naslovi na elektronski naslov gp.gs@gov.si. Predmet nakupa si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru. Kontaktna oseba prodajalca je Leon Gostiša, tel. 01/478-15-73. 12. Drugi pogoji in pravila javne dražbe Nepremičnina je na prodaja po načelu videno – kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. Javno dražbo bo izvedla Komisija za izbiro najugodnejšega ponudnika v postopku prodaje Vile Draga. Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi postopek prodaje (sprejem ponudbe za gozdna zemljišča po ZG in ZKZ ne pomeni sklenitve pravnega posla), pri čemer se ponudnikom povrne stroške v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena. Najugodnejši dražitelj nima do prodajalca nobenih pravic in obveznosti zaradi nezmožnosti sklenitve pogodbe, če je bila pri tem upoštevana zakonska predkupna pravica v skladu z ZG in ZKZ in pogodbena predkupna pravica.
Generalni sekretariat Vlade RS