Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

SV 263/2011 Ob-2140/11 , Stran 682
SV 263/2011 Ob-2140/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 263/2011, z dne 18. 3. 2011, so bile nepremičnine, in sicer: – poslovni prostori, v I. nadstropju – 9 rastrov s sanitarijami, na vzhodni strani (6. do 14. Raster) oziroma danes označene po načrtu etažne lastnine, ki ga je izdelal Komunaprojekt d.o.o. Maribor, projekt št. 7010, z datumom januar 1995, po št. 1–27 in št. 30, poslovne stavbe Maribor, Partizanska c. 3–5, objekt 132, stoječ na parc. š. 1198/1, in 1198/4, vse vpisano pri vl. št. 1062, k.o. Maribor-grad, v skupni izmeri 662,21 m2, in kletna prostora št. 1 in št. 2, v skupni izmeri 35,64 m2, s pripadajočimi deleži na skupnih prostorih in delih stavbe in funkcionalnega zemljišča, ter zemljišča na katerem objekt stoji, danes dela poslovnih prostorov po odločbi GURS, šifra 02132-00228/2006-2, z dne 11. 7. 2007, pod šifro k.o. 0657, števila stavbe 01389, površina 635,91 m2, vpisana pod številko dela stavbe v okviru stavbe 018, in sicer: – pisarna številka 1, v izmeri 31,35 m2, – pisarna številka 2, v izmeri 46,14 m2, s hodnikom, v izmeri 5,50 m2, – pisarna številka 3, v izmeri 16,26 m2, – pisarna številka 4, v izmeri 16.98 m2, – pisarna številka 5, v izmeri 16,98 m2, – pisarna številka 6, v izmeri 16,98 m2, – pisarna številka 7, v izmeri 16,98 m2, – pisarna številka 8, v izmeri 16,02 m2, – pisarna številka 26, v izmeri 17,63 m2, – pisarna številka 27, v izmeri 11,83 m2, – prostor za server številka 30, v izmeri 5,07 m2 – arhiv številka 31, v izmeri 12,60 m2, – arhiv številka 32, v izmeri 13,54 m2 in – server števika 30, v izmeri 4,93 m2, – hodnik številka 39, v izmeri 79,39 m2, skratka, na vseh poslovnih prostorih na Partizanski cesti 5, Maribor, v I. nadstropju, razen delu nepremičnin, ki je bil prodan po prodajni pogodbi z dne 20. 5. 2008, družbi Tima Holding d.o.o. – ter kletni prostor, številka 1, v izmeri 17,82 m2, in – kletni prostor številka 2, v izmeri 17,82 m2, ki je last pravne osebe: Založba Obzorja d.d., s sedežem Maribor, Partizanska cesta 5, 2000 Maribor, matična številka 5048532000, do 1/1 (celote), na podlagi: Posadne listine zaradi izgube kupne pogodbe, ki so jo dne 22. 1. 2002 sklenili Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, ki jo zastopa župan Boris Sovič, in Založba Obzorja d.d., Partizanska 3–5, 2000 Maribor, matična številka 5048532, ki jo je zastopal direktor Srečko Kukovec, v korist upnice družbe GZ Maribor – Geodetske dejavnosti d.o.o., skrajšana firma GZ Maribor d.o.o., s sedežem Trg Leona Štuklja 5, 2000 Maribor, matična številka 5066387000, ki jo zastopa direktorica Nevenka Richter Peče, za zavarovanje denarne terjatve: – iz naslova glavnice 508.104,57 EUR, – zakonskih zamudnih obresti od glavnice v znesku: – 101.044,57 EUR za čas od 31. 12. 2005 pa do plačila, – 397.060,00 EUR za čas od 1. 1. 2011, – 10.000,00 EUR za čas od 11. 3. 2011 pa do plačila s pripadki.