Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2011 z dne 21. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2011 z dne 21. 3. 2011, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

850. Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu (uradno prečiščeno besedilo) (ZSOS-UPB2)
851. Zakon o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (uradno prečiščeno besedilo) (ZSPOZ-UPB2)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

852. Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč
892. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

Sklepi

853. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Denverju, v Združenih državah Amerike
854. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Denverju, v Združenih državah Amerike
855. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Kalkuti, v Republiki Indiji
856. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Kalkuti, v Republiki Indiji
857. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov in namestnikov Nadzornega odbora za Operativni program za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013

MINISTRSTVA

858. Pravilnik o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu
859. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli

USTAVNO SODIŠČE

860. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe

SODNI SVET

861. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na mesto predsednika Okrajnega sodišča v Velenju

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

862. Sklepi o imenovanjih v volilnih komisijah volilnih enot in okrajnih volilnih komisijah

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

893. Spremembe in dopolnitve Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

863. Priloga k Statutu Univerze na Primorskem

OBČINE

Bled

864. Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2011
865. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda »Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled«
866. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec

Črenšovci

867. Sklep o začetku priprave podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja ŽI-3 v Občini Črenšovci
868. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Črenšovci

Črnomelj

869. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2011
870. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2012
871. Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Črnomelj
872. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
873. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
874. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
875. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dobje

876. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju drugega tromesečja leta 2011

Ljubno

877. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno za leto 2010

Novo mesto

878. Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2011

Prebold

879. Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2011
880. Odlok o predkupni pravici Občine Prebold

Sežana

881. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2011
882. Sklep o financiranju svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta iz sredstev proračuna Občine Sežana

Tabor

883. Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2011
884. Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2012
885. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava občin Tabor - Vransko«

Velika Polana

886. Odlok o proračunu Občine Velika Polana za leto 2011
887. Pravilnik o uporabi službenih vozil Občine Velika Polana
888. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Velika Polana
889. Sklep o imenovanju uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja v Občini Velika Polana

Žužemberk

890. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk
891. Sklep o Oceni izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Žužemberk v letu 2010

PREKLICI

894. Preklic Obvezne razlage Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice
AAA Zlata odličnost