Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2011 z dne 21. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2011 z dne 21. 3. 2011

Kazalo

882. Sklep o financiranju svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta iz sredstev proračuna Občine Sežana, stran 2809.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) in drugega odstavka 15. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 17. 3. 2011 sprejel
S K L E P
o financiranju svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta iz sredstev proračuna Občine Sežana
1.
S tem sklepom se določi svetniške skupine in samostojne člane občinskega sveta, ki se v mandatnem obdobju 2010–2014 financirajo iz sredstev proračuna Občine Sežana ter način njihovega financiranja.
2.
Iz proračuna Občine Sežana se sredstva za kritje materialnih stroškov, navedenih v 4. točki tega sklepa, zagotovijo naslednjim svetniškim skupinam in samostojnim članom občinskega sveta glede na število dobljenih glasov na zadnjih volitvah v občinski svet:
– LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
– ZARES – nova politika
– ZA KRAS IN BRKINE, NEODVISNA LISTA OBČANOV
– Ivan Vodopivec (LISTA MIROSLAVA KLUNA)
– Špela Rožman (PRETRESI)
– Branko Može (BRANKO MOŽE)
– Milan Škapin (OBRTNO PODJETNIŠKA LISTA).
Politični stranki, navedeni v tej točki sklepa, sta predhodno podali pisno izjavo o financiranju svoje svetniške skupine.
3.
Višina sredstev, ki se nameni za financiranje političnih strank ter za kritje stroškov delovanja njihovih svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta, se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto na podlagi posebnega sklepa občinskega sveta in skupno ne sme preseči 0,6 odstotka sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog (primerna poraba) za to leto.
O razmerju financiranja politične stranke in njene svetniške skupine oziroma samostojnega člana občinskega sveta je politična stranka dolžna podati izjavo pred sprejemom občinskega proračuna za prvo leto novega mandatnega obdobja oziroma vsako proračunsko leto, če se odloči za spremembo razmerja financiranja.
Svetniškim skupinam in samostojnim članom občinskega sveta, ki ne pripadajo politični stranki, se za kritje stroškov delovanja letno zagotavlja pravica črpanja sredstev, ki ne sme preseči 0,5% sredstev primerne porabe za posamezno leto, s tem, da se višina sredstev določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto na podlagi posebnega sklepa občinskega sveta.
4.
Kritje stroškov delovanja svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta zajema:
– kritje stroškov nabave strokovne literature, pisarniškega in drugega materiala,
– povračilo stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije po napotitvi (dnevnice, kilometrina, potni stroški, nočitve),
– povračilo stroškov izobraževanja, udeležbe na seminarjih za delo v občinskem svetu,
– kritje stroškov, povezanih s komuniciranjem z volivci, stroškov fotokopiranja, reprezentančnih stroškov, materialnih ter drugih neposrednih stroškov za delovanje svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta.
5.
Finančna sredstva za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta se vodijo za vsako svetniško skupino in vsakega samostojnega člana občinskega sveta posamezno.
Svetniška skupina oziroma samostojni člani za namene iz prejšnjega odstavka izstavlja naročilnice v imenu in za račun občine. Vsak račun mora glasiti na naslov občine.
Odredbe za uporabo finančnih sredstev izdaja, na predlog vodje svetniške skupine oziroma samostojnega člana, župan. Vodja svetniške skupine oziroma samostojni član mora potrjen oziroma podpisan račun dostaviti občini, ki vodi za posamezno skupino oziroma samostojnega člana, evidenco upravičenih sredstev in dospelih stroškov. Račun se ne plača, dokler ni knjižen in ga ne sopodpiše župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
6.
Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta so dolžni s sredstvi ravnati kot dober gospodar in jih uporabljati v skladu z določili tega sklepa.
Za zakonito in pravilno porabo sredstev je odgovoren vodja svetniške skupine oziroma samostojni član občinskega sveta.
Nadzor nad zakonito in pravilno porabo sredstev izvajata občinska uprava in medobčinska notranja revizijska služba.
7.
Politične stranke, ki niso zajete v tem sklepu, se financirajo v skladu s sklepom občinskega sveta, št. 06202-5/2003-12, z dne 8. 5. 2003 (Uradni list RS, št. 45/03).
8.
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep občinskega sveta, št. 032-11/2007-7, z dne 20. 12. 2007 (Uradni list RS, št. 125/07).
9.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-2/2011-8
Sežana, dne 17. marca 2011
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.