Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2011 z dne 21. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2011 z dne 21. 3. 2011

Kazalo

871. Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Črnomelj, stran 2792.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99, 35/03 – UPB, 106/05, 65/07, 75/08 in 30/10) je Občinski svet Občine Črnomelj na 5. redni seji dne 10. 3. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju športa v Občini Črnomelj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev za šport, ki jih na podlagi sprejetih letnih programov športa zagotavlja proračun Občine Črnomelj, pri čemer se s tem pravilnikom določijo pogoji, kriteriji in postopek za razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje športa v Občini Črnomelj.
2. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem športnih programov poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in sprejem letnega programa športa,
– priprava in objava javnega razpisa za sofinanciranje športa v Občini Črnomelj (v nadaljevanju javni razpis),
– zbiranje prijav na prej navedeni javni razpis,
– strokovno ocenjevanje prispelih prijav iz prejšnje alinee,
– izdaja sklepov,
– sklepanje pogodb.
3. člen
Občina Črnomelj za sofinanciranje programov športa enkrat na leto objavi javni razpis.
4. člen
Pravico do prijave na javni razpis za sofinanciranje športa po javnem razpisu iz prejšnjega člena imajo športna društva, športne zveze, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne, vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje strokovne šole in gimnazije, ki v svojih programih izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini Črnomelj,
– da so registrirani za opravljanje športne dejavnosti,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poročila o doseženih rezultatih,
– da izpolnjujejo pogoje in merila iz tega pravilnika, ki so podlaga za vrednotenje športnih programov.
Poleg navedenih pogojev morajo društva in njihove zveze imeti urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih.
5. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci športnih programov, ki so zbrani na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga objavi župan Občine Črnomelj.
Skupni obseg sredstev za sofinanciranje določi Občinski svet Občine Črnomelj v proračunu občine.
Občinski svet sprejme sklep o deležih sofinanciranja vsebin oziroma športnih programov v Občini Črnomelj za razdelitev po javnem razpisu.
6. člen
Postopek izpeljave javnega razpisa vodi občinska uprava. Sklep o začetku postopka izpeljave javnega razpisa sprejme župan. Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in sprejemanja občinskega proračuna.
7. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
– navedbo Občine Črnomelj kot nosilca javnega razpisa (naslov, sedež …),
– predmet javnega razpisa,
– subjekte, ki se lahko prijavijo na javni razpis in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati,
– višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja, za katero se razpisujejo predmetna sredstva,
– način in rok predložitve prijav ter datum odpiranja le-teh,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
8. člen
Javni razpis za izbiro izvajalcev letnih športnih programov se objavi na spletni strani Občine Črnomelj in lokalnem časopisu oziroma na drug krajevno običajen način.
9. člen
Na podlagi prijav na javni razpis se izberejo programi športa v občini, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev. Izbor izvajalcev in programov športa mora biti opravljen na podlagi določil tega pravilnika.
Športne programe prijavljenih izvajalcev pregleda in ovrednoti komisija za vrednotenje športnih programov, ki jo imenuje župan. Predlog razdelitve sredstev, ki ga pripravi komisija, obravnava Odbor za družbene dejavnosti in poda svoj predlog, na osnovi katerega župan sprejme sklepe o razdelitvi predmetnih sredstev. Z informacijo o razdelitvi sredstev se seznani občinski svet na eni izmed sej, ki sledijo razdelitvi.
10. člen
Naloge komisije so:
– odpiranje prijav, ki so prispele na javni razpis,
– ugotavljanje izpolnjevanja pogojev, upravičenosti in popolnosti prijav,
– vrednotenje športnih programov skladno s pravilnikom in deleži obsega sofinanciranja športnih programov,
– sestava zapisnika o odpiranju prijav in pregledu ter ocenjevanju prijav,
– priprava predloga razdelitve sredstev.
11. člen
Po preteku razpisnega roka komisija odpre in pregleda samo v roku dostavljene prijave po vrstnem redu njihovega prispetja.
Prepozno prispele oziroma prepozno vložene prijave se neodprte vrnejo prijavitelju.
12. člen
Komisija o svojem delu sestavi zapisnik, ki mora vsebovati vsaj:
– seznam prispelih prijav,
– število nepopolnih prijav in navedba posameznih nepopolnih prijav,
– seznam popolnih prijav.
13. člen
Prijavitelji, ki v predpisanem roku oddajo nepopolne prijave, lahko le-te dopolnijo v roku 8 dni od prejema pisnega poziva za dopolnitev prijave.
Nepopolne prijave, ki jih po zgoraj določenem roku prijavitelj ne dopolni, se s sklepom zavržejo.
Zoper sklep iz drugega odstavka je v roku 8 dni dovoljeno vložiti pritožbo pri županu Občine Črnomelj. Na odločitev župana ni možna pritožba, pač pa je možno sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
14. člen
Občinska uprava s sklepom župana obvesti izbrane izvajalce športnih programov o višini dodeljenih finančnih sredstev po javnem razpisu.
Zoper sklep iz prvega odstavka je v roku 8 dni dovoljeno vložiti pritožbo pri županu Občine Črnomelj. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji oziroma izvajalci športnih programov. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje prijav.
Na odločitev župana ni možna pritožba, pač pa je možno sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
15. člen
Z izvajalci športnih programov se sklenejo letne pogodbe o sofinanciranju izbranih programov. V pogodbi se opredeli vsaj vsebino in obseg programa, čas realizacije programa, pričakovane dosežke, obseg sredstev, ki se zagotovijo iz proračuna občine in roke za zagotovitev le-teh, način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev ter druge pravice in obveznosti.
16. člen
Če izvajalec športnih programov pogodbe ne podpiše in ne vrne občinski upravi v zahtevanem roku, se šteje, da je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju posameznih programov na področju športa.
17. člen
Izvajalci morajo v pogodbenem roku predložiti:
– poročilo o izvedbi sofinanciranih športnih programov,
– dokazila o namenski porabi sredstev, pridobljenih na podlagi javnega razpisa, kolikor je to zahtevano.
Poročila in dokazila iz prejšnjega odstavka izvajalci predložijo občinski upravi. Občinska uprava lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev.
18. člen
Izvajalci letnega programa športa so dolžni izvajati dogovorjene programe in naloge v skladu s tem pravilnikom in dodeljena sredstva porabiti le za namene, kot so bili opredeljeni v pogodbi.
Kolikor se ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalcev letnega programa športa, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta nenamensko porabljena sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave.
Vsebine sofinanciranja
19. člen
Pogoji in kriteriji sofinanciranja, določeni s tem pravilnikom, upoštevajo proračunske možnosti in načelo, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem športnih programov, in sicer za naslednje vsebine:
– interesna športna vzgoja otrok in mladine, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju), ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa,
– kakovostni šport,
– športna rekreacija,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– športne prireditve,
– strokovni kadri v športu,
– delovanje društev in športnih zvez,
– znanstvenoraziskovalna dejavnost,
– založniška dejavnost,
– informacijski sistem na področju športa,
– športni objekti.
Izvajalci športnih programov pridobivajo dodatne točke glede na razširjenost (množičnost) in kakovost dosežkov športnikov.
V sistemu točkovanja so kot kazalci za razširjenost športne panoge upoštevani:
– število članov iz Občine Črnomelj,
– število registriranih tekmovalcev iz Občine Črnomelj.
Kot kazalci za kakovost športnih dosežkov se upoštevajo uvrstitve iz pretekle tekmovalne sezone in kategorizacija športnikov v skladu s »Kriteriji za kategoriziranje športnikov Republike Slovenije« (Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, v nadaljevanju: OKS-ZŠZ).
20. člen
Posamezni izvajalci športnih programov lahko s svojimi programi za občinska proračunska sredstva kandidirajo za posamezne programe le enkrat na leto.
Športne zveze lahko kandidirajo za sredstva le na podlagi tistih športnih programov, ki jih izvajajo same in ki jih posamezna društva, članice športne zveze, ne vključujejo v svoje programe, na podlagi katerih kandidirajo za sredstva.
21. člen
Programi na področju športa se sofinancirajo le do višine razpoložljivih sredstev v proračunu Občine Črnomelj za namen sofinanciranja športnih programov.
II. POGOJI IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE
22. člen
1. Interesna športna vzgoja otrok in mladine
1.1. Za predšolske otroke, ki se s športno dejavnostjo prostovoljno ukvarjajo zunaj obveznega izobraževalnega sistema, se za:
– 10-urni program »Naučimo se plavati« (skupina 10 otrok) sofinancira:
   – strošek propagandnega gradiva, knjižic, diplom – 10 točk,
   – strokovni kader – 20 točk,
   – objekt – 60 točk;
– 60-urni program » Ciciban planinec« (skupina 20 otrok) sofinancira:
   – strošek propagandnega gradiva, knjižic, diplom – 20 točk,
   – strokovni kader – 60 točk,
   – objekt – 60 točk;
– 60-urni program »Zlati sonček« (skupina 20 otrok) sofinancira:
   – strošek propagandnega gradiva, knjižic, diplom – 20 točk,
   – strokovni kader – 60 točk,
   – objekt – 60 točk;
– za druge programe redne vadbe se sofinancira največ 60 ur programa:
   – strošek propagandnega gradiva, knjižic, diplom – 20 točk,
   – strokovni kader – 60 točk,
   – objekt – 60 točk.
1.2. Za šoloobvezne otroke, šteje skupina 20 otrok, razen pri tečaju plavanja, kjer skupina šteje največ 10 otrok, ki se s športno dejavnostjo ukvarjajo zunaj obveznega izobraževalnega sistema, se za:
– 20-urni program »Naučimo se plavati« sofinancira:
   – strošek propagandnega gradiva, knjižic, diplom – 10 točk,
   – strokovni kader – 40 točk,
   – objekt – 60 točk;
– 80-urni program »Zlati sonček« sofinancira:
   – strošek propagandnega gradiva, knjižic, diplom – 20 točk,
   – strokovni kader – 80 točk,
   – objekt – 80 točk;
– 80-urni program »Krpan« sofinancira:
   – strošek propagandnega gradiva, knjižic, diplom – 20 točk,
   – strokovni kader – 80 točk,
   – objekt – 80 točk;
– druge 80-urne programe redne vadbe sofinancira:
   – strošek propagandnega gradiva, knjižic, diplom – 20 točk,
   – strokovni kader – 80 točk,
   – objekt – 80 točk.
Pri 80-urnih programih za šoloobvezne otroke se sofinancira še:
   – organizacija in izpeljava občinskih šolskih tekmovanj – 80 točk na program,
   – v primeru uvrstitve v pretekli tekmovalni sezoni na regijski nivo – 100 točk na uvrščen program,
   – v primeru uvrstitve v pretekli tekmovalni sezoni na državni nivo – 120 točk na uvrščen program.
1.3 Za mladino od 15. do 20. leta – skupine do 20 mladostnikov, ki se prostovoljno vključuje v športne programe, se za 80-urni program redne vadbe sofinancira:
   – strokovni kader – 80 točk,
   – objekt – 80 točk,
   – v primeru uvrstitve v pretekli tekmovalni sezoni na regijski nivo – 120 točk na uvrščen program,
   – v primeru uvrstitve v pretekli tekmovalni sezoni na državni nivo – 160 točk na uvrščen program.
2. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
2.1. Kolektivne športne panoge
V vadbeni skupini se priporoča najmanj dvojno število tekmovalcev na tekmi.
Sofinancirajo se programi redne vadbe, pri katerih se v okviru spodaj navedenih točk sofinancira strokovni kader in materialne stroške programa:
– cicibani/cicibanke: 108-urni program redne vadbe: 108 točk (vadba najmanj 2-krat tedensko),
– ml. dečki/ml. deklice: 162-urni program redne vadbe: 162 točk (vadba najmanj 3-krat tedensko),
– st. dečki/st. deklice: 162-urni program redne vadbe: 162 točk (vadba najmanj 3- krat tedensko),
– kadeti/kadetinje: 162-urni program redne vadbe: 162 točk (vadba najmanj 3-krat tedensko),
– mladinci/mladinke: 162-urni program redne vadbe: 162 točk (vadba najmanj 3-krat tedensko).
Program redne vadbe, ki ima več kot 3 treninge na teden, dobi temu primerno več točk (4x tedensko vadba: 216 točk, 5x tedensko vadba: 270 točk).
Športni objekti se sofinancirajo v skladu s 15. točko 22. člena tega pravilnika.
Dodatne bonus točke:
1. posamezna skupina (ekipno) lahko pridobi za osvojeni naslov državnih prvakov v pretekli tekmovalni sezoni:
   – cicibani/cicibanke: 75 točk,
   – ml. dečki/ml. deklice: 75 točk,
   – st. dečki/st. deklice: 75 točk,
2. posamezna skupina (ekipno) lahko pridobi za osvojeni naslov državnih prvakov in za osvojene medalje na mladinskih svetovnih in evropskih prvenstvih v pretekli tekmovalni sezoni:
– kadeti/kadetinje:
   – državni prvaki: 75 točk,
   – medalja na evropskem prvenstvu: 250 točk,
   – medalja na svetovnem prvenstvu: 350 točk,
– mladinci/mladinke:
   – državni prvaki: 75 točk,
   – medalja na evropskem prvenstvu: 250 točk,
   – medalja na svetovnem prvenstvu: 350 točk,
3. aktualna kategorizacija športnikov v skladu s »Kriteriji za kategoriziranje športnikov Republike Slovenije« (OKS-ZŠZ) pred iztekom javnega razpisa za sofinanciranje športa:
– kadeti/kadetinje:
   – mladinski razred: 10 točk/športnika,
   – državni razred: 15 točk/športnika,
– mladinci/mladinke:
   – mladinski razred: 10 točk/športnika,
   – državni razred: 15 točk/športnika.
2.2. Individualne športne panoge
Za uvrstitev v selektivne skupine morajo imeti športna društva najmanj 1 športnika državnega, perspektivnega ali mladinskega razreda, kar je razvidno iz uradnih obvestil Olimpijskega komiteja Slovenije, oziroma ustrezne panožne zveze, ali določeno število športnikov (najmanj 4), ki se udeležujejo uradnih državnih tekmovanj.
V okviru spodaj navedenih točk se za programe redne vadbe sofinancira strokovni kader in materialne stroške programa:
– cicibani/cicibanke: 108-urni program redne vadbe: 54 točk (vadba najmanj 2-krat tedensko),
– ml. dečki/ml. deklice: 162-urni program redne vadbe: 81 točk (vadba najmanj 3-krat tedensko),
– st. dečki/st. deklice: 162-urni program redne vadbe: 81točk (vadba najmanj 3-krat tedensko),
– kadeti/kadetinje: 162-urni program redne vadbe: 81 točk (vadba najmanj 3-krat tedensko),
– mladinci/mladinke: 162-urni program redne vadbe: 81 točk (vadba najmanj 3-krat tedensko).
Program redne vadbe, ki ima več kot 3 treninge na teden, dobi temu primerno več točk (4x tedensko vadba: 108 točk, 5x tedensko vadba: 135 točk).
Športni objekti se sofinancirajo v skladu s 15. točko 22. člena tega pravilnika.
Dodatne bonus točke:
1. posamezna skupina lahko pridobi za osvojeni naslov državnih prvakov v pretekli tekmovalni sezoni:
   – cicibani/cicibanke: posamezno – 25 točk, ekipno – 75 točk,
   – ml. dečki/ml. deklice: posamezno – 25 točk, ekipno – 75 točk,
   – st. dečki/st. deklice: posamezno – 25 točk, ekipno – 75 točk,
2. posamezna skupina lahko pridobi za osvojeni naslov državnih prvakov in za osvojene medalje na mladinskih svetovnih in evropskih prvenstvih v pretekli tekmovalni sezoni:
– kadeti/kadetinje:
   – državni prvaki: posamezno – 25 točk, ekipno 75 točk,
   – medalja na evropskem prvenstvu: posamezno – 100 točk, ekipno – 250 točk,
   – medalja na svetovnem prvenstvu: posamezno – 150 točk, ekipno – 350 točk,
– mladinci/mladinke:
   – državni prvaki: posamezno – 25 točk, ekipno 75 točk,
   – medalja na evropskem prvenstvu: posamezno – 100 točk, ekipno – 250 točk,
   – medalja na svetovnem prvenstvu: posamezno – 150 točk, ekipno – 350 točk,
3. aktualna kategorizacija športnikov v skladu s »Kriteriji za kategoriziranje športnikov Republike Slovenije« (OKS-ZŠZ) pred iztekom javnega razpisa za sofinanciranje športa:
– kadeti/kadetinje:
   – mladinski razred: 10 točk/športnika,
   – državni razred: 15 točk/športnika,
– mladinci/mladinke:
   – mladinski razred: 10 točk/športnika,
   – državni razred: 15 točk/športnika.
3. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
Namenjena je otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami zaradi motenj v razvoju. Sofinancira se objekt in strokovni kader za izvedbo 80-urnega programa z največ 10 otroki. Za en program se prizna 80 točk.
4. Športna rekreacija
To je dejavnost odraslih, katere cilj je ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni status, zmanjšati negativne posledice današnjega načina življenja in dela, preprečevati upadanje splošne vitalnosti človeka ter s temi motivi pritegniti čim večje število ljudi v redne oblike dejavnosti.
Prizna se naslednje programe za skupine, ki štejejo 20 članov:
– stroške objekta in strokovnega kadra za 80-urne programe za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let: 100 točk,
– stroške objekta za vse ostale 80-urne programe: 80 točk.
5. Kakovostni šport (članske ekipe)
Za te programe lahko konkurirajo le tisti, ki konkurirajo tudi za vsaj dva programa pod drugo točko 23. člena tega pravilnika.
5.1. Kolektivne športne panoge
V okviru spodaj navedenih točk se za programe redne vadbe sofinancira strokovni kader in materialne stroške programa.
5.1.1. Redna vadba:
– IV. liga po rangu: 220-urni program: 440 točk (vadba najmanj 3-krat tedensko),
– III. liga po rangu: 220-urni program: 440 točk (vadba najmanj 3-krat tedensko),
– II. liga po rangu: 220-urni program: 440 točk (vadba najmanj 3-krat tedensko),
– I. liga po rangu: 220-urni program: 440 točk (vadba najmanj 3-krat tedensko).
Program redne vadbe, ki ima več kot 3 treninge na teden, dobi temu primerno več točk (4x tedensko vadba: 590 točk, 5x tedensko vadba: 730 točk). V vadbeni skupini se priporoča dvojno število tekmovalcev kot na tekmi.
Športni objekti se sofinancirajo v skladu s 15. točko 22. člena tega pravilnika.
5.1.2. Dodatne bonus točke:
Uvrstitev v pretekli tekmovalni sezoni: velja, kolikor ima ekipa vse športnike vzgojene doma (100%). Za vsak % v ekipi nastopajočega kupljenega športnika, ki ni državljan Republike Slovenije, se število točk zmanjša za 2%.
– I. slovenska članska liga: uvrstitev v prvi polovici: 800 točk,
– I. slovenska članska liga: uvrstitev v drugi polovici: 750 točk,
– I.B. slovenska članska liga: uvrstitev v prvi polovici: 700 točk,
– I.B. slovenska članska liga: uvrstitev v drugi polovici: 650 točk,
– II. slovenska članska liga: uvrstitev v prvi polovici: 600 točk,
– II. slovenska članska liga: uvrstitev v drugi polovici: 550 točk,
– III. slovenska članska liga: uvrstitev v prvi polovici: 500 točk,
– III. slovenska članska liga: uvrstitev v drugi polovici: 450 točk.
Ekipe uvrščene nižje od tretje republiške lige se ne točkujejo.
Število zgoraj navedenih točk pripada ekipi, kolikor se v posamezni športni panogi tekmovanje odvija v treh kakovostnih stopnjah (I., II. in III. liga). Kolikor je tekmovalnih stopenj manj, se najnižja stopnja nagrajuje kot III. liga in navzgor.
Za športnike, ki imajo na podlagi aktualne kategorizacije v skladu s »Kriteriji za kategoriziranje športnikov Republike Slovenije« (OKS-ZŠZ) pred iztekom javnega razpisa za sofinanciranje športa, kategorijo državnega razreda: 15 točk/športnika.
5.2. Individualne športne panoge:
5.2.1. Redna vadba
Za programe redne vadbe se sofinancira strokovni kader in materialne stroške programa, in sicer za redni 220-urni program: 220 točk. V vadbeni skupini morajo biti najmanj 4 vadeči.
Športni objekti se sofinancirajo v skladu s 15. točko 22. člena tega pravilnika.
5.2.2. Dodatne bonus točke:
Ekipne kategorije: Točkuje se samo uvrstitev v pretekli tekmovalni sezoni. Število točk se določi enako kot v kolektivnih športnih panogah (točka 5.1.2.), vendar se točke delijo s številom disciplin v panogi.
Sofinancirajo se pod pogojem:
– da na državnem prvenstvu sodeluje najmanj 6 ekip ali
– da se na državno prvenstvo uvrsti na podlagi predhodnih kvalifikacij ali norme.
Za športnike, ki imajo na podlagi aktualne kategorizacije v skladu s »Kriteriji za kategoriziranje športnikov Republike Slovenije« (OKS-ZŠZ) pred iztekom javnega razpisa za sofinanciranje športa, kategorijo državnega razreda: 15 točk/športnika.
6. Vrhunski šport
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda. Na lokalni ravni se sofinancira strokovni kader:
– za vrhunske športnike v individualnih športnih panogah največ 1200 ur programa, kolikor je v panogi kategoriziran športnik iz prvega stavka te točke – pri čemer 1 ura pomeni 1 točko,
– v kolektivnih športnih panogah za ekipe, ki imajo vsaj 10 kategoriziranih športnikov iz prvega odstavka te točke, največ 1200 ur programa – pri čemer 1 ura pomeni 1 točko.
Športni objekti se sofinancirajo v skladu s 15. točko 22. člena tega pravilnika.
Status športnikov mednarodnega, svetovnega ali perspektivnega razreda, s katerimi se društvo prijavlja za program »Vrhunskega športa«, mora biti razviden iz seznama kategoriziranih športnikov pri OKS – ZŠZ pred zaključkom razpisnega roka za sofinanciranje športa.
Dodatne bonus točke za individualne in kolektivne športe:
   1. za osvojeni naslov državnih prvakov v pretekli tekmovalni sezoni:
   – posamezno – 25 točk,
   – ekipno – 75 točk,
   2. za osvojeni naslov državnih prvakov in za osvojene medalje na svetovnih in evropskih prvenstvih v pretekli tekmovalni sezoni:
   – medalja na evropskem prvenstvu: posamezno – 100 točk, ekipno – 250 točk,
   – medalja na svetovnem prvenstvu: posamezno – 150 točk, ekipno – 350 točk,
   3. aktualna kategorizacija športnikov v skladu s »Kriteriji za kategoriziranje športnikov Republike Slovenije« (OKS-ZŠZ) pred iztekom javnega razpisa za sofinanciranje športa:
   – perspektivni razred: 40 točk/športnika,
   – mednarodni razred: 75 točk/športnika,
   – svetovni razred: 200 točk/športnika.
7. Šport invalidov
Namenjen je ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov.
Prizna se strošek strokovnega kadra in objekta za 80-urni program redne vadbe invalidov v skupini do 10 invalidov: 80 točk.
8. Športne prireditve
Iz proračuna Občine Črnomelj se lahko sofinancira materialne stroške mednarodnih tekmovanj, državnih prvenstev, regijskih prvenstev in občinskih prireditev, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športne aktivnosti in imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem, razen šolskih tekmovanj.
Sofinancira se:
– mednarodna tekmovanja: 40 točk,
– državno prvenstvo: 30 točk,
– regijska prvenstva: 20 točk,
– občinske prireditve: 10 točk.
9. Strokovni kadri
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov.
Pravico do izobraževanja in usposabljanja imajo vsi strokovni delavci, ki delajo pri izvajalcih športnih programov v Občini Črnomelj in se obvežejo, da bodo pri izvajalcih opravljali strokovno delo še najmanj štiri leta.
Pravico do izpopolnjevanja pa imajo vsi strokovni delavci, ki delajo pri izvajalcih športnih programov v Občini Črnomelj najmanj eno leto in da bodo pri njih strokovno delo opravljali še najmanj eno leto.
Vsak izvajalec letnega programa športa lahko kandidira z največ enim kandidatom za sredstva iz naslova izobraževanja in usposabljanja, za sredstva iz naslova izpopolnjevanja pa z največ toliko kandidati kot ima aktivnih vadbenih skupin, in sicer:
– izobraževanje – pridobitev naziva za izobraževanje v športu: 100 točk,
– usposabljanje – pridobitev amaterskega naziva: 50 točk,
– izpopolnjevanje: 20 točk.
10. Delovanje športnih zvez
Delovanje športnih zvez se sofinancira po naslednjem kriteriju:
– za vsako društvo, ki je včlanjeno v športno zvezo, le-ta dobi 200 točk.
11. Delovanje društev
Društvom se za delovanje sofinancira osnovne materialne stroške po naslednjih kriterijih:
– za vsakega člana društva iz Občine Črnomelj: 1 točka,
– za vsakega registriranega člana iz Občine Črnomelj pri ustrezni nacionalni panožni zvezi: 2 točki.
Pri društvih, ki so poleg športnih registrirana za izvajanje tudi drugih programov, se za točkovanje delovanja upoštevajo le člani, ki so vključeni v športne programe.
12. Znanstvenoraziskovalna dejavnost
Namen znanstvenoraziskovalne dejavnosti v športu je izvajati temeljne, predvsem pa uporabne in razvojne raziskave s področja športa ter prenašati izsledke v prakso. Iz proračuna Občine Črnomelj se lahko sofinancirajo projekti, če imajo izsledki raziskav aplikativno vrednost za področje športa v Občini Črnomelj in je zagotovljen sorazmerni delež drugih sofinancerjev.
Za pridobitev ustreznih točk za izvajanje znanstvenoraziskovalnega dela morajo kandidati predložiti projekt znanstvenoraziskovalnega dela. Kandidat pridobi sredstva za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega dela na osnovi poročila o opravljenem delu, kateremu morajo biti priloženi izsledki dosedanjega poteka dela (1. faza: poročilo o opravljenim meritvah oziroma anketiranju, 2. faza: poročilo o opravljenih meritvah in obdelavi podatkov, 3. faza: zaključno poročilo znanstvenoraziskovalnega dela), pri čemer lahko za posamezne faze pridobi naslednje število točk:
– 1. faza: 10 točk,
– 2. faza: 20 točk,
– 3. faza: 30 točk.
Kandidat lahko v prijavi na javni razpis kandidira za vsako fazo posebej po vrstnem redu kot sledi, dve fazi ali za celotno znanstvenoraziskovalno delo (vse tri faze).
13. Založniška dejavnost
Iz proračuna Občine Črnomelj se lahko sofinancira dejavnost izdajanja strokovne literature ter drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij, kot tudi propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti, povezanih s športno dejavnostjo v Občini Črnomelj.
Pogoj za pridobitev točk za izdajo publikacij je predložitev vsebinske zasnove publikacije z opredeljenim ciljem in namenom izdaje publikacije ter natančen finančni načrt.
Sofinancira se:
– strokovna literatura: 50 točk,
– občasne publikacije: 20 točk,
– propagandno gradivo: 10 točk.
14. Informacijski sistem na področju športa
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, sofinanciranja športa in športnih programov ter razvide, ki so določeni z Zakonom o športu. Iz proračuna Občine Črnomelj se sofinancira izdelava predmetnih informacijskih baz za potrebe Občine Črnomelj in nakup za to potrebne tehnologije: 100 točk/prijavitelja.
15. Športni objekti
Obratovalni stroški oziroma najemnina za športne objekte, ki jih uporabljajo izvajalci športnih programov za športno vzgojo otrok (do 15. leta), usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, za športno vzgojo mladine (od 15. do 20. leta), usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport ter kakovostni šport (članske ekipe) in vrhunski šport, se v celoti plačujejo iz proračuna Občine Črnomelj. Za vsak objekt posebej se določi višina sofinanciranja obratovalnih stroškov oziroma najemnine.
Višino sofinanciranja obratovalnih stroškov oziroma najemnine, ki se za posamezen objekt plačuje iz občinskega proračuna, se na podlagi opravljene analize stroškov določi vsako leto na novo.
23. člen
Prednostno uporabo športnih objektov imajo pod enakimi pogoji izvajalci športnih programov po naslednjem vrstnem redu:
– za interesno športno vzgojo otrok in mladine,
– za športno vzgojo otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– za kakovostni šport (članske ekipe) in vrhunski šport,
– za šport invalidov,
– za športno rekreacijo.
Obvezni izobraževalni programi šolske športne vzgoje imajo prednost pred izvajalci športnih programov.
24. člen
Programi v objektih, ki so last občine, se izvajajo po urniku, ki ga v skladu s predhodnim dogovorom z izvajalci športnih programov pripravi upravljalec objekta in ga dostavi županu.
25. člen
Izvajalci programov so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu s tem pravilnikom in pogodbo, sklenjeno po razpisu.
Kolikor izvajalci ne izvajajo odobrenih programov, se financiranje ukine pod pogoji navedenimi v pogodbi.
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČILA
26. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o načinu vrednotenja športnih programov in objektov v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 25/00, 103/03 – UPB in 79/09).
Št. 671-3/2011
Črnomelj, dne 10. marca 2011
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.