Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2011 z dne 21. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2011 z dne 21. 3. 2011

Kazalo

893. Spremembe in dopolnitve Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest, stran 2820.

Na podlagi 15. člena Zakona o cestnini za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg (Uradni list RS, št. 69/08 in 109/09) ter 34. in 36. člena Statuta Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. in 6. člena Poslovnika uprave Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., je uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., dne 3. novembra 2010 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E C E N I KA
cestnine za uporabo cestninskih cest
I.
V Ceniku cestnine za uporabo cestninskih cest (Uradni list RS, št. 109/09 in 51/10) se besedilo osmega in devetega odstavka XV. točke spremeni tako, da se glasi:
»Za vozilo, registrirano v tujini, mora biti k vlogi priložena kopija prometnega dovoljenja in dan na vpogled ali proti vračilu priložen original dokazila o skladnosti (proizvodnje) ali original potrdila o tehničnem pregledu vozila po CEMT resoluciji. Original dokazila ali potrdila iz prejšnjega stavka se lahko zahteva tudi v primeru dvoma, da za vozilo, za katerega se je do te spremembe cenika plačevanje znižane cestnine po tem členu uveljavilo na podlagi kopije dokazila ali potrdila, ni izkazan pravilen emisijski razred.
Elektronski medij DARS d.d. v uporabi se pod pogoji, določenimi v tretjem odstavku XXI. točke tega cenika, uvrsti na stop listo v primeru, da se uporablja v neskladju s pogoji njegove uporabe ali da je bilo ob preveritvi ugotovljeno neskladje med navedenim emisijskim razredom EURO v vlogi uporabnika za prilagoditev ali izdajo tega medija in dejansko izkazanim v evidenci registriranih vozil ali da uporabnik v zahtevanem roku ne predloži na vpogled ali proti vračilu originala dokazila ali potrdila iz prejšnjega odstavka iz razloga, določenega v zadnjem stavku prejšnjega odstavka. Izbris medija s stop liste se opravi po odpravi razloga za uvrstitev nanjo.«.
II.
V prvem odstavku XVII. točke se za prvim stavkom doda besedilo, ki se glasi:
»Uporabnik, ki posluje manj kot dve leti ali uporabnik, ki je na podlagi javno dostopnih podatkov ali na lestvici bonitetnih ocen uvrščen v podpovprečni razred ali pa se zanj ocenjuje, da je njegova zmožnost za poravnavanje obveznosti podpovprečna oziroma stopnja tveganja poslovanja z njim nadpovprečna, mora pred sklenitvijo posebne pogodbe z DARS d.d. predložiti bančno garancijo v vrednosti 600 eurov po posameznem elektronskem mediju.«.
III.
V tretjem odstavku XXI. točke se za drugim stavkom doda nov stavek, ki se glasi:
»Če uporabnik ne poravna zapadlih obveznosti plačila cestnine za medij ali medije, ki so uvrščeni na stop listo, v roku 45 dni po koncu obračunskega obdobja, se medij ali mediji zbrišejo s te liste šele potem, ko uporabnik predloži bančno garancijo v vrednosti povprečne cestninske obveznosti po mediju ali medijih v zadnjih dveh obračunskih mesecih pred uvrstitvijo medija ali medijev na stop listo.«.
IV.
Te spremembe in dopolnitve cenika cestnine začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-3/10
Ljubljana, dne 3. novembra 2010
EVA 2011-2411-0063
Mateja Duhovnik l.r.
Predsednica uprave DARS, d.d.
Skladno z drugim odstavkom 15. člena Zakona o cestnini za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg (Uradni list RS, št. 69/08 in 109/09), je bilo k Spremembi Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest pridobljeno soglasje Vlade Republike Slovenije, izdano pod št. 37101-1/2011/3 z dne 10. 3. 2011.