Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2011 z dne 21. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2011 z dne 21. 3. 2011

Kazalo

868. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Črenšovci, stran 2786.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 38. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10) je župan Občine Črenšovci dne 14. 3. 2011 sprejel
S K L E P
o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Črenšovci
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Črenšovci
Občina Črenšovci je Občinski prostorski načrt Občine Črenšovci (v nadaljnjem besedilu: OPN Črenšovci) sprejela v letu 2009 z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 92/09). Zaradi spremenjenih okoliščin je treba s spremembo OPN definirati nove usmeritve v strateškem delu OPN ter spremeniti tudi izvedbeni del OPN. Predvidene spremembe se nanašajo na komasacijo kmetijskih zemljišč, spremembo osnovne namenske rabe opuščenih gramoznic, manjšo širitev romskega naselja Kamenci, manjšo širitev obstoječih kmetijskih gospodarstev, spremembo podrobnejše namenske rabe zemljišč ob gospodarski coni v Črenšovcih ter na spremembo nekaterih prostorskih ureditvenih pogojev v odloku. Posamezne spremembe so naslednje:
1. V strateškem in izvedbenem delu so v občini načrtovane tudi komasacije kmetijskih zemljišč, vendar le v enotah urejanja, ki so izven območij varstva narave. Ker je želja lastnikov zemljišč, da se združijo kmetijska zemljišča na celotnem območju občine, bo občina s spremembo občinskega prostorskega načrta v komasacijsko območje vključila tudi ostale enote urejanja v območju krajine.
2. V enotah urejanja oziroma na zemljiščih, ki so v prostorskem načrtu opredeljena kot rekreacijska območja na opuščenih gramoznicah se je spremenila dejanska raba iz zaraščenih območij, opredeljenih kot druge zelene površine v kmetijsko oziroma v gozdno rabo. Ker ni več potreb in interesa za rekreacijska območja bodo s spremembo OPN ta zemljišča namenjena kmetijski ali gozdarski dejavnosti.
3. Romsko naselje Kamenci je v OPN opredeljeno s posebno enoto urejanja ČR-8. Ob izdelavi podrobnega prostorskega načrta je bilo ugotovljeno, da nekatere izvedene ureditve (dovozna cesta, zasaditev ob meji območja, zgrajeni objekti) segajo izven meja enote urejanja. Da bi uskladili dejansko stanje z izvedenim, je predvidena manjša širitev naselja, torej sprememba robnih kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča.
4. Širitev obstoječih kmetijskih gospodarstev z OPN ni omogočena, saj ob izdelavi OPN lastniki še niso načrtovali dodatnih ureditev. Da bi omogočili nadaljnji razvoj kmetijskih gospodarstev ter istočasno okoljsko sanacijo z gradnjo bioplinarne na kmetijah, je načrtovana širitev naselij, torej sprememba kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča.
5. V naselju Črenšovci se zaradi interesa lastnikov zemljišč del gospodarske cone spremeni v stanovanjsko namensko rabo.
Ustrezno se zaradi spremenjenih grafičnih prikazov spremeni tudi besedilo odloka. V vseh enotah urejanja se uskladi tudi dejansko stanje z namensko rabo, ažurira se namenska raba zaradi sprememb v katastru gospodarske javne infrastrukture in zaradi sprejetih novih državnih prostorskih načrtov in druge spremembe namenske rabe. Predvidene so tudi spremembe, za katere bi se v postopku priprave akta in strokovnih podlag zaradi ustreznejših rešitev izkazala potreba.
2. Območje sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta
Območje sprememb in dopolnitev OPN Črenšovci obsega naslednja zemljišča in enote urejanja:
1. Območja komasacij: enote urejanja ČR-11 in ČR-13.
2. Območja opuščenih gramoznic: enote urejanja ČR-9, TR-4 in območja gramoznic v enoti urejanja BI-20, to sta območji s parcelnimi številkami: 3086, 3087, 3089, 3091/1, 3091/2, 3092/1, 3092/2, 3093, 3094, 3112, 3113, 3114 v k.o. Dolnja Bistrica in 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3128, 3129, 3130, 3137/1, 3137/2, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142/1, 3142/2, 3160/1, 3160/2, 3161/1, 3161/2, 3163/1, 3163/2, 3164/1, 3164/2, 3165, 3516/10, 3616/11, 3516/13, 3516/14, 3150/2, 3150/3 vse v k.o. Dolnja Bistrica.
3. Širitev romskega naselja Kamenci: del parcele št. 201, k.o. Črenšovci.
4. Širitev kmetije: parcela št. 1017/1 in 1019, k.o. Trnje v Prekmurju; in druge parcele, ki jih ni možno predvideti.
5. Sprememba podrobnejše namenske rabe: enoti urejanja ČR-6 in ČR-7.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Za pripravo Strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Črenšovci so bile izdelane strokovne podlage, kot jih je zahtevala takrat veljavna prostorska zakonodaja. Izdelane so bile:
– Analiza fizičnih struktur prostora
– Analiza pravnega stanja prostora
– Analiza teženj prostorskega razvoja
– Analiza razvojnih pobud
– Analiza razvojnih potreb in možnosti dejavnosti v prostoru (analiza privlačnosti).
Variantne rešitve načrtovanih sprememb in dopolnitev niso predvidene, saj gre za spremembe že določenih dejavnosti, ki so definirane v prostoru in v OPN opredeljene z enotami urejanja.
Po potrebi bodo pripravljene tudi druge strokovne presoje ali analize, ki lahko vplivajo na rešitev načrtovanih ureditev.
Za spremembe in dopolnitve OPN bo treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, zato bo treba izdelati Okoljsko poročilo z dodatkom vplivov na naravo.
4. Roki za pripravo prostorskega načrta
Postopki za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planov potekajo po postopku, ki je predpisan v Zakonu o prostorskem načrtovanju. Pričnejo se s sprejemom sklepa in izdelavo osnutka sprememb in dopolnitev prostorskega načrta. Nadaljnje aktivnosti potekajo v naslednjih rokih:
+------+----------------------------------------+---------------+
| Št. |        Aktivnost        | Roki v letu |
|   |                    |   2011   |
+------+----------------------------------------+---------------+
| 1  |Sprejem in objava sklepa        |   marec   |
+------+----------------------------------------+---------------+
| 2  |Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev | marec, april |
|   |OPN                   |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
| 3  |Pridobitev smernic nosilcev urejanja  |   april   |
|   |prostora                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
| 4  |Analiza smernic, dopolnitev osnutka,  |   maj   |
|   |usklajevanje smernic          |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
| 5  |Izbira izdelovalca in izdelava     | maj, junij  |
|   |okoljskega poročila           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
| 6  |Pridobitev sklepa o ustreznosti OP   |   junij   |
+------+----------------------------------------+---------------+
| 7  |Javno naznanilo o javni razgrnitvi OPN |   julij   |
|   |in OP                  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
| 8  |Javna razgrnitev in javna obravnava OPN | julij, avgust |
|   |in OP                  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
| 9  |Pregled pripomb iz javne razgrnitve in |  avgust   |
|   |sprejem stališč do pripomb       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
| 10 |Izdelava predloga sprememb in dopolnitev|  september  |
|   |OPN                   |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
| 11 |Pridobivanje mnenj na predlog sprememb |  oktober  |
|   |in dopolnitev OPN            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
| 12 |Pridobitev sklepa ministra       |  november  |
+------+----------------------------------------+---------------+
| 13 |Sprejem sprememb in dopolnitev OPN   |  december  |
+------+----------------------------------------+---------------+
| 14 |Objava odloka o spremembah in      |  december  |
|   |dopolnitvah OPN             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
5. Navedba nosilcev urejanja prostora
V postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskega načrta sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora in upravljavci javne gospodarske infrastrukture, ki izdelajo in posredujejo občini strokovne podlage razvoja ali varstva s svojega področja ter pripravijo smernice v skladu s 47. členom Zakona o prostorskem načrtovanju ter mnenja v skladu z 51. členom Zakona o prostorskem načrtovanju:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Oddelek za kmetijski prostor, Področje kmetijstva, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Področje varstva okolja, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Urad za prostorski razvoj, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana,
4. Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Področje rabe in upravljanja z vodami, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
5. Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Področje meteorologije, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
6. Zavod RS za varstvo narave, Področje ohranjanja narave, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
7. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20a, Maribor,
8. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
9. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor,
10. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Področje cest, Langusova 4, 1000 Ljubljana,
11. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Področje energetike, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
12. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg, Sektor za preskrbo in blagovne rezerve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
13. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana,
14. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana,
15. Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1000 Ljubljana,
16. ELEKTRO Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
17. Elektro Slovenije, Hajdrihova ul. 2, 1000 Ljubljana,
18. Telekom, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota,
19. Geoplin Plinovodi d.o.o., Področje plinovodnega omrežja, Cesta ljubljanske brigade 11, p.p. 3720, 1001 Ljubljana,
20. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.
6. Končne določbe
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 43/2011
Črenšovci, dne 14. marca 2011
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.