Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2011 z dne 21. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2011 z dne 21. 3. 2011

Kazalo

866. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, stran 2784.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 36/10) in 16. člena Statuta Občine Bled – UPB (Uradni list RS, št. 67/09) je Občinski svet Občine Bled na 2. izredni seji dne 15. 3. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v vrtec
UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek vpisa in sprejema otrok v vrtec, sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
VPIS IN SPREJEM OTROKA V VRTEC
2. člen
(1) Starši oziroma skrbniki otroka (v nadaljevanju: starši) vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo na predpisanem obrazcu, ki ga določi vrtec.
(2) Vlogo za vpis otroka v vrtec dobijo starši na sedežu vrtca, v enoti vrtca in na spletnih straneh vrtca.
(3) Vlogo za vpis otroka v vrtec vložijo starši neposredno na sedežu vrtca, po pošti ali po elektronski pošti.
3. člen
(1) Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev, najkasneje v mesecu marcu za naslednje šolsko leto.
(2) Javni vpis novincev objavi vrtec na svoji spletni strani in oglasnih deskah vrtca.
4. člen
(1) Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca ali od njega pooblaščena oseba.
(2) Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok. V tem primeru vrtec staršem dodeli šifro otroka.
(3) Vse vloge se obravnavajo na sedežu vrtca.
(4) Če vrtec otroka ne more vključiti v vrtec, o tem obvesti starše skladno z določili Zakona o vrtcih.
SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
5. člen
(1) Komisija je sestavljena iz:
– predstavnika vrtca, ki ga predlaga ravnatelj,
– predstavnika staršev, ki ga predlaga Svet staršev in
– predstavnika občine, ki ga imenuje župan.
(2) Delo komisije vodi predsednik, ki ga člani komisije izvolijo iz svojih vrst na prvi seji.
(3) Komisijo imenuje župan v imenu občine na predlog Sveta vrtca. Člani komisije so imenovani za štiri leta, največ dvakrat zaporedoma. Mandat predstavnika staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec.
6. člen
Komisija na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok.
7. člen
Komisija sprejme prednostni vrstni red, upoštevaje kriterije iz 10. člena tega pravilnika, z večino glasov vseh članov.
8. člen
(1) Komisija odloča o sprejemu otrok praviloma enkrat letno do 30. aprila za naslednje šolsko leto.
(2) Komisija mora obravnavati vse vloge za vpis otrok, ki so vložene do 31. marca koledarskega leta za vpis otrok v naslednjem šolskem letu.
(3) Pri oblikovanju oddelka mora vrtec upoštevati predpisane normative za oblikovanje oddelkov.
9. člen
(1) O poteku seje komisije se vodi zapisnik, ki mora vsebovati predvsem naslednje podatke:
– čas in kraj zasedanja komisije;
– udeležba na seji;
– število prostih mest v vrtcu v posamezni enoti in po posameznem programu ter
– starostnih obdobjih in letnikih rojstva otrok, upoštevaje tudi t. i. fleksibilni normativ;
– število prijavljenih, sprejetih in odklonjenih otrok v posamezni enoti in po posameznem programu ter starostnem obdobju oziroma po letnikih rojstva;
– seznam otrok po imenu in s šifro s skupnim številom točk ter po posameznem kriteriju v posamezni enoti in po posameznem programu ter starostnem obdobju in letnikih rojstva, po vrstnem redu zbranega števila točk od najvišjega števila do najnižjega kot sestavni del arhivskega izvoda zapisnika ter oznako, kateri otroci so sprejeti in kateri ne.
(2) Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji vrtca, skladno z veljavnimi predpisi.
KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC IN VRSTNI RED OTROK
10. člen
Komisija odloča o tem, kateri otroci imajo prednost pri vstopu v vrtec, na podlagi in v skladu s podatki iz vlog ter na podlagi naslednjih kriterijev:
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |         Kriterij         | Število  |
|    |                     |  točk  |
+-------+------------------------------------------+------------+
|1.   |Starši ali eden od staršev ima skupaj z  |   30   |
|    |otrokom stalno prebivališče na območju  |      |
|    |občine Bled                |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|2.   |Otrok, ki mu je bil odložen vstop v    |   20   |
|    |osnovno šolo               |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|3.   |Otrok, katerega starši so zaposleni    |   10   |
+-------+------------------------------------------+------------+
|4.   |Otrok je bil uvrščen v prednostni vrstni |   10   |
|    |red v preteklem letu in v vrtec ni bil  |      |
|    |sprejet                  |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|5.   |Otrok živi v enoroditeljski družini, kar |   10   |
|    |dokazuje potrdilo o družinski skupnosti  |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|6.   |V želeni enoti vrtca je že vključen    |   7   |
|    |otrokov brat ali sestra          |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|7.   |Sprejem dvojčkov ali trojčkov       |   7   |
+-------+------------------------------------------+------------+
|8.   |Družina ima več vzdrževanih otrok (za   |      |
|    |vsakega otroka):             |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |8A 4 otroci ali več            |   6   |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |8B 3 otroci                |   5   |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |8C 2 otroka                |   4   |
+-------+------------------------------------------+------------+
11. člen
(1) Komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
(2) V skladu z odločbo pristojnega organa ima prednost pri sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami. Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi otrok, za katerega starši predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
(3) Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.
(4) Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.
(5) Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletnih straneh vrtca. Podatki o otrocih se objavijo pod šifro.
(6) Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec in o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec v osmih dneh po seji komisije z navadno poštno pošiljko.
(7) Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
12. člen
Vrtec mora omogočiti staršem na njihovo zahtevo ogled zapisnika o sprejemu otrok v vrtec, vendar le tistega dela, ki se nanaša na njihovo vlogo.
13. člen
(1) Vrtec po obravnavi vseh ugovorov staršev v zvezi z obvestilom o prednostnem vrstnem redu pozove starše k sklenitvi pogodbe.
(2) Poziv se pošlje z navadno poštno pošiljko in mora vsebovati vzorec pogodbe v zadostnem številu izvodov.
(3) Šteje se, da starši podpišejo pogodbo, če v danem 15-dnevnem roku vrnejo podpisan izvod pogodbe. Šteje se, da je bila pogodba pravočasno podpisana, če je bila odposlana zadnji dan pred iztekom roka s priporočeno pošiljko.
(4) V pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15-ih dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem, posledično se otroka izbriše iz prednostnega vrstnega reda.
(5) Šteje se, da je pošiljka vročena prejemniku osmi dan od odpreme pošiljke na pošto.
14. člen
Če otrok do konca šolskega leta ni bil sprejet ali ne bo mogel biti sprejet v vrtec zaradi pomanjkanja prostih mest, starši lahko podaljšajo vlogo za naslednje šolsko leto. Pri tem se za datum oddaje vloge upošteva oddaja prve vloge.
15. člen
(1) Odločitve vrtca in druge listine v postopku sprejemanja otroka v vrtec se vročajo po pošti z navadno poštno pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto.
(2) Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 15-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne odpovedi na sedežu vrtca ali v enoti vrtca.
(3) Izpisani otrok nima prednosti pri morebitnem ponovnem sprejemu v vrtec.
KONČNE DOLOČBE
16. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 40/08, dne 23. 4. 2008.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 039-7/2011-1
Bled, dne 15. marca 2011
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.