Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2011 z dne 21. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2011 z dne 21. 3. 2011

Kazalo

887. Pravilnik o uporabi službenih vozil Občine Velika Polana, stran 2817.

Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2 in 27/08 Odl. US, 76/08 in 100/08 Odl. US in 79/09, 14/10 Odl. US in 51/10, 84/10 Odl. US) in 15. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99 in sprememba in dopolnitev Uradni list RS, št. 52/03) je Občinski svet Občine Velika Polana na 4. redni seji sprejel
P R A V I L N I K
o uporabi službenih vozil Občine Velika Polana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo uporaba, vzdrževanje in vodenje evidence službenih vozil Občine Velika Polana ter pravice in dolžnosti upravičencev do uporabe službenih vozil.
2. člen
Službena vozila po tem pravilniku so vozila, ki so v lasti Občine Velika Polana ali vozila, ki jih ima občina v finančnem zakupu (leasingu) oziroma najemu in so v uporabi in upravljanju župana, občinskih funkcionarjev ali občinskih javnih uslužbencev.
II. UPORABA SLUŽBENIH VOZIL
3. člen
Službeni avtomobil se uporablja za službene namene. Pod pogoji in na način, ki ga določa ta pravilnik, se službeni avtomobil lahko uporablja tudi za osebne namene upravičenca do uporabe službenega avtomobila v službene in osebne namene.
4. člen
Uporaba službenega avtomobila za službene namene je uporaba avtomobila, ki je povezana z opravljanjem del in nalog v okviru službenih obveznosti upravičenca, ki so potrebne, in v okviru službenih dolžnosti upravičenca.
5. člen
Uporaba službenega avtomobila v osebne namene je uporaba avtomobila, ki ni povezana z opravljanjem del in nalog v okviru službenih obveznosti. Uporaba službenega avtomobila za vožnjo na delo in z njega se šteje kot uporaba službenega avtomobila v osebne namene.
Upravičencem do stalne osebne uporabe službenih vozil se izda trajni potni nalog.
6. člen
Stalna osebna uporaba službenega avtomobila je boniteta, od katere se plačuje dohodnina.
7. člen
Službeno vozilo lahko uporablja le oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima veljavno vozniško dovoljenje,
– da je psihofizično sposoben upravljati z vozilom,
– da ima veljaven potni nalog za službeno vozilo.
8. člen
Upravičenec je dolžan z avtomobilom ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja in ga uporabljati skladno s tehničnimi normativi proizvajalca, cestno-prometnimi predpisi in s tem pravilnikom.
Pravica do stalne osebne uporabe službenega avtomobila
9. člen
Upravičenec do uporabe službenega avtomobila v službene in osebne namene (v nadaljnjem besedilu: pravica do stalne osebne uporabe službenega avtomobila) je funkcionar ali javni uslužbenec, ki je v delovnem razmerju pri občini.
10. člen
Župan pridobi pravico do stalne osebne uporabe službenega avtomobila z dnem, ko mu je potrjen mandat.
11. člen
Funkcionar ali javni uslužbenec uporablja službeni avtomobil v osebne namene samo na podlagi veljavnega potnega naloga, izdanega na ime funkcionarja ali javnega uslužbenca za čas opravljanja funkcije ali položaja.
12. člen
Funkcionarju ali javnemu uslužbencu se z dnem pridobitve pravice do stalne osebne uporabe službenega avtomobila ne izplačujejo povračila stroškov za prevoz na delo in z dela ali za uporabo lastnega avtomobila v službeni namen.
Znesek bonitete, ki se všteva v osnovo za davek od osebnih prejemkov in v osnovo za prispevke za socialno varnost, ugotavlja računovodska služba Občine Velika Polana.
13. člen
Funkcionar ali javni uslužbenec izgubi pravico do uporabe službenega avtomobila z dnem prenehanja opravljanja funkcije ali položaja in mora službeni avtomobil vrniti takoj oziroma najkasneje v treh dneh po prenehanju opravljanja funkcije oziroma položaja. Ob vrnitvi avtomobila se sestavi primopredajni zapisnik s podrobno specifikacijo, ki ga podpišeta funkcionar oziroma javni uslužbenec in odgovorni delavec.
III. VZDRŽEVANJE SLUŽBENIH VOZIL
14. člen
Službena vozila morajo biti redno in tekoče vzdrževana ter servisirana.
15. člen
Glede tehničnih pregledov je potrebno upoštevati veljavne predpise. Vozila morajo biti stalno opremljena z opremo, katero predpisuje zakonodaja.
IV. POSTOPEK V PRIMERU POŠKODOVANJA VOZILA
16. člen
V primeru prometne nezgode ali poškodbe vozila iz kateregakoli razloga, mora uporabnik službenega vozila obvezno poklicati policijo in zagotoviti ogled vozila za ocenitev škode pri zavarovalnici, kjer je vozilo zavarovano ter o tem obvestiti župana oziroma odgovorno osebo.
Ob morebitnem škodnem dogodku mora izpolniti ustrezni obrazec o nezgodi (evropsko poročilo o prometni nezgodi).
V. VODENJE EVIDENCE SLUŽBENIH VOZIL
17. člen
Uporaba službenega vozila za službeno vožnjo se določi z nalogom za službeno potovanje. Uporabnik službenega vozila je dolžan redno izpolnjevati potni nalog na za to predpisanem obrazcu.
18. člen
Odgovorna oseba za izdajo in kontrolo potnih nalogov ter drugih listin je župan oziroma oseba, ki jo župan za to pooblasti. Za izdajo potnega naloga županu je odgovoren podžupan.
Kontrolo nad izvajanjem tega pravilnika izvaja nadzorni odbor Občine Velika Polana.
19. člen
Službena vozila se lahko uporabljajo le na podlagi veljavnih potnih nalogov (začasnega ali trajnega potnega naloga). V potnem nalogu, ki se glasi na ime uporabnika, mora biti opredeljen čas in relacija oziroma območje uporabe službenega vozila ter drugi zahtevani podatki.
20. člen
Voznik službenega vozila mora vsakodnevno izpolniti potni nalog in ga naslednji dan predati Občini Velika Polana. Upravičenec oziroma uporabnik službenega vozila mora osebi odgovorni za izdajo potnega naloga sporočiti datum in predviden čas uporabe avtomobila v službeni namen vsaj en dan pred uporabo službenega vozila (kar se smatra istočasno tudi za rezervacijo vozila), v izjemnih primerih pa neposredno pred odhodom na službeno pot.
Službeno vozilo je lahko parkirano na parkirnem prostoru občinske zgradbe ali pa je v varstvu pri neposrednem uporabniku.
21. člen
Odgovorna oseba za izdajo potnega naloga skrbi in je odgovorna za pravilno izpolnjevanje potnih nalogov uporabnikov službenih vozil. Vsakega voznika službenega vozila sproti opomni na nepravilnosti pri izpolnitvi potnih nalogov za potniški promet in zahteva, da se jih odpravi. Če voznik tega ne stori ali se te napake ponavljajo, obvesti o tem občinski svet, ki lahko začasno prepove uporabo službenega vozila.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Zaradi uporabe službenega vozila v nasprotju s tem pravilnikom ali nepravilno vodene dokumentacije se lahko:
– uporabnika opozori na nepravilnosti,
– predlaga odvzem pravice do uporabe službenega vozila, o čemer odloči občinski svet.
23. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 8-4/11 OS
Velika Polana, dne 10. marca 2011
Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.