Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2011 z dne 21. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2011 z dne 21. 3. 2011

Kazalo

884. Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2012, stran 2811.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) 6. in 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06) je Občinski svet Občine Tabor na 4. redni seji dne 9. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Tabor za leto 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Tabor za leto 2012 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov (varianta: podkontov).
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov           Proračun
                             2012
-------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       2.393.792
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)            1.516.737
70  DAVČNI PRIHODKI                1.369.857
   700 Davki na dohodek in dobiček        1.045.662
   703 Davki na premoženje             66.695
   704 Domači davki na blago in storitve      257.500
71  NEDAVČNI PRIHODKI                146.880
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                    22.324
   711 Takse in pristojbine              400
   712 Globe in denarne kazni            2.900
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    25.000
   714 Drugi nedavčni prihodki           96.256
72  KAPITALSKI PRIHODKI               283.630
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   neopredmetenih sredstev             283.630
74  TRANSFERNI PRIHODKI               593.425
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij            366.764
   741 Prejeta sredstva iz državnega
   proračuna iz sred. proračuna Evropske
   unije                      226.660
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         2.393.478
40  TEKOČI ODHODKI                 613.158
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      167.132
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                     27.366
   402 Izdatki za blago in storitve        377.772
   403 Plačila domačih obresti            9.558
   409 Rezerve                   31.330
41  TEKOČI TRANSFERI                439.730
   410 Subvencije                  28.500
   411 Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom                 258.453
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                   47.182
   413 Drugi tekoči domači transferi        105.594
42  INVESTICIJSKI ODHODKI             1.222.053
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    1.222.053
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             118.538
   431 Investicijski transferi, ki niso PU     38.000
   432 Investicijski transferi PU          80.538
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)             314
-------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)           0
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             0
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije         0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442+443)               0
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV                        0
   441 Povečanje kapitalskih deležev in
   naložb                        0
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)             0
-------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                  0
50  ZADOLŽEVANJE                     0
   500 Domače zadolževanje                0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)              49.920
55  ODPLAČILA DOLGA                 49.920
   550 Odplačila domačega dolga           49.920
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
   RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali
   0 ali +                     –49.606
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         –49.920
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)      – 314
-------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
   PRETEKLEGA LETA
   9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +    65.139
-------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte (varianta: ter podkonte), določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov (varianta: proračunskih postavk – podkontov) in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Tabor.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta (varianta: proračunske postavke – podkonta).
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med na primer: glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe (varianta: med podprogrami v okviru glavnih programov) odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan).
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2012 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2012 35% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 35% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 40% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini 13.982,22 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 13.982,22 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2012 ne zadolži.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Tabor, v letu 2012 ne sme preseči skupne višine glavnice 0 EUR, vezano na proračun Občine Tabor.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2012 zadolžijo do skupne višine 0 EUR.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2012)
V obdobju začasnega financiranja Občine Tabor v letu 2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Tabor, marec 2011
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.