Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2011 z dne 21. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2011 z dne 21. 3. 2011

Kazalo

864. Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2011, stran 2781.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah – UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11) in 16. člena Statuta Občine Bled – UPB (Uradni list RS, št. 67/09) je Občinski svet Občine Bled na 2. izredni seji dne 15. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Bled za leto 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Bled za leto 2011 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni štiri-mestnih kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------
                            v evrih
-------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina Kontov/        Proračun 2011
    Konto/Podkonto
-------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)     11.565.318
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           8.995.232
70   DAVČNI PRIHODKI               6.404.888
    700 Davki na dohodek in dobiček       4.427.281
    703 Davki na premoženje           1.297.955
    704 Domači davki na blago in storitve     679.652
    706 Drugi davki                   –
71   NEDAVČNI PRIHODKI              2.590.344
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od
    premoženja                   710.263
    711 Takse in pristojbine             5.000
    712 Globe in druge denarne kazni        121.700
    713 Prihodki od prodaje blaga in
    storitev                    229.910
    714 Drugi nedavčni prihodki         1.523.471
72   KAPITALSKI PRIHODKI              185.556
    720 Prihodki od prodaje osnovnih
    sredstev                    25.556
    721 Prihodki od prodaje zalog            –
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in
    neopredmetenih dolgoročnih sr.         160.000
73   PREJETE DONACIJE                   –
    730 Prejete donacije iz domačih virov
    731 Prejete donacije iz tujine
74   TRANSFERNI PRIHODKI             2.384.530
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij          2.384.530
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        12.486.223
40   TEKOČI ODHODKI                3.963.135
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     770.140
    401 Prispevki delodajalcev za socialno
    varnost                    143.490
    402 Izdatki za blago in storitve       2.921.591
    403 Plačila domačih obresti           7.500
    409 Rezerve                  120.414
41   TEKOČI TRANSFERI               2.674.865
    410 Subvencije                 302.494
    411 Transferi posameznikom in
    gospodinjstvom                 208.500
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                  431.405
    413 Drugi tekoči domači transferi      1.732.366
    414 Tekoči transferi v tujino           100
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            5.509.573
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    5.509.573
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            338.650
    431 Inv. transf. prav. in fiz. os., ki
    niso PU                     74.650
    432 Inv. transf. proračunskim
    uporabnikom                  264.000
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)          –920.905
-------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČ. DANIH POSOJIL IN PRODAJA
    KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)          16.000
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          16.000
    750 Prejeta vračila danih posojil
    751 Prodaja kapitalskih deležev
    752 Kupnine iz naslova privatizacije      16.000
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442+443)              0
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih deležev in
    finančnih naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
    privatizacije
    443 Povečanje namenskega premoženja v
    javnih skladih in drugih osebah javnega
    prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)          16.000
-------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                  0
50   ZADOLŽEVANJE                     –
    500 Domače zadolževanje               –
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)             130.800
55   ODPLAČILA DOLGA                130.800
    550 Odplačila domačega dolga          130.800
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
    RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali
    0 ali +                   –1.035.705
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        –130.800
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) =
    – III.                    + 920.905
-------------------------------------------------------------
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
    2010
    9009 Splošni sklad za drugo (– ali 0 ali
    +)                      1.035.705
-------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Bled.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za financiranje izdatkov krajevnih skupnosti, predvidenih v finančnem načrtu;
2. prihodki iz naslova turistične takse;
3. prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od iger na srečo;
4. prihodki iz naslova parkirnin in glob za prekrške;
5. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;
6. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov;
7. požarna taksa;
8. prihodki iz naslova Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki se uporabijo za financiranje odhodkov predvidenih v načrtu razvojnih programov;
9. prihodki iz naslova komunalnega prispevka za kanalizacijo;
10. sredstva rezervnega sklada na stanovanjskem področju;
11. pristojbina in sredstva MKGP za vzdrževanje gozdnih cest;
12. komunalni prispevek za kanalizacijo;
13. sredstva zbrana iz naslova kanalščine in čiščenja odpadnih voda;
14. prejemki iz državnega proračuna za določene namene;
15. prihodki iz naslova najemnin od oddaje gospodarske javne infrastrukture v najem;
16. prihodki iz naslova delovanja MIR.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg prihodkov in odhodkov proračuna.
Med namenska sredstva sodijo tudi sredstva proračunske postavke za odpravo plačnih nesorazmerij.
Pravice porabe na proračunski postavki, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Prerazporeditve v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se izvajajo na nivoju proračunske postavke – konto.
O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu krajevne skupnosti, odloča predsednik sveta brez omejitev.
O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu neposrednih uporabnikov:
– občinski svet
– nadzorni odbor
– župan odloča župan brez omejitev.
O prerazporeditvah pravic porabe na predlog vodje pristojnega oddelka odloča župan.
Župan lahko prerazporeja proračunska sredstva (prerazporeja pravice porabe) v posebnem delu proračuna, in sicer v finančnem načrtu občinske uprave med glavnimi programi v okviru posameznega področja proračunske porabe.
V obseg prerazporeditev ne štejejo:
– prerazporeditve med konti v okviru proračunske postavke,
– prerazporeditve, ki so potrebne zaradi pravilne opredelitve odhodka po programski klasifikaciji,
– prerazporeditve iz splošne proračunske rezervacije (za nepredvidene namene),
– prerazporeditve povezane z organizacijskimi spremembami proračunskih uporabnikov.
Prerazporeditev proračunskih sredstev župan izvede na podlagi pisnega dokumenta, iz katerega je razvidno, katera proračunska postavka se zmanjšuje in katera povečuje, s čimer ostane proračun uravnotežen.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb ter računom financiranja ni dovoljeno, razen v primeru, da so izpolnjeni pogoji 39. člena ZJF.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2012 70% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi in zakupnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Ne glede na določbe prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena lahko neposredni proračunski uporabnik prevzema obveznosti za pogodbe, ki se sofinancirajo iz namenskih sredstev Evropske unije, sredstev državnega proračuna ali sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk udeležbe Občine Bled.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov za več kot 20% brez da predhodno obvesti občinski svet, v primeru arheoloških raziskav.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF.
Proračunska rezerva (za naravne nesreče) se v letu 2011 oblikuje v višini 69.525,00 €.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000 evrov (za posamezen namen) župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen
(splošna proračunska rezervacija)
V proračunu se do višine določene v posebnem delu, zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki je namenjena financiranju nepredvidenih odhodkov, ki jih ob sprejemu proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev.
Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2,0% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča na predlog pristojnih oddelkov občinske uprave s sklepom o prerazporeditvi sredstev župan do višine 5.000 evrov za posamezen namen.
O sklepih o prerazporeditvah sredstev splošne proračunske rezervacije, ki presega županova pooblastila, odloča občinski svet.
Znesek splošne proračunske rezervacije za leto 2011 je določen v višini 49.689,00 evrov.
4. POSEBNOSTI UPR. IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
10. člen
(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2011 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 5.000,00 evrov.
11. člen
(pooblastila župana)
Župan lahko izda soglasje za povečanje cene storitev pomoči na domu, ko izvajalec socialno varstvenih storitev vloži vlogo za soglasje k ceni v skladu s Pravilnikom za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.
Za investicijske projekte, kjer je potrebna potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ga s sklepom potrdi župan.
12. člen
(nakup zemljišč)
Župan lahko samostojno odloča o nakupu zemljišč do površine 300 m2.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
13. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Posebnosti zadolževanja občin ureja 85. in 86. člen ZJF ter 10.a in 10.e člen ZFO-1.
Iz proračuna občine (splošni del proračuna – račun financiranja) je razvidno, da Občina Bled v letu 2011 ne predvideva dodatnih zadolžitev.
Občina lahko izdaja skladno s 86. členom ZJF tudi poroštva.
Občina sme dajati poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljice so, vendar največ do 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem daje poroštvo.
Župan lahko samostojno – do višine 50.000,00 evrov – odloča o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov.
O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov nad vrednostjo 50.000,00 evrov, odloča Občinski svet Občine Bled.
Poroštvene pogodbe lahko v imenu občine podpiše župan ali oseba, ki jo župan pisno pooblasti.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(začasno financiranje v letu 2012)
V obdobju začasnega financiranja Občine Bled v letu 2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije uporablja pa se od 1. 1. 2011 dalje.
Št. 410-14/2011-1
Bled, dne 15. marca 2011
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.