Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2011 z dne 21. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2011 z dne 21. 3. 2011

Kazalo

867. Sklep o začetku priprave podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja ŽI-3 v Občini Črenšovci, stran 2785.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) in na podlagi 38. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10) je župan Občine Črenšovci dne 14. 3. 2011 sprejel
S K L E P
o začetku priprave podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja ŽI-3 v Občini Črenšovci
1. Splošno
S tem sklepom se začne priprava podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja ŽI-3, ki je stanovanjsko območje v Žižkih (v nadaljnjem besedilu: OPPN Žižki). Sklep določa način priprave OPPN, njegovo območje, roke za izvedbo, udeležence v postopku in obveznosti glede financiranja izdelave.
2. Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Območje enote ŽI-3 v Žižkih je na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 92/09) opredeljeno kot stavbno zemljišče za gradnjo stanovanjskih hiš z oznako podrobnejše namenske rabe zemljišč SS. Del območja enote urejanja je že pozidan s stanovanjskimi objekti. Širše naselje je v celoti komunalno opremljeno. Območje enote urejanja je izven vseh območij režimov.
Razlog za izdelavo OPPN Žižki je kompleksna ureditev območja enote urejanja, ki zajema parcelacijo zemljišč in ureditev gospodarske javne infrastrukture v nepozidanem območju.
3. Območje OPPN
Območje OPPN Žižki zajema parcele št.: 280/1, 280/2, 282/1, 282/2, 282/3, 283/2, 284, 285, 286, 287, 288/1, 288/2, 290, 291, 292 vse v k.o. Žižki.
Območje na zahodni in severni strani meji na vaško ulico, na južni in vzhodni strani pa na kmetijska zemljišča. Velikost območja enote je 1,55 ha.
4. Načrtovane ureditve
Glede na podrobnejšo namensko rabo je v območju načrtovana gradnja individualnih stanovanjskih hiš ter rekonstrukcija, odstranitev in vzdrževanje obstoječih objektov. Predvidena je še ureditev dovozne poti in priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo: elektriko, telekomunikacijsko omrežje, vodovod in kanalizacijo. V območju enote je možna še gradnja oziroma postavitev gradbeno inženirskih objektov, gradnja in postavitev manj zahtevnih in nezahtevnih objektov in ureditev zunanjih površin (parkirišča, zelenice).
5. Način pridobitve strokovnih rešitev
Za pripravo OPPN se izdela geodetski posnetek obstoječega stanja. Pri izdelavi se uporabijo tudi strokovne podlage, študije, raziskave in druga strokovna gradiva, ki so bila izdelana za pripravo občinskega prostorskega načrta in se nanašajo na obravnavano območje.
Načrtovane prostorske ureditve morajo biti izdelane na način, da vključujejo funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve. Osnutek OPPN se izdela na podlagi prikaza stanja prostora in na podlagi občinskega prostorskega načrta Občine Črenšovci ter izraženih investicijskih namer.
Za strokovno rešitev načrtovanih prostorskih ureditev se izdelajo tudi druge strokovne podlage iz smernic nosilcev urejanja prostora ali druge strokovne podlage, za katere bi se v postopku priprave načrta izkazalo, da so potrebne.
Za enoto urejanja ni treba izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje.
4. Roki za pripravo OPPN
+-----------------------------------------------+--------------+
|         Faza postopka         |   Rok   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Sprejem in objava sklepa o pričetku OPPN    |marec 2011  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Priprava osnutka OPPN             |marec 2011  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Pridobitev smernic na osnutek         |april 2011  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Priprava dopolnjenega osnutka         |april 2011  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka     |maj 2011   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Pregled pripomb in izdelava stališč do pripomb |maj 2011   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izdelava predloga               |junij 2011  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Pridobitev mnenj na predlog          |junij 2011  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Sprejem na občinskem svetu in objava      |julij 2011  |
+-----------------------------------------------+--------------+
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora in upravljavci gospodarske javne infrastrukture, ki podajo smernice in mnenja za načrtovane prostorske ureditve in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN so:
1. Ministrstvo za okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek za porečje reke Mure, Slovenska 2, 9000 M. Sobota;
2. Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor;
3. Telekom, Trg zmage, 9000 M. Sobota;
4. Občina Črenšovci.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora in upravljavci gospodarske javne infrastrukture, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da načrtovane ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
6. Obveznosti v zvezi s finansiranjem izdelave OPPN
Finančna sredstva za pripravo OPPN in morebitnih strokovnih podlag zagotovi Občina Črenšovci iz svojih proračunskih sredstev.
7. Uveljavitev sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. Ž-42/2011
Črenšovci, dne 14. marca 2011
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.