Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

819. Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP)
820. Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2)
821. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-I)
822. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-D)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

847. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, p. o., v javni zavod Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
848. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije

MINISTRSTVA

823. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službenih izkaznicah na obrambnem področju
824. Pravilnik o spremembi Pravilnika o preizkusu iz poznavanja zakona, ki ureja odvetništvo, odvetniške tarife in Kodeksa odvetniške poklicne etike
825. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v februarju 2011

USTAVNO SODIŠČE

826. Odločba o zavrnitvi zahteve Državnega zbora, naj Ustavno sodišče odloči, da bi z odložitvijo uveljavitve ali zaradi zavrnitve Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (EPA 1300-V) na referendumu nastale protiustavne posledice
827. Odločba o razveljavitvi prvega in drugega odstavka 62. člena ter 74.b člena Zakona o graditvi objektov

BANKA SLOVENIJE

828. Sklep o četrtletnem poročanju podatkov o poslovanju poslovnih subjektov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

829. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o povračilu stroškov in o nagradah osebam iz organizacij, ki opravljajo naloge oziroma izvršujejo pooblastila po določbah Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju
830. Navodilo o vsebini in načinu poročanja statističnih podatkov za Četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov (POSL-P/ČL)

OBČINE

Brezovica

831. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
832. Sklep o začasnem financiranju Občine Brezovica v obdobju januar–junij 2011

Celje

833. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Divača

834. Sklep o začasnem financiranju Občine Divača v obdobju od 1. 4. do 30. 4. 2011

Kočevje

835. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2011

Koper

836. Odlok o kategorizaciji občinskih cest
837. Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na parkirišču ob atletskem stadionu

Kostanjevica na Krki

838. Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2011
839. Odlok o spremembi Odloka o občinskih priznanjih Občine Kostanjevica na Krki

Krško

840. Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja iz leta 2005 v letu 2011 in odpravo posledic poplav iz leta 2010
841. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Krško
842. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu dela mesta Krško
843. Sklep o ukinitvah javnega dobra št. 1/2011

Nova Gorica

844. Odlok o spremembi Odloka o dodeljevanju pomoči za programe in investicije v kmetijstvu in podeželju v Mestni občini Nova Gorica
845. Pravilnik o postopku obremenjevanja in o višini odškodnin za obremenjevanje nepremičnin v lasti Mestne občine Nova Gorica ter o višini odškodnin za uporabo javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica
846. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Nova Gorica v obdobju 1. 4.–30. 6. 2011

POPRAVKI

849. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti