Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

Št. 87/2011 Ob-2007/11 , Stran 584
Št. 87/2011 Ob-2007/11
Občina Ilirska Bistrica v skladu s 26., 28. in 29. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl. US, 100/09 in 49/10) in sklepi Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, št. 3528-40/2010 z dne 27. 1. 2011 razpisuje
javno dražbo
Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. I. Predmet javne dražbe in vrsta pravnega posla: 1. Najem garaže št. 1, v izmeri 15 m2, za stanovanjsko hišo Vojkov drevored 2, Ilirska Bistrica. 2. Najem garaže št. 2, v izmeri 15 m2, za stanovanjsko hišo Vojkov drevored 2, Ilirska Bistrica. 3. Najem garaže, v izmeri 27 m2, ob stanovanjski hiši Župančičeva 1, Ilirska Bistrica. Javna dražba se izvede za vsako garažo posebej. Garaže se oddajo z najemno pogodbo v najem za določen čas 5 let. Najemnik je dolžan kriti obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja in druga bremena. Garaže se oddajo v najem v stanju kakršnem so. Najemnik lahko opravi le tista dela, za katera si predhodno pridobi pisno soglasje najemodajalca. Z vlaganji najemnik ne pridobi lastninske ali druge stvarne pravice na nepremičnini. V garažah je prepovedano hranjenje nevarnih snovi. Dražitelj, ki je uspel pri dražbi posamezne garaže, se ne more udeležiti dražbe drugih garaž, morebitna vplačana varščina za ostale garaže se mu vrne. II. Pogoji in pravila javne dražbe 1. Izklicna mesečna najemnina in najnižji znesek višanja 1. Izklicna mesečna najemnina za najem garaže št. 1, v izmeri 15 m2, za stanovanjsko hišo Vojkov drevored 2, Ilirska Bistrica, je 30,00 €. 2. Izklicna mesečna najemnina za najem garaže št. 2, v izmeri 15 m2, za stanovanjsko hišo Vojkov drevored 2, Ilirska Bistrica, je 30,00 €. 3. Izklicna mesečna najemnina za najem garaže, v izmeri 27 m2, ob stanovanjski hiši Župančičeva 1, Ilirska Bistrica, je 40,50 €. Najemnina se usklajuje enkrat letno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v RS v preteklem letu. Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno za 5 €. 2. Rok sklenitve pogodbe Za vsako garažo se z najugodnejšim dražiteljem sklene pogodba za najem posamezne garaže. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v 15 dneh od poziva, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino. 3. Način in rok plačila Najemodajalec oziroma njegov pooblaščenec bo za vsako garažo izstavljal mesečne račune za najemnino, ki jih mora najemnik plačati v 8 dneh od izdaje računa. Najemnina se začne obračunavati z dnem podpisa najemne pogodbe. Najemnik bo poleg najemnine plačeval tudi obratovalne stroške in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ter morebitne druge stroške, davke in dajatve. 4. Višina varščine Pred dražitvijo morajo dražitelji položiti varščino v višini 1 mesečne najemnine, na transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica, št. 01238-0100016470, pri Upravi za javne prihodke, Urad Postojna, za: – najem garaže št. 1, v izmeri 15 m2, za stanovanjsko hišo Vojkov drevored 2, Ilirska Bistrica, sklic na številko 1, – najem garaže št. 2, v izmeri 15 m2, za stanovanjsko hišo Vojkov drevored 2, Ilirska Bistrica, sklic na številko 2, – najem garaže, v izmeri 27 m2, ob stanovanjski hiši Župančičeva 1, Ilirska Bistrica, sklic na številko 3. Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni dražbi ne uspejo, varščina vrne v roku 15 dni brez obresti. Plačana varščina se uspelemu dražitelju (najemniku) poračuna z najemnino. Dražiteljem, ki plačajo varščino, a ne pristopijo k javni dražbi se varščina ne vrne. 5. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Na dražbi lahko za najem garaž sodelujejo fizične osebe z območja RS oziroma z območja države članice EU. Dražitelji se morajo najpozneje 1 uro pred pričetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi: – potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko TR računa za primer vračila varščine, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (DURS) (fizične osebe ostalih članic EU morajo priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v državi članici enakovredne institucijam, od katerih se zahteva navedeno potrdilo, kolikor takega potrdila ne morejo pridobiti, pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljajo, da imajo plačane davke in prispevke, ki ne sme biti starejše od 30 dni), – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR (fizične osebe ostalih članic EU morajo priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v državi članici enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske fizične osebe, kolikor takega potrdila ne morejo pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljajo, da v zadnjih šestih mesecih niso imel blokade TRR), – pooblastilo, če fizično osebo za udeležbo na dražbi zastopa pooblaščenec, ki mora biti notarsko overjeno, – osebno izkaznico ali potrdilo o državljanstvu, – davčno, matično in telefonsko številko. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. Vse listine in dokazila oziroma potrdila, razen osebnega dokumenta, morajo biti predložena v slovenskem jeziku. 7. Pravila javne dražbe Javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09, 49/10). Izvedbo javne dražbe nadzoruje pristojna komisija. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev javne dražbe, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo mesečno najemnino, ki ne more biti nižja od izklicne najemnine. Javna dražba za posamezno garažo je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo in jo nobeden od udeležencev ne zviša pred tretjo ponovitvijo. Po končani dražbi voditelj dražbe razglasi doseženo najemnino in najugodnejšega ponudnika, ki ga pozove k podpisu najemne pogodbe. Župan ali pooblaščena oseba s soglasjem župana lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. III. Datum, čas in kraj javne dražbe Javna dražba bo potekala v sredo, 6. 4. 2011, ob 13. uri, v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica, I. nadstropje, desno. Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnine lahko pokličete na Občino Ilirska Bistrica, tel. 05/71-12-326.
Občina Ilirska Bistrica