Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

Ob-2017/11 , Stran 578
Ob-2017/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) in Pravilnika o izbiri kulturnih programov in projektov, ki se financirajo iz proračuna Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 123/04, 37/08) Mestna občina Slovenj Gradec objavlja
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov in projektov iz proračunskih sredstev Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2011
1. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, javno poziva kulturne ustvarjalce k predložitvi ponudb za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki so v javnem interesu. 2. Predmet razpisa: namen poziva je finančno podpreti vse oblike ustvarjanja, poustvarjanja in posredovanja raznovrstnih javnih kulturnih programov in projektov, ki ne sodijo v programe javne službe, bogatijo pa pestrost kulturnega dogajanja v občini in zagotavljajo kvalitetne kulturne dogodke ali vzpodbujajo izobraževalno in raziskovalno dejavnost s področja kulture ter strokovni razvoj kulture in so javno dostopni občinstvu (v nadaljevanju: projekti). 3. Splošni pogoji za sodelovanje Na razpisu lahko kandidirajo: – javni in drugi zavodi in ustanove na področju kulture za projekte, ki ne sodijo v obseg javne službe, – organizacije in društva s področja kulture s statusom pravne osebe za projekte, ki ne sodijo v obseg dejavnosti sofinancirane iz drugih občinskih proračunskih virov, – mladi umetniki/ce in druge fizične osebe – ustvarjalci/ke kulturnih projektov ob pogoju, da: – imajo sedež v občini ali izvajajo dejavnost na območju občine ne glede na sedež, če je program zastavljen tako, da aktivno kot partnerje ali obiskovalce v projektu vključuje izvajalce in občane iz Mestne občine Slovenj Gradec, – imajo poravnane vse svoje obveznosti po pogodbah z Mestno občino Slovenj Gradec in občinskimi javnimi zavodi oziroma nosilci javnih kulturnih programov, – so registrirani in delujejo na področju kulturno-umetniške dejavnosti vsaj eno leto pred prijavo na razpis, – imajo urejeno evidenco članstva in sodelavcev, – imajo zagotovljene kadrovske, prostorske in druge tehnične ter organizacijske pogoje za kvalitetno uresničitev zastavljenega projekta, – za prijavljen projekt imajo izdelano natančno finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo zastavljenega projekta in imajo zagotovljen najmanj 50% delež sredstev iz drugih virov, ki ne bremenijo občinskega proračuna. Predlagatelj programa lahko sodeluje na tem razpisu z enim programom ali projektom, lahko pa kot partner sodeluje tudi v drugih programih. S predlaganim programom ne sme sodelovati na nobenem drugem razpisu Mestne občine Slovenj Gradec. 4. Okvirna vrednost razpisanih sredstev: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev namenjenih temu razpisu znaša 12.500,00 EUR. 5. Splošni pogoji razpisa Pri izboru med predlaganimi programi bo upoštevana predvsem izvirnost, pestrost in medijska odmevnost projekta. Prednost pri izbiri bodo imeli projekti za otroke in mladino ter projekti že uveljavljenih avtorjev. Na razpisu lahko predlagatelji sodelujejo le s projekti, ki se bodo izvedli v letu 2011. 6. Splošni razpisni kriteriji in merila: a) inovativnost, ustvarjalnost in kakovost projekta, b) predviden doseg projekta, c) finančna konstrukcija projekta, d) udeležba na občinskih, medobčinskih, državnih in mednarodnih prireditvah, e) aktualnost projekta za Slovenj Gradec, f) predviden način izvedbe projekta, g) partnerstva v projektu. 6.1 Prednostni razpisni kriteriji: – Slovenj Gradec bo v letu 2012 nosilec naziva Evropska prestolnica kulture 2012, zato bodo projekti, ki bodo v programskem in izvajalskem oziru v letu 2011 vezani na priprave za izvedbo v letu 2012, ovrednoteni z dodatnimi točkami v skladu s pravilnikom. Merila za ocenjevanje so sestavni del razpisne dokumentacije. 7. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – merila in kriterije za izbor, – prijavni obrazec, – vzorec pogodbe, – obrazec poročila. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani naročnika (http://www.slovenjgradec.si) do izteka roka za prijave (18. 4. 2011). 8. Način in rok prijave na razpis Prijave morajo biti oddane na pošti do zaključka razpisnega roka, to je do 18. 4. 2011, na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec ali osebno v vložišču na sedežu naročnika. Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – kultura 2011« in s podatki pošiljatelja na hrbtni strani. Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na enak način kot velja za pošiljanje vloge in sicer v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – dopolnilna vloga na javni razpis – kultura 2011«. Dopolnjevanje vlog po poteku razpisnega roka ne bo več mogoče. Prijave, ki ne bodo podane na predpisanih prijavnih obrazcih naročnika, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem in, ki ne bodo oddane pravočasno, bodo izločene iz postopka nadaljnje obravnave. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa. 9. Odpiranje vlog Odpiranje vlog bo izvedla strokovna komisija na sedežu naročnika, dne, 19. 4. 2011. Odpiranje vlog ni javno. 10. Obvestilo o izidu razpisa: predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku dveh mesecev po odpiranju ponudb. 11. Dodatne informacije: pristojna oseba za dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem razpisom je Aleksandra Čas, tel. 02/881-21-13, e-naslov: aleksandra.cas@slovenjgradec.si.
Mestna občina Slovenj Gradec

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti