Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

823. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službenih izkaznicah na obrambnem področju, stran 2686.

Na podlagi petega odstavka 101. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za obrambo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službenih izkaznicah na obrambnem področju
1. člen
V Pravilniku o službenih izkaznicah na obrambnem področju (Uradni list RS, št. 26/00 in št. 93/04) se v 1. členu na koncu besedila črta pika in doda besedilo »ter pooblaščenih uradnih oseb vojaškega letalskega organa.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»S tem pravilnikom se določa tudi oblika, postopki izdaje in uporaba osebnih izkaznic za vojaške ali civilne osebe, ki so kot pripadniki sanitetnega in verskega osebja v Slovenski vojski zaščitene po mednarodnih konvencijah (v nadaljnjem besedilu: osebna izkaznica zaščitene osebe).«.
2. člen
V 2. členu se doda na koncu besedila nov stavek, ki se glasi: »Pripadniki sanitetnega in verskega osebja Slovenske vojske uporabljajo osebno izkaznico zaščitene osebe za izkazovanje svojega statusa doma in izven države.«.
3. člen
Za 5. členom se doda nov 5a. člen, ki se glasi:
»5a. člen
Službena izkaznica pooblaščene uradne osebe vojaškega letalskega organa, ki izvaja upravno – strokovni nadzor v vojaškem letalstvu in zračni obrambi Slovenske vojske, je plastična s potrebnimi zaščitnimi elementi in je velikosti 85,6 x 54 mm.
Službena izkaznica iz prejšnjega odstavka je dvostranska. Vsi napisi na njej so v slovenskem in angleškem jeziku.
Na sprednji strani službene izkaznice pooblaščene uradne osebe vojaškega letalskega organa so naslednji elementi:
– v levem zgornjem kotu je znak vojaškega letalskega organa;
– pod znakom iz prejšnje alineje je fotografija pooblaščene uradne osebe v velikosti 20 x 25 mm v uniformi;
– zgoraj v sredini izkaznice je grb Republike Slovenije, pod grbom je napis »REPUBLIKA SLOVENIJA«, pod njim napis »MINISTRSTVO ZA OBRAMBO«, pod njim napis »SLOVENSKA VOJSKA« in pod njim napis »VOJAŠKI LETALSKI ORGAN«;
– v desnem zgornjem kotu je napis »SLUŽBENA IZKAZNICA«;
– pod napisom »VOJAŠKI LETALSKI ORGAN« je z leve strani priimek in z desne strani ime imetnika službene izkaznice;
– pod priimkom je spol, pod imenom pa datum rojstva imetnika;
– pod oznako spola je številka službene izkaznice, pod datumom rojstva pa rok veljavnosti službene izkaznice;
– pod številko službene izkaznice je kraj in datum izdaje službene izkaznice, pod rokom veljavnosti službene izkaznice, pa je podpis imetnika službene izkaznice.
Na hrbtni strani službene izkaznice pooblaščene uradne osebe vojaškega letalskega organa so naslednji elementi:
– v levem zgornjem kotu je znak vojaškega letalskega organa;
– zgoraj na sredini je grb Republike Slovenije, pod grbom je napis »REPUBLIKA SLOVENIJA«, pod njim napis »MINISTRSTVO ZA OBRAMBO«, pod njim napis »SLOVENSKA VOJSKA« in pod njim napis »VOJAŠKI LETALSKI ORGAN«;
– pod znakom vojaškega letalskega organa in napisi iz prejšnje alineje je pooblastilo, ki ga ima pooblaščena uradna oseba vojaškega letalskega organa in se glasi: »Ta službena izkaznica je dokazilo, da je njen imetnik pooblaščen za opravljanje nalog upravno – strokovnega nadzora v vojaškem letalstvu in zračni obrambi v skladu s predpisi.«, pod njim je pooblastilo v angleškem jeziku »This certificate is a document of proof that its holder is authorised to perform supervision tasks in accordance with aviation regulations.«.
Osnovna barva službene izkaznice pooblaščene uradne osebe vojaškega letalskega organa je svetlo modra. Barva tiska je črna. Fotografija je barvna. Grb Republike Slovenije in znak vojaškega letalskega organa sta v predpisanih barvah.
Službene izkaznice pooblaščenih uradnih oseb vojaškega letalskega organa se izdajo zaposlenim v vojaškem letalskem organu Slovenske vojske, ki imajo pooblastila za izvajanje upravno – strokovnega nadzora v vojaškem letalstvu in zračni obrambi.
Službena izkaznica pooblaščene uradne osebe vojaškega letalskega organa je izdelana v obliki identifikacijske priponke ali značke (priponke). Obrazec službene izkaznice pooblaščene uradne osebe vojaškega letalskega organa, označen s št. 6, je sestavni del tega pravilnika.«.
4. člen
V 7. členu v prvem odstavku se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Službena izkaznica pooblaščenega delavca in pripadnika Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo je po obliki enaka kot službena izkaznica pripadnika vojaške policije Slovenske vojske in vsebuje iste elemente, razen napisov »Slovenska vojska«, »Vojaška policija«, in znaka Slovenske vojske ter čina, pri čemer se na tem mestu nahaja oznaka Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo in naziv imetnika službene izkaznice. Pod napisom »Obveščevalno varnostna služba« je fotografija imetnika v velikosti 20 x 25 mm.«.
5. člen
Za 8.a členom se doda nov 8.b člen, ki se glasi:
»8.b člen
Osebna izkaznica zaščitene osebe je sestavljena iz:
– preklopnega usnjenega ovitka;
– izvoda osebne izkaznice v slovenskem in izvoda osebne izkaznice v angleškem jeziku.
Preklopni usnjeni ovitek je iz črnega usnja velikosti 70 x 105 mm. Na sprednji strani ovitka je v slepem tisku vtisnjen znak Rdečega križa ter oznaka Vojaške zdravstvene službe Slovenske vojske ali Vojaškega vikariata Slovenske vojske. Na notranji strani ovitka sta vložna žepa za vstavitev obeh izvodov osebne izkaznice zaščitene osebe.
Oba izvoda osebne izkaznice zaščitene osebe sta velikosti 85,6 x 54 mm. Na plastični podlagi (standard CR 80) s potrebnimi zaščitnimi elementi, so naslednji elementi:
– v levem zgornjem kotu je napis »REPUBLIKA SLOVENIJA«, pod njim napis »MINISTRSTVO ZA OBRAMBO« in pod njim napis »SANITETNO OSEBJE« ali »VERSKO OSEBJE«;
– pod napisom iz prejšnje alineje je fotografija imetnika osebne izkaznice zaščitene osebe v uniformi, v velikosti 20 x 25 mm;
– pod fotografijo je lastnoročni podpis zaščitene osebe, ki je imetnik osebne izkaznice;
– v desnem zgornjem kotu je grb Republike Slovenije v velikosti 10 x 15 mm, znak Rdečega križa in kratica ICRC ter oznaka Vojaške zdravstvene službe Slovenske vojske ali Vojaškega vikariata Slovenske vojske;
– pod grbom in oznakami je napis »OSEBNA IZKAZNICA«, pod njim pa čin oziroma razred, če gre za vojaškega uslužbenca ter ime in priimek imetnika osebne izkaznice zaščitene osebe;
– pod imenom in priimkom je datum izdaje osebne izkaznice zaščitene osebe, desno od njega pa tri mestna registrska številka osebne izkaznice zaščitene osebe;
– med datumom izdaje in registrsko številko iz prejšnje alineje je podpis izdajatelja osebne izkaznice zaščitene osebe, njegov podpis pa prekriva odtis pečata.
Osnovna barva osebne izkaznice zaščitene osebe je bela. Barva tiska je črna. Fotografija je barvna. Grb Republike Slovenije in druge oznake so v predpisanih barvah.
Na hrbtni strani osebne izkaznice so naslednji elementi:
– na vrhu je besedilo »Imetnik te osebne izkaznice je zaščiten po Ženevskih konvencijah z dne 12. avgusta 1949 in po dopolnjenem protokolu k Ženevskim konvencijam z dne 12. avgusta 1949, ki se nanaša na zaščito žrtev mednarodnih oboroženih spopadov (I. protokol) kot pripadnik sanitetnega ali verskega osebja.«;
– pod napisom iz prejšnje alineje si sledijo od leve proti desni rubrike rojstni datum imetnika osebne izkaznice zaščitene osebe, višina, teža, barva las in barva oči imetnika;
– pod rubrikami iz prejšnje alineje si sledijo rubrike matična številka imetnika osebne izkaznice zaščitene osebe, krvna skupina z Rh faktorjem in kategorija po Ženevski konvenciji.
Obrazca osebne izkaznice zaščitene osebe po tem členu, označena s številko 7a za sanitetno osebje in 7b za versko osebje, sta sestavni del tega pravilnika.
Drugi izvod osebne izkaznice zaščitene osebe vsebuje enake elemente in napise z enako razporeditvijo v angleškem prevodu, kot izvod v slovenskem jeziku, in se glasijo:
– na prednji strani »REPUBLIC OF SLOVENIA«, »MINISTRY OF DEFENCE«, »MEDICAL STAFF« ali »RELIGIOUS PERSONNEL«, »IDENTITY CARD« in pod tem napisom rubrike »Rang, Name and Surname«;
– na hrbtni strani zgoraj je besedilo »The bearer of this card is protected by the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949, in his capacity as medical staff or religious personnel.«, in pod tem napisom rubrike »Birthday«, »Height«, »Weight«, »Hair color«, »Eyes color« ter pod njimi rubrike »Registration number«, »Blood group with Rh factor«, »Category under the Geneva Convention«.
Osebno izkaznico zaščitene osebe se izda pripadniku Vojaške zdravstvene službe Slovenske vojske ali Vojaškega vikariata Slovenske vojske, ko se zaposli v stalni sestavi Slovenske vojske oziroma na predlog nadrejenega, če gre za pripadnika pogodbene rezerve.
6. člen
V 9. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– načelnik Generalštaba Slovenske vojske za pripadnike stalne sestave Slovenske vojske, pripadnike vojaške policije in pooblaščene uradne osebe vojaškega letalskega organa;«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Osebne izkaznice zaščitenih oseb izdaja minister za obrambo na predlog Generalštaba Slovenske vojske.«.
7. člen
V 10. členu se v prvem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– če jo je imetnik izgubil ali je kako drugače pogrešana;«
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Za zamenjavo osebne izkaznice zaščitene osebe se smiselno upoštevajo razlogi iz prvega in obveznosti iz prejšnjega odstavka.«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
8. člen
V 11. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Osebna izkaznica zaščitene osebe preneha veljati zaradi razlogov iz prvega odstavka tega člena ali če imetnik preneha opravljati delo sanitetnega ali verskega osebja v Slovenski vojski. Osebno izkaznico zaščitene osebe, ki je prenehala veljati, mora imetnik vrniti nadrejenemu.«.
9. člen
V 12. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Administrativno tehnične zadeve v zvezi z izdajanjem osebnih izkaznic zaščitenih oseb opravljata Vojaško zdravstvena služba Slovenske vojske za sanitetno osebje in Vojaški vikariat Slovenske vojske za versko osebje.«.
10. člen
Obrazec št. 4, objavljen v prilogi Pravilnika o službenih izkaznicah na obrambnem področju (Uradni list RS, št. 26/00 in 93/04), se nadomesti z novim obrazcem št. 4, ki je objavljen v prilogi tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
Pripadnikom Vojaške zdravstvene službe Slovenske vojske in Vojaškega vikariata Slovenske vojske se izdajo osebne izkaznice zaščitenih oseb v skladu s tem pravilnikom, najkasneje v dveh mesecih od dneva uveljavitve tega pravilnika.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-1/2011-10
Ljubljana, dne 11. marca 2011
EVA 2011-1911-0012
dr. Ljubica Jelušič l.r.
Ministrica
za obrambo