Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

Št. 15/2011 Ob-1970/11 , Stran 587
Št. 15/2011 Ob-1970/11
Svet Centra za socialno delo Lendava na podlagi sklepa 1. seje Sveta Centra za socialno delo Lendava z dne 7. 3. 2011 razpisuje delovno mesto direktorja/direktorice Centra za socialno delo Lendava. Za direktorja/direktorico je po določilih 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94, Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 114/06 – ZUTPG, 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 5/08 – ZUTPG in 73/08 – ZUTPG) ter 23. in 24. člena Statuta Centra za socialno delo Lendava, lahko imenovan/a kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje: – da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, pet let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu ali – ima višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu ter dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva, in opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – in ima opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja/ice. Izbran/a kandidat/ka bo imenovan/a za mandatno dobo 5 let. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev naj kandidati/ke pošljejo v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti kuverti na naslov: Center za socialno delo Lendava, Glavna ulica 73, 9220 Lendava, z oznako: »Za razpis«. O izbiri bodo kandidati/ke obveščeni v roku 30 dni po končanem izbirnem postopku.
Svet Centra za socialno delo Lendava