Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

848. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije, stran 2758.

Na podlagi 2. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 in 51/04 – EZ-A) in prvega odstavka 24. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10), je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije
1. člen
V Sklepu o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 92/10), se v 1. členu za besedo »agencijo« doda besedilo »Republike Slovenije«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se za besedo »agencija« doda besedilo »Republike Slovenije«.
3. člen
Tretji odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Direktor agencije lahko z notranjim aktom podrobneje uredi vsa vprašanja v zvezi z uporabo žigov agencije.«.
4. člen
V prvem odstavku 15. člena se osma alinea spremeni tako, da se glasi:
»– daje soglasje k aktu o izvedbi postopka izbire projektov ter pogojev in meril za izbor projektov in Festivala slovenskega filma;«.
Deveta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– sprejema druge splošne akte agencije in daje mnenja o drugih notranjih aktih agencije;«.
Dvanajsta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– na predlog direktorja imenuje in razrešuje člane strokovno programskih komisij;«.
5. člen
Drugi odstavek 16. člena se črta, dosedanji tretji in četrti odstavek 16. člena postaneta drugi in tretji odstavek 16. člena.
6. člen
Prvi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Člana sveta se predčasno razreši:
– če to sam zahteva;
– če ne izpolnjuje pogojev za imenovanje;
– če se v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena ne izloči pri odločanju o zadevah, pri katerih bi se moral izločiti;
– če ne opravlja nalog, določenih v zakonu, ustanovitvenem aktu in splošnih aktih javne agencije, oziroma jih opravlja nevestno ali nestrokovno;
– če pri svojem delu ne ravna nepristransko oziroma s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika ali ne varuje poslovne skrivnosti javne agencije.«.
7. člen
V prvem odstavku 20. člena se beseda »zavoda« nadomesti z besedo »agencije«.
8. člen
V 23. členu se besedilo »s predsednikom sveta« nadomesti z besedilom »z ministrom, pristojnim za kulturo, po pooblastilu vlade«.
9. člen
V tretjem odstavku 24. člena se četrta alinea spremeni, tako da glasi:
»– pripravi predlog akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in ga sprejme na podlagi soglasja sveta agencije;«.
Peta alinea se spremeni, tako da glasi:
»– pripravi predlog akta o izvedbi postopka izbire projektov ter pogojev in meril za izbor projektov in Festivala slovenskega filma ter ga sprejme na podlagi soglasja sveta agencije;«.
Šesta alinea se spremeni, tako da glasi:
»– pripravlja predloge drugih splošnih aktov in sprejema druge akte, ki določajo notranje delovanje agencije;«.
10. člen
V tretjem odstavku 25. člena se v zadnjem stavku črta beseda »lahko«.
11. člen
V drugem odstavku 26. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Z notranjimi akti agencije se podrobneje uredijo tudi področja javnega naročanja, varstva osebnih podatkov, evidence prisotnosti na delu, računovodstva ter notranjega nadzora poslovanja in upravljanja agencije v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance.«.
12. člen
Prvi odstavek 29. člena se spremeni, da se glasi:
»Svet na predlog direktorja kot strokovno posvetovalna telesa direktorja imenuje najmanj naslednje strokovno programske komisije:
– za oblikovanje programov realizacije projektov,
– za oblikovanje programov razvoja projektov,
– za promocijo in distribucijo.«.
V drugem odstavku 29. člena se črta beseda »direktor«.
13. člen
Tretji odstavek 30. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Član pristojne strokovno programske komisije ne sme sodelovati pri odločanju o zadevah, s katerimi je osebno, poslovno ali kakor koli drugače interesno povezan.«.
14. člen
V prvem odstavku 31. člena se besedilo »Direktor po predhodnem soglasju sveta« nadomesti z besedilom »Svet na predlog direktorja«.
V drugem odstavku se besedilo »direktor ob predhodnem soglasju sveta« nadomesti z besedilom »svet na predlog direktorja«.
15. člen
Drugi odstavek 38. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Direktor z notranjim pravnim aktom določi ukrepe in sistem notranjega nadzora poslovanja in upravljanja agencije v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance.«.
16. člen
V prvem odstavku 39. člena se v drugem stavku besedilo »s splošnim aktom agencije iz drugega odstavka prejšnjega člena« nadomesti z besedilom »s splošnim aktom iz prvega odstavka 33. člena tega sklepa.«.
17. člen
Drugi odstavek 48. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Direktor najpozneje v 120 dneh po uveljavitvi tega sklepa sprejme notranje akte iz drugega odstavka 26. člena tega sklepa in splošni akt iz prvega odstavka 33. člena tega sklepa.«.
18. člen
V drugem odstavku 49. člena se besedilo »s splošnim notranjim aktom iz 26. člena tega sklepa« nadomesti z besedilom »s splošnim aktom iz prvega odstavka 33. člena tega sklepa.«.
KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-3/2011
Ljubljana, dne 17. marca 2011
EVA 2011-3511-0012
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost