Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

835. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2011, stran 2722.

Na osnovi določb Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10) in 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) ter 74. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na 4. redni seji dne 9. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kočevje za leto 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za proračun Občine Kočevje za leto 2011 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. SESTAVA IN VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
S proračunskimi postavkami je opredeljena osnovna struktura proračuna po namenih porabe.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+--------------------------------------+-----------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV           |         |
|   |IN ODHODKOV:             |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |Skupina/podskupina kontov/konto    |  Proračun 2011|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |  25.448.696,78|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  13.860.029,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            |  10.698.551,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček    |   9.734.226,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |703 Davki na premoženje        |    547.592,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve |    416.733,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |   3.161.478,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki  |   2.204.060,00|
|   |od premoženja             |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |711 Takse in pristojbine       |     5.500,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni   |      600,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in   |    519.000,00|
|   |storitev               |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki      |    432.318,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |   2.629.000,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih   |    779.000,00|
|   |sredstev               |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč   |   1.850.000,00|
|   |in nematerialnega premoženja     |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|73  |PREJETE DONACIJE           |    363.000,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov |    363.000,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine    |        0|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |   8.596.667,78|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih   |   2.738.358,05|
|   |javnofinančnih institucij       |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega   |   5.858.309,73|
|   |proračuna iz sredstev Proračuna    |         |
|   |Evropske unije            |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  |        0|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih    |        0|
|   |evropskih institucij         |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |  26.632.378,92|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI            |   4.326.844,08|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenih |    917.862,10|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za     |    156.394,90|
|   |socialno varnost           |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve   |   2.942.587,08|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |403 Plačila domačih obresti      |    100.000,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |409 Rezerve              |    210.000,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI           |   5.963.165,84|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |410 Subvencije            |    706.541,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |411 Transferi posameznikom      |   3.029.025,00|
|   |in gospodinjstvom           |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |412 Transferi neprofitnim       |    452.402,20|
|   |organizacijam in ustanovam      |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi   |   1.775.197,64|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino     |        0|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  13.192.501,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih     |  13.192.501,00|
|   |sredstev               |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |   3.149.868,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim  |   3.000.538,00|
|   |in fizičnim osebam, ki niso      |         |
|   |proračunski uporabniki        |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |432 Investicijski transferi      |    149.330,00|
|   |proračunskim uporabnikom       |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II)     |  –1.183.682,14|
|   |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ       |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV       |         |
|   |IN NALOŽB               |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |    21.100,00|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |         |
|   |(750+751+752)             |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |    21.100,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev    |        0|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije |    21.100,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |        0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)   |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |        0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV          |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |440 Dana posojila           |        0|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev   |        0|
|   |in naložb               |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova |        0|
|   |privatizacije             |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA      |    21.100,00|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. |         |
|   |– V.)                 |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA          |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)          |   1.000.000,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE             |   1.000.000,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |500 Domače zadolževanje        |   1.000.000,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)         |    318.300,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA            |    318.300,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga     |    318.300,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA  |   –480.882,14|
|   |RAČUNIH                |         |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)      |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |    681.700,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE           |   1.183.682,14|
|   |(VI.+ VII.-VIII.-IX.)         |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kočevje: http://www.obcinakocevje.si/
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske vrstice, tj. postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po Zakonu o varstvu pred požarom, ki se uporabijo za namene, določene v tem zakonu,
2. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
3. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odlaganja odpadkov,
4. prihodki ožjih delov občine,
5. odškodnine iz naslova zavarovanj,
6. prihodki od prodaje oziroma zamenjave stvarnega premoženja,
7. prihodki iz naslova kupnin in najemnin za stanovanja,
8. prejeta sredstva za sofinanciranje projektov,
9. prihodki iz naslova najemnin od oddaje javne infrastrukture.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino dejanskih namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračun.
Obveznosti v breme sredstev iz prvega odstavka tega člena se lahko prevzemajo le, če so sredstva že nakazana v proračun, ali pa je izdan sklep ali odločba pristojnega organa in podpisana pogodba o dodelitvi sredstev.
5. člen
(prerazporejanje proračunskih sredstev)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan je pooblaščen, da v skladu z Zakonom o javnih financah in tem odlokom neomejeno prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna v okviru istega glavnega programa. Med posameznimi področji v okviru finančnega načrta posameznega proračunskega uporabnika pa župan lahko prerazporedi pravice porabe največ do 15% znotraj finančnega načrta.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ni dovoljeno izvajati prerazporeditev iz postavk, kjer so opredeljeni investicijski nameni porabe na postavke, ki opredeljujejo tekoče namene porabe.
O prerazporejenih sredstvih se poda pisno poročilo najmanj dvakrat letno: julija in ob koncu leta ter se o tem poroča na seji občinskega sveta.
Med izvrševanjem proračuna Občine Kočevje se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru sredstev posameznega uporabnika.
6. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika spremeni Načrt razvojnih programov za projekte, ki so sofinancirani iz državnega proračuna oziroma evropskih sredstev ne glede na določilo prvega odstavka tega člena. Sprememba po tem odstavku se izvede v primeru potrebne uskladitve načrta razvojnega programa zaradi črpanja državnih oziroma evropskih sredstev.
7. člen
(začasno zadržanje izvrševanja proračuna)
Na predlog Oddelka za proračun, finance in upravljanje premoženja župan v skladu z zakonom začasno zadrži izvrševanje proračuna, če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna.
Sredstva proračuna se prednostno zagotavljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki in še omogočajo minimalni obseg delovanja uporabnikov.
Prioriteta v izvajanju investicij je dokončanje začetih investicij, za katere so opredeljena tudi lastna sredstva investitorja oziroma jih sofinancira država.
8. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt uporabnika.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije na predlog oddelka za proračun, finance in upravljanje premoženja odloča župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu.
9. člen
(proračunska rezerva)
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 20.000,00 € odloča župan, na predlog Oddelka za proračun, finance in upravljanje premoženja. Župan o uporabi sredstev proračunske rezerve s pisnimi poročili obvešča občinski svet. V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega zgoraj navedeni znesek, odloča občinski svet s posebnim odlokom. Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini 10.000,00 €.
10. člen
(prevzemanje obveznosti v breme proračuna)
Neposredni in posredni uporabniki (v nadaljevanju: uporabniki proračuna) proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom.
Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki so določeni s proračunom. Sredstva za plače in prispevke, za preostale prejemke, za plačilo blaga in storitev se proračunskim uporabnikom med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih družbenih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje, ter programi dela izvajalcev javnih služb in tem proračunom.
Sredstva za plačila, subvencije in transferje v gospodarstvu, komunalni in cestni dejavnosti se oddajo s pogodbo.
Drugi prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, odločbe ali sklepa prejmejo proračunska sredstva. Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se opredelita s pogodbo oziroma kriteriji, ki jih določi župan, ali z javnim razpisom.
11. člen
(prevzemanje obveznosti)
V breme proračuna se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta.
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za investicijske odhodke in investicijske transfere za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavki proračuna za tekoče leto in s tem lahko prevzema obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika za investicijske odhodke in investicijske transfere (podskupini kontov 420 in 430), ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2012 70% navedenih pravic uporabe in
2. v prihodnjih letih 10% navedenih pravic uporabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika za blago in storitve in za tekoče transfere (skupini kontov 40 in 41), ki bodo zapadle v plačilo v letu 2012, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz tretjega in četrtega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami ter pogodbami za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se morajo prioritetno vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo.
12. člen
(plačilni roki v breme občinskega proračuna in posrednih proračunskih uporabnikov)
Za poravnavo obveznosti iz naslova investicijskih odhodkov, ki se plačujejo po posameznih situacijah, in investicijskih transferjih, ki se plačujejo po posameznih situacijah, ter vseh drugih obveznosti je plačilni rok 30 dni.
Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, oziroma v plačilnem sistemu TARGER ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET.
13. člen
(določbe, vezane na zakon, ki ureja javna naročila)
Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev upoštevati določila Zakona o javnih naročilih in Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA TER FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
14. člen
(upravljanje s premoženjem)
O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter za pridobitev nepremičnega premoženja Občine Kočevje, kadar to ni opredeljeno s proračunom, odloča župan do višine 5.000,00 €, o čemer polletno pisno poroča občinskemu svetu.
15. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2011 na prošnjo dolžnika odpiše plačilo dolga do višine 1.000,00 €.
16. člen
Župan je pooblaščen, da se v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov lahko odloči za kratkoročno zadolžitev, največ do 5% sprejetega proračuna.
17. člen
(poročanje)
Organi in uporabniki ter drugi prejemniki proračunskih sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2011, ki je usklajen s proračunom, v 30 dneh po sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni posredovati poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto, po predpisih in metodologiji ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov.
Uporabniki so dolžni predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, oddelek za proračun, finance in upravljanje premoženja ali nadzorni odbor.
Pravne osebe, v katerih ima občina najmanj 15-odstotni delež v kapitalu, morajo v 180 dneh po koncu poslovnega leta, vendar najmanj 30 dni pred objavo sklica seje skupščine, predložiti oddelku za proračun, finance in upravljanje premoženja gradivo za sejo skupščine in vsa revizijska poročila ter poročila nadzornih organov za preteklo poslovno leto, če jih gradivo za sejo skupščine ne vsebuje.
18. člen
(pristojnosti predstojnika neposrednega uporabnika)
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščene osebe.
Za zakonita in namenska izplačila in uporabo sredstev iz proračuna so odgovorni odredbodajalci, ki so določeni na podlagi posebnega sklepa župana. Za zakonito in namensko uporabo proračunskih sredstev, ki so proračunskemu uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren direktor oziroma predstojnik in računovodja pri posrednem proračunskem uporabniku.
19. člen
(krajevne skupnosti)
Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost nad vrednostjo 2.086,47 €, veljajo le ob poprejšnjem soglasju sveta krajevne skupnosti in župana.
Predsednik sveta krajevne skupnosti oziroma odredbodajalec se pooblašča, da lahko odobri prerazporeditev sredstev med posameznimi postavkami oziroma konti glede na programsko-funkcionalni in ekonomski namen v okviru finančnega načrta krajevne skupnosti do 100%. Sredstva, ki so namenjena investicijam oziroma projektom, ni možno prerazporejati na proračunske postavke v okviru področja 06 lokalna samouprava.
20. člen
(dolgoročno zadolževanje in poroštva)
Zadolževanje občine je možno na način in v skladu z določbami ZJF ter v okvirih, ki so določeni v splošnem delu proračuna.
V letu 2011 se Občina Kočevje lahko zadolži za izvedbo naslednjih projektov:
– Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Občine Kočevje – KOHEZIJA do višine 950.000,00 €,
– Vodovod Kočevska Reka–Borovec do višine 50.000,00 €.
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, v letu 2011 ne bo izdajala poroštev.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2011 ne smejo zadolževati in ne smejo izdajati poroštev.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
(roki za izdajo internih predpisov občine)
Župan Občine Kočevje izda navodilo o izvrševanju proračuna za leto 2011 v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka.
22. člen
(začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja Občine Kočevje v letu 2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
23. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-35/2010-1200
Kočevje, dne 11. marca 2011
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost