Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

Št. 478-6/2011-3 Ob-2011/11 , Stran 595
Št. 478-6/2011-3 Ob-2011/11
Občina Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela, na podlagi 29. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) ter Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07 in 94/07, 100/09, 49/10), objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine v najem - Gostinski lokal v Gradu Komenda na Polzeli
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela. 2. Predmet oddaje v najem in opis predmeta, ki se oddaja v najem: nepremičnina, ki se oddaja v najem v naravi predstavlja gostinski lokal v Gradu Komenda, in sicer obsega uporabo 156,30 m2 prostorov, kot sledi: – točilnica s kuhinjo, v izmeri 44 m2 (K03), – gostinska soba, v izmeri 40,50 m2 (K02), – pokrit atrij, v izmeri 56 m2 (K17), – priročno skladišče, garderoba, v izmeri 12,50 m2 (K 05), – sanitarije za zaposlene, v izmeri 3,30 m2 (K 11), – možnost postavitve zunanjega vrta ter souporabo prostorov: – vinska klet, v izmeri 58 m2 (K 01), – sanitarije – ženski, v izmeri 6,60 m2 (K 08), – sanitarije – moški, v izmeri 5,50 m2 (K 09), – sanitarije – invalidi, v izmeri 4,50 m2 (K 10), – predprostor, v izmeri 20,50 m2(K 04), 20 m2 (K 06), – hodnik, v izmeri 12,50 m2 (K 07). Gostinski lokal, ki se daje v najem, se nahaja v kleti Gradu Komenda na Polzeli, Polzela 113, 3313 Polzela, ki leži na parc. št. 940/1 in 940/2, vpisanih v zemljiškoknjižni vložek št. 1642, v katastrski občini 992 Polzela 2605/11. Lokal je usposobljen za obratovanje in je opremljen z vso potrebno opremo: – gostinska oprema – točilni pult s kavomatom in ledomatom, delovni pult z umivalnikom, koritom, hlajenimi pedali, podpultnim pomivalnim strojem za kozarce…, omarice za shranjevanje, – kuhinjska oprema – servirni, shrambni in kuhinjski sklop s kuhališčem, pečico, napo, hladilnikom, pomivalnim strojem, vgrajeno pečjo, elementi za shranjevanje posode, – točilni pult v kleti, – mize in stoli za stranke. Vsa oprema, ki je v lokalu, je last Občine Polzela. 3. Merilo za izbor ponudnika: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izbran bo ponudnik, ki bo zbral največje število točk. 4. Ponudbena cena – najemnina: najnižja ponudbena cena – najemnina za nepremičnino iz prejšnje točke znaša 3,00 EUR/m2 mesečno brez DDV. 5. Vrsta pravnega posla: najemna pogodba se sklepa za obdobje 5 let z možnostjo podaljšanja, pri čemer lahko najemodajalec brez kakršnega koli razloga odpove najemo pogodbo z odpovednim rokom 6 mesecev. 6. Resnost ponudbe: Ponudniki jamčijo za resnost ponudbe z vplačilom varščine v višini 500,00 EUR, na transakcijski račun Občine Polzela, št. 01373-0100004520, odprt pri Banki Slovenije. Plačana varščina se uspelemu ponudniku brez obresti vračuna v najemnino in sicer v prvo najemnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. 7. Način in rok plačila najemnine ter varščina: najemnina se prične zaračunavati po šestih mesecih od sklenitve najemne pogodbe. Najemnik mora plačati tudi varščino v višini 3.000,00 EUR v roku 8 dni po prejemu računa, ki se ga izstavi po podpisu pogodbe, na račun Občine Polzela, št. 01373-0100004520, odprt pri Banki Slovenije. Varščina se ob zaključku najemnega razmerja bodisi poračuna z najemnino ali vrne najemniku oziroma se porabi za morebitne neplačane račune, ki prispejo po zaključku najemnega razmerja in se nanašajo na obdobje najema ali pa stroške popravil, ki so posledica nepravilne oziroma malomarne rabe lokala in opreme. Plačilo varščine v prej določenem roku je bistvena sestavina najemne pogodbe. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varščina za resnost ponudbe pa zadrži. Vse nadaljnje mesečne obroke najemnine je najemnik dolžan plačevati v roku, določenem v najemni pogodbi in na transakcijski račun naveden v pogodbi, sicer se pogodba razdre. Najemnina se letno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v RS. 8. Izbrani ponudnik – najemnik bo moral: – vzdrževati najeti lokal, – nositi vse obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške zavarovanj in druge stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo (zavarovalne police, ki jih bo sklepal najemnik, se morajo vinkulirati v korist občine), – urediti obratovalni čas v soglasju z Zavodom za kulturo, turizem in šport Polzela, ki je bodoči upravljalec Gradu Komenda in v skladu s predpisi, ki urejajo obratovalni čas gostinskih obratov, – gostom ponuditi primerno gostinsko ponudbo (dnevno nudenje toplih in hladnih napitkov in pijač, nudenje najmanj treh vrst jedi, ki bodo sovpadale z grajskim ambientom), – ravnati v skladu z veljavno zakonodajo. 9. Drugi pogoji: – na razpisu lahko sodelujejo ponudniki, ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti. Ponudniki morajo ponudbi priložiti ustrezno dokazilo o registraciji za opravljanje gostinske dejavnosti (fizične osebe – potrdilo o vpisu v Poslovni register; pravne osebe – izpis iz sodnega registra), – najemojemalec najete nepremičnine ne sme oddajati v podnajem, – nepremičnina se najema po načelu videno – najeto. 10. Vsebina ponudbe Pisna ponudba za najem nepremičnine mora vsebovati naslednje: – podatke o ponudniku in ponujeni ceni (obrazec 1), – predstavitev programa dela in opis ponudbe (obrazec 2), – izjavo ponudnika, da je seznanjen in da se strinja s pogoji in navedbami v razpisu (obrazec 3), – pisno izjavo ponudnika, da ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne in druge prisilne odločbe ter da ima poravnane poslovne obveznosti (obrazec 4), – dokazilo o registraciji za opravljanje gostinske dejavnosti (fizične osebe – potrdilo o vpisu v Poslovni register; pravne osebe – izpis iz sodnega registra), – potrdilo o vplačani varščini. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu Občine Polzela ali na spletni strani, www.polzela.si v rubriki »razpisi«. 11. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika: a) pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za najem gostinskega lokala v Gradu Komenda na Polzeli« naj ponudniki oddajo v tajništvu Občine Polzela ali pošljejo priporočeno na naslov: Polzela 8, 3313 Polzela. Na hrbtni strani morata biti navedena naziv in naslov pošiljatelja. b) Rok za zbiranje ponudb je vključno do 19. 4. 2011 do 10. ure. c) Ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni od oddaje ponudbe. d) Odpiranje ponudb, ki ne bo javno in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila posebna komisija, imenovana s strani župana. e) Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor ponudba tudi v roku, določenem za dopolnitev, ne bo popolna, ne bo upoštevana. f) Z vsemi ponudniki, ki bodo oddali popolne ponudbe, bo komisija opravila razgovor, kjer bo ponudnik predstavil svoj program dela. Komisija bo na podlagi ponujene cene in predstavljenega programa opravila točkovanje ponudb. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval pogoje in bo dosegel največ točk. g) Ponudbe, ki bodo nižje od ponudbene cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka, ali bodo v nasprotju s pogoji razpisa in ponudbe, za katere ne bo vplačana varščina, se ne bodo upoštevale. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo enake ali višje od ponudbene cene. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, bodo zapečatene vrnjene ponudniku. h) Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 15 dni po izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 8 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Izbrani ponudnik bo moral v roku 15 dni po prejemu sklepa o izbiri, z Občino Polzela skleniti najemno pogodbo, v nasprotnem primeru se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pravnega posla in se vplačana varščina za resnost ponudbe zadrži, občina pa lahko k podpisu pogodbe pozove ponudnika, ki je dosegel drugo najvišje število točk. i) Obveznost najemodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki doseže največje število točk, je izključena oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek ustavi do sklenitve pravnega posla. Občina lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek oddaje v najem, ne da bi za to navedla razloge. Ob morebitni ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo ponudnikom. j) Ogled nepremičnine je možen ob predhodni najavi. Podrobnejše informacije dobite na tel. 03/703-32-00 ali 03/703-32 13, kontaktna oseba Alenka Kočevar.
Občina Polzela

AAA Zlata odličnost