Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

Št. 27/11 Ob-2051/11 , Stran 566
Št. 27/11 Ob-2051/11
Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999/ES (UL L št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba 1083/2006/ES), Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES (UL L št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 12, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba 1081/2006/ES), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006/ES z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (UL L št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba 1828/2006/ES), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09, 38/10 in 107/10), Proračuna Republike Slovenije za leto 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in 4/11), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 in 61/08), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10), Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 2007–2013, št. CCI 2007SI16UNS001 z dne 18. 6. 2007, Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, št. CCI 2007 SI 051 PO 001 z dne 21. 11. 2007, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., in 65/09 – popr.), Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04), Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06), Poslovnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2010, Odločbe št. OP RČV 3/2/02-0-MŠŠ o dodelitvi sredstev za program Sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2010, 2011, 2012 in 2013, z dne 9. 9. 2010, in na podlagi Odločbe o spremembi odločbe št. OP RČV 3/2/02-1-MŠŠ, z dne 21. 12. 2010, ter na podlagi Odločbe o spremembi odločbe št. OP RČV 3/2/02-2-MŠŠ z dne 2. 3. 2011 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2010/2011
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma naročnika in izvajalca javnega razpisa, ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev Naročnik: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: sklad). 2. Predmet javnega razpisa (aktivnosti ali nameni, razvojna prioriteta, prednostna usmeritev) Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.2 Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi, temelječi na znanju. Namen razpisa je spodbujanje vključevanja delodajalcev v izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2010/2011. Cilj razpisa je sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake, ki imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe o praktičnem usposabljanju z delom ter študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju. Za dosego tega cilja je potrebno aktivno vključevanje poklicnih in strokovnih šol kot nosilcev izobraževanja in organizatorjev praktičnega usposabljanja z delom. Predmet razpisa je sofinanciranje stroška plače mentorja in nagrade dijaka oziroma študenta višje šole. Ti stroški nastanejo, ko delodajalci izvajajo aktivnosti praktičnega usposabljanja z delom za dijake oziroma z izvajanjem praktičnega izobraževanja za študente. Za pomoč pri izvedbi programa se del spodbud nameni tudi šoli, v kateri je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik. Šola prejme sredstva za usmerjanje, obveščanje in koordinacijo delodajalcev ter administrativno-tehnično podporo pri pripravi dokumentacije za prijavo na ta javni razpis. Povrnitev dela stroškov delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom se kot spodbuda dodeli z namenom, da delodajalci sklepajo individualne ali kolektivne učne pogodbe v poklicnem, srednjem strokovnem in višjem strokovnem izobraževanju ter da zagotavljajo učna oziroma študijska mesta. Ministrstvo za šolstvo in šport je 5. 8. 2010 sprejelo Metodologijo za določitev višine zneska spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom št. 54450-15/2010/3 in spremembo Metodologije 10. 2. 2011 št. 54450-15/2010/16 ter v njej opredelilo minimalne stroške plače mentorja in nagrade dijaka oziroma študenta, ki jih ima delodajalec z izvajanjem praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja. Skladno z navedeno metodologijo je predvidena višina spodbude: – med 550,00 EUR in 1.250,00 EUR na dijaka v triletnem srednjem poklicnem izobraževanju oziroma v sorazmernem deležu glede na število tednov po programu, če je posamezni delodajalec izvedel vsaj tri tedne praktičnega usposabljanja z delom; – med 380,00 EUR in 700,00 EUR na dijaka v štiriletnem srednjem strokovnem izobraževanju, ki ima določeno praktično usposabljanje z delom v višini najmanj 8 tednov (med 190,00 EUR in 350,00 EUR na letnik); – med 190,00 EUR in 350,00 EUR na dijaka v štiriletnem srednjem strokovnem izobraževanju, ki ima določeno praktično usposabljanje z delom v višini najmanj 4 tedne (med 95,00 EUR in 175,00 EUR na letnik); – in med 800,00 EUR in 1.250,00 EUR na študenta v višjem strokovnem izobraževanju (med 400,00 EUR in 625,00 EUR na letnik). 3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Šola in delodajalec, za katerega šola pošlje vlogo na javni razpis, nastopata kot soprijavitelja. Vlogo na javni razpis odda šola skladno z razpisno dokumentacijo. Pogoji, ki jih morata izpolnjevati šola in delodajalec: – sta na dan prijave registrirana za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji; – nista v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku oziroma nista v postopku prenehanja samostojne dejavnosti; – imata na dan podpisa izjave poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom; – šola oziroma delodajalec ali odgovorna oseba šole oziroma delodajalca nista bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08); – sta finančno in poslovno sposobna izvesti razpisane vsebine; – se strinjata z uporabo osebnih podatkov mentorjev, dijakov in študentov za namene dokazovanja upravičenih stroškov, za kar sta si dolžna pridobiti ustrezno soglasje teh oseb; – nista prejela niti nista v postopku za pridobitev drugih javnih sredstev financiranja, vključno s sredstvi Evropske unije, za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, s katerimi bi skupaj s spodbudo presegli skupne stroške praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja za posamezno prijavljeno osebo; – delodajalec, pri katerem se dijak ali študent praktično usposablja z delom oziroma praktično izobražuje, in šola, kjer je isti dijak ali študent vpisan v zaključni letnik, morata biti dve različni pravni osebi, razen v primeru kmetijskih šol, ki za svoje dijake in študente izvajajo praktično usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje na svojih šolskih posestvih; – dijaki in študenti, za katere delodajalec izvaja oziroma je izvajal praktično usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje, morajo biti v šolskem oziroma študijskem letu 2010/2011 vpisani v zaključni letnik programa, v okviru katerega so se praktično usposabljali. Kot dokazilo o izpolnjevanju zadnjega pogoja se mora v vlogi predložiti sklenjena učna pogodba med dijakom in delodajalcem oziroma pogodba o praktičnem izobraževanju za višješolske študente. V primeru sklenjenih kolektivnih učnih pogodb oziroma pogodb o praktičnem izobraževanju se mora vlogi priložiti ustrezno dokazilo, iz katerega je razvidna prijavljena oseba in delodajalec, pri katerem ta oseba opravlja praktično usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje, ter čas trajanja praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja (npr. aneks k pogodbi ali napotnica šole o napotitvi prijavljene osebe k izbranemu delodajalcu). Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati šola, ki kandidira na javnem razpisu: – je registrirana za opravljanje izobraževalne dejavnosti in izvaja poklicno in srednje oziroma višje strokovno izobraževanje. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati delodajalec: – razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja; – je oziroma zagotavlja prijavljeni(-m) osebi(-am) plačilo v skladu s predpisi (plačilo nagrade dijakom oziroma študentom na osnovi individualne ali kolektivne učne pogodbe za dijake in pogodbe o praktičnem izobraževanju, sklenjene s študenti); – je prijavljeni(-m) osebi(-am) dodelil mentorja; – delodajalec, ki praktično izobražuje izrednega študenta, lahko kandidira na tem razpisu, če z izrednim študentom v času opravljanja praktičnega izobraževanja nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi in če šola študentu, ki izredno študira, ni skrajšala s študijskim programom določenega obsega praktičnega izobraževanja. Izpolnjevanje nekaterih od zgoraj navedenih pogojev bosta šola in delodajalec potrdila z izjavama, ki sta del razpisne dokumentacije. Poleg navedenih pogojev mora delodajalec izpolnjevati tudi naslednje pogoje, ki se nanašajo na izobraževalni program prijavljene osebe: 1. Delodajalec na osnovi individualne ali kolektivne učne pogodbe izvaja oziroma je izvedel praktično usposabljanje z delom za dijaka, ki je v šolskem letu 2010/2011 vpisan v 3. letnik triletnega programa srednjega poklicnega izobraževanja, za katerega je določen obseg praktičnega usposabljanja z delom v obsegu najmanj 912 ur oziroma 24 tednov, kot sledi: – pretežni obseg praktičnega usposabljanja z delom (najmanj 18 tednov) je oziroma bo v celoti izveden v šolskem letu 2010/2011, ko je dijak v 3. letniku, ostali del praktičnega usposabljanja z delom pa je bil izveden v šolskem letu 2009/2010 oziroma 2008/2009, ko je bil dijak v 2. oziroma 1. letniku. Smiselno se upošteva letnike, ko je dijak ponavljal, vendar le do vključno šolskega leta 2008/2009. V primeru, da je dijak opravljal praktično usposabljanje z delom pri več različnih delodajalcih in je vsak delodajalec izvedel vsaj 3 tedne praktičnega usposabljanja z delom, se spodbuda sorazmerno razdeli. 2. Delodajalec na osnovi individualne ali kolektivne učne pogodbe izvaja oziroma je izvedel praktično usposabljanje z delom za dijaka, ki je v šolskem letu 2010/2011 vpisan v 4. letnik štiriletnega programa srednjega strokovnega izobraževanja, za katerega je določen obseg praktičnega usposabljanja z delom v obsegu najmanj 8 tednov, kot sledi: – celoten obseg praktičnega usposabljanja z delom (najmanj 8 tednov) bo v celoti izveden v šolskem letu 2010/2011, ko je dijak v 4. letniku; – celoten obseg praktičnega usposabljanja z delom (najmanj 8 tednov) je bil v celoti izveden v šolskem letu 2009/2010, ko je bil dijak v 3. letniku, in se v 4. letniku praktično usposabljanje ne izvaja oziroma se ni izvajalo; – celoten obseg praktičnega usposabljanja z delom (najmanj 8 tednov) je bil v celoti izveden v šolskem letu 2008/2009, ko je bil dijak v 2. letniku, in se v 3. in 4. letniku praktično usposabljanje ne izvaja oziroma se ni izvajalo; – del praktičnega usposabljanja z delom je/bo izveden v šolskem letu 2010/2011, ko je dijak v 4. letniku, ostali del praktičnega usposabljanja z delom pa je bil izveden v šolskem letu 2009/2010 oziroma 2008/2009, ko je bil dijak v 3. oziroma 2. letniku; – del praktičnega usposabljanja z delom je bil izveden v šolskem letu 2009/2010, ko je bil dijak v 3. letniku, ostali del praktičnega usposabljanja z delom pa je bil izveden v šolskem letu 2008/2009, ko je bil dijak v 2. letniku, in se v 4. letniku praktično usposabljanje ne izvaja oziroma se ni izvajalo; – del praktičnega usposabljanja z delom (najmanj 4 tedne) je bil izveden v šolskem letu 2008/2009, ko je bil dijak v 2. letniku, in se v 3. in 4. letniku praktično usposabljanje z delom ne izvaja oziroma se ni izvajalo. Smiselno se upošteva letnike, ko je dijak ponavljal, vendar le do vključno šolskega leta 2008/2009. V primeru, da je dijak opravljal praktično usposabljanje z delom pri dveh različnih delodajalcih in je vsak delodajalec izvedel vsaj 4 tedne praktičnega usposabljanja z delom, se spodbuda sorazmerno razdeli. 3. Delodajalec na osnovi individualne ali kolektivne učne pogodbe izvaja oziroma je izvedel praktično usposabljanje z delom za dijaka, ki je v šolskem letu 2010/2011 vpisan v 4. letnik štiriletnega programa srednjega strokovnega izobraževanja, za katerega je določen obseg praktičnega usposabljanja z delom v obsegu najmanj 4 tednov, kot sledi: – celoten obseg praktičnega usposabljanja z delom (najmanj 4 tedni) bo v celoti izveden v šolskem letu 2010/2011, ko je dijak v 4. letniku; – celoten obseg praktičnega usposabljanja z delom (najmanj 4 tedni) je bil v celoti izveden v šolskem letu 2009/2010, ko je bil dijak v 3. letniku, in se v 4. letniku praktično usposabljanje ne izvaja oziroma se ni izvajalo; – celoten obseg praktičnega usposabljanja z delom (najmanj 4 tedni) je bil v celoti izveden v šolskem letu 2008/2009, ko je bil dijak v 2. letniku, in se v 3. in 4. letniku praktično usposabljanje ne izvaja oziroma se ni izvajalo; – del praktičnega usposabljanja z delom je/bo izveden v šolskem letu 2010/2011, ko je dijak v 4. letniku, ostali del praktičnega usposabljanja z delom pa je bil izveden v šolskem letu 2009/2010 oziroma 2008/2009, ko je bil dijak v 3. oziroma 2. letniku; – del praktičnega usposabljanja z delom je bil izveden v šolskem letu 2009/2010, ko je bil dijak v 3. letniku, ostali del praktičnega usposabljanja z delom pa je bil izveden v šolskem letu 2008/2009, ko je bil dijak v 2. letniku, in se v 4. letniku praktično usposabljanje ne izvaja oziroma se ni izvajalo; – del praktičnega usposabljanja z delom (najmanj 2 tedna) je bil izveden v šolskem letu 2008/2009, ko je bil dijak v 2. letniku, in se v 3. in 4. letniku praktično usposabljanje z delom ne izvaja oziroma se ni izvajalo. Smiselno se upošteva letnike, ko je dijak ponavljal, vendar le do vključno šolskega leta 2008/2009. V primeru, da je dijak opravljal praktično usposabljanje z delom pri dveh različnih delodajalcih in je vsak delodajalec izvedel vsaj 2 tedna praktičnega usposabljanja z delom, se spodbuda sorazmerno razdeli. 4. Delodajalec na osnovi sklenjene pogodbe s študentom in višjo strokovno šolo izvaja oziroma je izvedel praktično izobraževanje za študenta, ki je v študijskem letu 2010/2011 vpisan v 2. letnik programa višjega strokovnega izobraževanja, za katerega je določen obseg praktičnega izobraževanja v obsegu najmanj 800 ur (oziroma 20 tednov), kot sledi: – praktično izobraževanje je bilo izvedeno v obsegu vsaj 80 odstotkov od obsega, predpisanega s programom; – del praktičnega izobraževanja (najmanj 320 ur) je bil izveden v študijskem letu 2010/2011, ko je bil študent v 2. letniku, ostali del praktičnega izobraževanja pa je bil izveden v študijskem letu 2009/2010, ko je bil študent v 1. letniku. Smiselno se upošteva letnike, ko je študent ponavljal, vendar le do vključno študijskega leta 2008/2009. V primeru, da je študent opravljal praktično izobraževanje pri dveh različnih delodajalcih in je vsak delodajalec izvedel vsaj 320 ur praktičnega izobraževanja, se spodbuda sorazmerno razdeli. Šola lahko odda več vlog, pri čemer ne sme večkrat uveljavljati spodbude za istega dijaka/študenta za isto šolsko/študijsko leto pri istem delodajalcu. Kolikor je možno, naj šola v eni vlogi uveljavlja vse spodbude za posameznega delodajalca. Zavodi, ki so organizirani v šolske centre, oddajo vlogo na ravni zavoda in ne na ravni organizacijske enote. Izbrane bodo vse vloge, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje in bodo oddane skladno z razpisom in razpisno dokumentacijo. 4. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.2 Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi, temelječi na znanju. Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago za ta javni razpis, znaša skupaj 3.891.436,90 EUR. 5. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva, ter roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev Skupna vrednost sredstev za razpis znaša 3.891.436,90 EUR, od tega: – 3.307.721,36 EUR s P.P. 6894 – Usposabljanje ljudi za gospodarstvo v poklicnem in strokovnem izobraževanju – EU udeležba (85%) in – 583.715,54 EUR s P.P. 6947 – Usposabljanje ljudi za gospodarstvo v poklicnem in strokovnem izobraževanju – slovenska udeležba (15%). Okvirna sredstva tega javnega razpisa bodo predvidoma porabljena v proračunskem letu 2011. 6. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85%. Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 15%. 7. Delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih Delež prispevka Skupnosti je 85%. 8. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za njihov izračun Ministrstvo za šolstvo in šport je 5. 8. 2010 sprejelo Metodologijo za določitev višine zneska spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom št. 54450-15/2010/3 in spremembo Metodologije 10. 2. 2011 št. 54450-15/2010/16 ter v njej opredelilo minimalne stroške plače mentorja in nagrade dijaka oziroma študenta, ki jih ima delodajalec z izvajanjem praktičnega usposabljanja z delom in praktičnega izobraževanja. Skladno z navedeno metodologijo je predvidena višina spodbude: – med 550,00 EUR in 1.250,00 EUR na dijaka v triletnem srednjem poklicnem izobraževanju oziroma v sorazmernem deležu glede na število tednov po programu, če je posamezni delodajalec izvedel vsaj tri tedne praktičnega usposabljanja z delom; – med 380,00 EUR in 700,00 EUR na dijaka v štiriletnem srednjem strokovnem izobraževanju, ki ima določeno praktično usposabljanje z delom v višini najmanj 8 tednov (med 190,00 EUR in 350,00 EUR na letnik); – med 190,00 EUR in 350,00 EUR na dijaka v štiriletnem srednjem strokovnem izobraževanju, ki ima določeno praktično usposabljanje z delom v višini najmanj 4 tedne (med 95,00 EUR in 175,00 EUR na letnik); – in med 800,00 EUR in 1.250,00 EUR na študenta v višjem strokovnem izobraževanju (med 400,00 EUR in 625,00 EUR na letnik). Vsaka dodeljena spodbuda se izplača delodajalcu, in sicer zmanjšana za 50,00 EUR, ki se nakažejo šoli, v kateri je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik. Za praktično usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje se lahko spodbuda za prijavljeno osebo dodeli več delodajalcem v sorazmernih deležih, pri čemer spodbuda za šolo ne more presegati 50,00 EUR. Dokončna višina spodbude za posamezno šolsko oziroma študijsko leto je odvisna od števila prijav na razpis in jo s posebnim sklepom določi minister za šolstvo in šport. Kmetijske šole, ki hkrati nastopajo kot izvajalec in vlagatelj, niso upravičene do dela spodbude, ki je po sprejeti Metodologiji namenjena šoli za usmerjanje, obveščanje in koordinacijo delodajalcev ter administrativno-tehnično podporo pri pripravi dokumentacije za prijavo na javni razpis. Za vsako sofinancirano izvedbo usposabljanja mora šola, v kateri je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik, najkasneje do 20. 9. 2011 skladu predložiti: – zahtevek za sofinanciranje šole, – zahtevek za sofinanciranje delodajalca, – potrdilo šole o opravljenem praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu oziroma praktičnem izobraževanju za dijaka ali študenta. Šole bodo za uveljavljanje posamezne spodbude poleg svojega zahtevka za sofinanciranje poslale tudi zahtevek delodajalca oziroma več delodajalcev. Šole naj za uveljavljanje spodbude za enega delodajalca istočasno pošljejo vse zahtevane dokumente. Spodbuda, katere višina je določena s sklepom ministra, pristojnega za šolstvo in šport, je upravičen strošek operacije in se dokazuje z obema zahtevkoma za sofinanciranje ter s potrdilom šole o opravljenem praktičnem usposabljanju z delom oziroma praktičnem izobraževanju pri delodajalcu. Sredstva bodo izbranim soprijaviteljem izplačana na podlagi sklenjenih pogodb in najkasneje v 120 dneh od predložitve popolnih zahtevkov za sofinanciranje ter potrdil šol o izvedenem praktičnem usposabljanju z delom oziroma praktičnem izobraževanju, ki jih šola naslovi na sklad. 9. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o programu Soprijavitelja (šola in delodajalec) morata hraniti vso dokumentacijo o programu najmanj do 31. 12. 2020. 10. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije skladu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom Soprijavitelja (šola in delodajalec) bosta morala omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, Ministrstva za šolstvo in šport, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske skupnosti (v nadaljevanju: nadzorni organi). Soprijavitelja (šola in delodajalec) bosta morala nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja. V povezavi z omenjenim bosta soprijavitelja morala v primeru kontrole na kraju samem omogočiti vpogled v računalniške programe, listine in postopke. 11. Zagotavljanje enakih možnosti V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti, in s 16. členom Uredbe 1083/2006/ES. Delodajalec mora pri izbiri dijaka ali študenta za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe upoštevati in zagotavljati enakost med spoloma. 12. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti Soprijavitelja (šola in delodajalec) se zavezujeta k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja projekta, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Uradni list RS, št. 94/07), Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popravek, 26/07, 33/07, 67/07, 10/08, 68/08 in 65/09 – uradno prečiščeno besedilo) in 37. členom Uredbe 1828/06/ES. 13. Roki, do katerih morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev Rok za oddajo vlog je 4. maj 2011. Vlogo na javni razpis pošlje šola na Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici, označeni s polnim nazivom in naslovom šole ter vidno oznako »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis – PUD 2010/2011«. V primeru poziva na dopolnitev vloge morajo biti te označene s polnim nazivom in naslovom šole ter vidno oznako »Ne odpiraj – dopolnitev vloge na Javni razpis – PUD 2010/2011«. Vloge se lahko pošljejo po pošti ali se oddajo tudi osebno v vložišču sklada v času uradnih ur, in sicer v ustrezno označeni in zaprti ovojnici. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila na pošto s priporočeno pošiljko oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog. Kolikor bo šola poslala vlogo prek pošte z navadno poštno pošiljko, se šteje, da je vloga prispela pravočasno, če je prispela v vložišče sklada najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog. Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, kot so bile predložene. Nepravilno označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in vloge, prispete po roku za oddajo vlog, bodo s sklepom zavržene. 14. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev Odpiranje vlog se bo začelo 5. 5. 2011 ob 10. uri v prostorih sklada. Zaradi pričakovanega velikega števila vlog odpiranje ne bo javno. Za odpiranje vlog je zadolžena strokovna komisija, imenovana s strani sklada. Komisija je najmanj tričlanska, sestavljajo jo predsednik in najmanj dva člana. V primeru odsotnosti predsednika ga lahko nadomesti podpredsednik. Na odpiranju vlog člani strokovne komisije ugotavljajo popolnost vlog. Vlagatelja, katerega vloga je nepopolna, komisija pozove, da jo dopolni v roku 8 dni od prejema poziva. Vloge, ki jih vlagatelj ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, komisija s sklepom zavrže. 15. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa Šole bodo o izidu javnega razpisa obveščene najkasneje v roku 60 dni po prejemu vseh popolnih vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh sklada, kjer bo istočasno objavljen tudi sklep Ministrstva za šolstvo in šport o končni višini spodbude delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom za dijake in izvajanje praktičnega izobraževanja za študente. Izbranim šolam bo sklad posredoval sklepe o izboru in jih pozval k podpisu pogodbe. S prejetim sklepom šola seznani delodajalca, ki ima prav tako kot šola možnost pritožbe. Pogodbe so tripartitne, sklenjene med skladom, šolo in delodajalcem kot izvajalcem praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja. Če sklad ne prejme podpisane pogodbe v roku 8 delovnih dni od prejema poziva, se šteje, da je vloga umaknjena. Vlagatelje popolnih vlog, ki ne ustrezajo pogojem za izbor, se v predpisanem roku obvesti o odločitvi, da njihove vloge niso izbrane. Zoper sklep o izbiri lahko eden od soprijaviteljev (šola ali delodajalec) poda pritožbo pri skladu, in sicer v roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožba mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je vložena. O pritožbi zoper sklep o odločitvi glede dodelitve sredstev odloča Ministrstvo za šolstvo in šport. Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa o odločitvi. 16. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisno dokumentacijo lahko do preteka roka za prijavo dobite v času uradnih ur v vložišču sklada in na spletnih straneh: http://www.sklad-kadri.si. Uradne ure so od ponedeljka do petka od 9. do 12. ure ter v sredo tudi od 14. do 16. ure. Če vlagatelj potrebuje dodatno pojasnilo v zvezi z razpisno dokumentacijo ali z izpolnjevanjem vloge, mora zanj zaprositi pravočasno oziroma najkasneje šest dni pred potekom roka za oddajo vlog. Kontaktna oseba za posredovanje dodatnih pojasnil je Simona Kapler Udovič, tel. 01/434-15-52. Vprašanja se lahko pošljejo tudi na spletni naslov: simona.kapler-udovic@sklad-kadri.si. Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni najkasneje v petih delovnih dneh od prejetja vprašanja na spletni strani sklada. 17. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posameznega projekta ali če višina sofinanciranja projekta preseže maksimalno dovoljeno stopnjo Za stroške, ki so predmet sofinanciranja, soprijavitelja (šola in delodajalec) nista prejela oziroma ne bosta prejela sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja). Če bo ugotovljeno, da je kateri izmed soprijaviteljev prejel sredstva za te stroške tudi iz drugih virov financiranja ali pa so mu bila odobrena, se lahko pogodba o sofinanciranju razdre. Soprijavitelj, ki je prejel sredstva za te stroške, bo dolžan povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

AAA Zlata odličnost