Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

831. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, stran 2718.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08 in 36/10) in na predlog Sveta vrtca Brezovica z dne 6. 10. 2010 je Občinski svet Občine Brezovica na 4. redni seji dne 3. 3. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v vrtec
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek sprejemanja otrok v Vrtce Brezovica (v nadaljnjem besedilu: vrtec), sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
Ta pravilnik določa tudi izpis, prerazporeditve otrok in rezervacije.
II. VPIS IN SPREJEM OTROK
2. člen
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
3. člen
Vrtec v mesecu februarju tekočega leta objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto.
Javni vpis objavi vrtec tudi v primeru odprtja novega oddelka vrtca med šolskim letom, če ni dovolj otrok na čakalni listi.
Javni vpis novincev iz prvega in prejšnjega odstavka mora biti usklajen z občino ustanoviteljico ter se objavi na spletni strani vrtca, v občinskem glasilu, na oglasnih deskah vseh enot vrtca.
4. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Starši oziroma skrbniki (v nadaljnjem besedilu: starši) vpišejo otroka v vrtec tako, da izpolnijo in oddajo vlogo za vpis otroka v vrtec, ki jo določi vrtec in jo objavi na svoji spletni strani.
Starši vlogo dobijo na upravi vrtca, v enotah vrtca in na spletni strani vrtca.
Vlogo za vpis otroka v vrtec vložijo starši na upravi vrtca osebno ali po pošti vse leto.
Če ni prostih mest v vrtcu, se vloge, ki so vložene oziroma oddane priporočeno po pošti do 31. 3. tekočega leta, obravnavajo za naslednje šolsko leto.
5. člen
Vrtec lahko sprejme toliko otrok, kolikor dopuščajo normativi za oblikovanje oddelkov.
6. člen
Če vrtec med šolskim letom ne more sprejeti otroka, o tem obvesti starše. V tem primeru se o sprejemu otrok odloča v mesecu aprilu za naslednje šolsko leto.
V primeru sprostitve prostega mesta med šolskim letom, se v vrtec sprejme otroka glede na uvrstitev na čakalno listo po prioritetnem vrstnem redu pod pogojem, da je otrok dopolnil 11 mesecev starosti in da izpolnjuje ustrezno starost za strukturo oddelka, kjer je prosto mesto.
7. člen
Otroci, ki so že sprejeti v vrtec in katerih starši oddajo pisno vlogo za premestitev otroka v drugo enoto vrtca, kjer imajo stalno prebivališče, otrok pa ima ustrezno starost za strukturo oddelka, imajo prednost pred še ne sprejetimi otroci. Pisna vloga mora biti vložena do 31. marca tekočega leta.
V primeru potrebnih prerazporeditev otrok glede na normative, ima vrtec pravico otroke prerazporediti v enoto vrtca po krajevnem domicilu – stalno prebivališče.
8. člen
Če je število prispelih vlog za sprejem v vrtec manjše, kot je število prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca ali od njega pooblaščena oseba.
Če je v vrtec prijavljenih več otrok, kot je v vrtcu oziroma posamezni enoti prostih mest, odloča o sprejemu Komisija za sprejem otrok (v nadaljnjem besedilu: komisija) na podlagi kriterijev iz tega pravilnika. V tem primeru vrtec staršem dodeli šifro otroka.
III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
9. člen
Sestavo komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec določi župan Občine Brezovica na predlog sveta vrtca.
Komisija je sestavljena iz sedmih članov, in sicer:
– predstavnika občine ustanoviteljice – 1 član, ki ga predlaga v imenovanje župan,
– predstavnika delavcev vrtca – 1 član, ki ga predlaga v imenovanje ravnatelj vrtca,
– predstavnika sveta staršev – 1 član enote Podpeč ali Rakitna, ki ga predlaga v imenovanje svet staršev,
– predstavnika sveta staršev – 1 član enote Vnanje Gorice, Notranje Gorice ali Brezovica, ki ga predlaga v imenovanje svet staršev,
– predstavnikov patronažne službe – 3 člani.
10. člen
Člani komisije so imenovani za dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani.
Ne glede na prejšnji odstavek, predstavniku staršev preneha mandat v komisiji, ko njegov otrok ni več vključen v vrtec.
Vsaj en član komisije mora imeti izpit iz splošnega upravnega postopka.
11. člen
Komisija dela na sejah. Delo komisije vodi predsednik, ki ga člani komisije izvolijo na prvi seji.
Komisija je sklepčna, če je na seji prisotna vsaj polovica vseh članov.
Komisija odloča z večino glasov vseh članov.
Komisija o svojem delu vodi zapisnik, ki mora vsebovati:
– ime in sedež vrtca, kjer deluje komisija;
– kraj in datum seje komisije, na kateri se odloča o sprejemu otrok v vrtec;
– imena prisotnih članov komisije in drugih navzočih predstavnikov vrtca;
– število prostih mest v vrtcu in v posamezni enoti za naslednje šolsko leto;
– število vlog za sprejem v vrtec;
– prednostni seznam otrok s številom zbranih točk;
– sprejete sklepe komisije.
Prednostni seznam je sestavni del zapisnika.
Zapisnik je sestavni del dokumentacije vrtca.
12. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok praviloma enkrat letno. Z delom prične v mesecu aprilu.
Komisija mora obravnavati vse vloge za vpis otrok v vrtec, ki so vložene do 31. marca tekočega leta, za sprejem otrok v vrtec za naslednje šolsko leto.
Komisija ne obravnava vlog za vpis otrok v vrtec, ki niso predmet obravnave za naslednje šolsko leto.
Komisija odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec na podlagi predvidenih prostih mest po posameznih enotah vrtca in v skladu s podatki iz vloge.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK
13. člen
Kriteriji se določijo s točkami.
V skladu z odločbo pristojnega organa ima prednost pri sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami. Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi otrok, za katerega starši predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.
Preostale vloge za vpis otroka v vrtec komisija obravnava in točkuje po naslednjih kriterijih:
+-----+--------------------------------------------+------------+
|Št. |Kriterij                  |Št. točk  |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|1.  |Starši ali eden od staršev ima skupaj z   |80 točk   |
|   |otrokom stalno prebivališče v Občini    |      |
|   |Brezovica                  |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|2.  |Otrok je bil uvrščen na prednostni seznam v |40 točk   |
|   |preteklem letu in v vrtec ni bil sprejet  |      |
|   |(negativna odločba)             |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|3.  |Otrok je bil uvrščen na prednostni seznam v |40 točk   |
|   |preteklem letu in bil v vrtec sprejet    |      |
|   |(pozitivna odločba), vlagatelj pa je kasneje|      |
|   |s pisno izjavo umaknil vlogo za sprejem   |      |
|   |otroka v vrtec               |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|4.  |Otrok je bil uvrščen na prednostni seznam  |80 točk   |
|   |dvakrat ali večkrat in ni bil sprejet (2 ali|      |
|   |več negativih odločb)            |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|5.  |Otrok obeh zaposlenih staršev ali otrok   | 8 točk   |
|   |staršev, kjer sta oba študenta       |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|6.  |Otrok v enostarševski družini (odločba   | 8 točk   |
|   |sodišča o preživnini)            |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|7.  |1 starš zaposlen (ali študent), 1 starš   | 4 točke  |
|   |nezaposlen                 |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|8.  |Zaposlen eden izmed staršev v Vrtcih    |7 točk   |
|   |Brezovica                  |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|9.  |Že vključen otrok v Vrtce Brezovica iz iste | 7 točk   |
|   |družine                   |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|10. |Vsaj eden izmed staršev ima delovno mesto v | 1 točka  |
|   |Občini Brezovica (potrdilo)         |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|11. |Težko zdravstveno stanje v ožji družini   | 1–10 točk |
|   |(zdravniško potrdilo)            |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|12. |Število otrok v družini           | vsak otrok |
|   |                      |3 točke   |
+-----+--------------------------------------------+------------+
Če dva ali več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega seznama razporedi otroke po starosti – prednost ima starejši otrok.
V. ODLOČITEV KOMISIJE
14. člen
Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi uporabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, lahko starše pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge tudi po elektronski pošti, telefonu ali ustno, če starši pridejo v vrtec. O tem se napiše uradni zaznamek. Če vloga ni dopolnjena, se jo obravnava in o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, ki jih vsebuje vloga.
Komisija obravnava vloge na svoji seji v skladu z določbami Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 36/10). Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije, oseba, ki vodi postopek, in zapisnikar. Komisija na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok.
Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka, določenem v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.
Komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posamezni enoti in v posameznem oddelku ter glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
V primeru prostega mesta v kateri koli enoti Vrtcev Brezovica se staršem odklonjenih otrok ponudi na vlogi zapisano drugo želeno enoto. Prosto mesto se ponudi samo tistim vlagateljem, ki so na vlogi navedli drugo ali tretjo želeno enoto. Prednost ima vlagatelj z višjem številom točk.
Prednostni seznam se med letom ne spreminja in velja do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je bil seznam oblikovan.
15. člen
Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.
Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletnih straneh vrtca. Podatki o otrocih se objavijo pod šifro.
Seznam sprejetih otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– datum vključitve otroka v vrtec,
– sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem postopku pozvani k sklenitvi pogodbe z vrtcem.
Čakalni seznam otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve sprejema otroka v vrtec, v 15 dneh po vročitvi obvestila v skladu s tem zakonom, vložijo v vrtec ugovor,
– rok veljavnosti čakalnega seznama.
Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
16. člen
Starši otrok, ki so bili zavrnjeni, morajo, če želijo otroka vpisati naslednje šolsko leto ne glede na njihovo uvrstitev na prednostni seznam, vložiti novo vlogo za vpis otroka v vrtec.
17. člen
Zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet vrtca, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu z Zakonom o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08 in 36/10) in s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
O ugovoru odloči svet vrtca ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek z odločbo, ki se vroči staršem, kot to določa ta zakon. Zoper odločitev sveta vrtca lahko starši sprožijo upravni spor.
18. člen
Vrtec mora staršem na njihovo zahtevo omogočiti vpogled v zapisnik komisije, ki je odločala o sprejemu otrok v vrtec, vendar le tisti del zapisnika in dokumentacije, ki se nanaša na njihovo vlogo.
VI. POGODBA MED VRTCEM IN STARŠI, ODKLONITEV SPREJEMA IN UMIK VLOGE
19. člen
Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. V pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem.
V primeru iz prejšnjega odstavka vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz čakalnega seznama.
S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec
Otroci pričnejo obiskovati vrtec z dnem, ki se določi v pogodbi.
Uvajanje otrok se prične z dnem uradnega vpisa. Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
Otroke, katerih starši so prejeli obvestilo o sprejemu otroka v vrtec in sprejem odklonijo, se izbriše iz tekočega prednostnega seznama, v tem primeru obvestilo preneha veljati.
20. člen
Vrtec o vpisu in vključitvi otroka v vrtec ter o odklonitvi sprejema, obvesti tudi občino ustanoviteljico vrtca.
21. člen
Odločitve vrtca in druge listine v postopku sprejemanja otroka v vrtec se vročajo po pošti z navadno poštno pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto.
VII. OBJAVA INFORMACIJ O PROSTIH MESTIH
22. člen
Vrtec na svojih spletnih straneh praviloma sproti objavlja informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so na razpolago med šolskim letom po posameznih oddelkih in enotah vrtca ter o predvideni čakalni dobi od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v vrtec.
VIII. IZPIS, REZERVACIJE IN PRERAZPOREDITEV OTROK
23. člen
Starši, katerih otrok je že vključen v vrtec in ga želijo izpisati, morajo upoštevati 15-dnevni odpovedni rok za izpis otroka. Starši izpišejo otroka tako, da izpolnijo in oddajo vrtcu obrazec o izpisu, ki je dostopen v vseh enotah vrtca ali na internetni strani.
Kolikor starši želijo izpisanega otroka ponovno vključiti v vrtec, morajo oddati novo vlogo za vpis otroka v vrtec.
24. člen
Starši otrok, za katere je Občina Brezovica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo v naslednjih primerih:
– zaradi počitniške odsotnosti otroka v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko starši uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost najmanj 10 delovnih dni. Starši morajo rezervacijo pisno napovedati vrtcu najpozneje pred prvim dnem otrokove odsotnosti iz vrtca na podlagi izpolnjenega obrazca,
– zaradi zdravstvenih razlogov, če je otrok zaradi bolezni ali poškodbe odsoten neprekinjeno več kot 30 koledarskih dni. Na podlagi zdravniškega potrdila in izpolnjenega obrazca se mu upošteva rezervacija od 31. dneva dalje.
Če so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka, vrtec odobri rezervacijo.
Obrazec za uveljavljanje počitniške in zdravstvene rezervacije je dostopen v vseh enotah in na spletni strani vrtca in je priloga pravilnika.
25. člen
Na pisno zahtevo staršev se lahko otrok razporedi v drugi program. Sprememba se upošteva s prvim dnem naslednjega meseca.
Razporeditev iz dnevnega v skrajšan program je možna le v enotah vrtca, kjer ni čakajočih otrok na dnevni program.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok v vrtce in določila o plačevanju oskrbnine, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Brezovica, dne 12. 3. 2009, ter Pravilnik o spremembi pravilnika o sprejemu otrok v vrtce, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Brezovica, dne 30. 3. 2010.
27. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 5/11
Brezovica, dne 3. marca 2011
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.