Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

Št. 430-00-1/2011 Ob-2035/11 , Stran 592
Št. 430-00-1/2011 Ob-2035/11
Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, Ljubljana, ki ga zastopa mag. Uroš Krek, generalni sekretar, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo premičnine
1. Ime in sedež organizatorja zbiranja ponudb: Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, Ljubljana. 2. Predmet prodaje: osebno vozilo Mercedes Benz E 430 Elegance, leto izdelave 2000, prevoženih 195.000 km. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin na podlagi prodajne pogodbe. 4. Izklicna cena za premičnino znaša 3.825,00 EUR. 5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 8 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana, z oznako: »Ponudba za nakup premičnine – Ne odpiraj«. Rok: 1. 4. 2011 do 12. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega datuma in ure prispele na naslov prodajalca. 7. Ponudniki morajo najkasneje do 31. 3. 2011 do 10. ure plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene premičnine. Kavcijo je potrebno nakazati na podračun proračuna Republike Slovenije, št. 01100-6300109972, modul 18, sklic 11118-7201001-11912011. Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb. 8. V pisni ponudbi morajo ponudniki navesti svoje točne osebne podatke (ime, priimek, naslov, davčno, matično in telefonsko številko), potrdilo o plačani kavciji s točno številko računa za primer vračila in ponudbeno ceno v evrih. 9. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 15 dni od sprejema sklepa o izbiri. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani ponudnika, Urad predsednika Republike Slovenije zadrži njegovo kavcijo. 10. Drugi pogoji: premičnina se prodaja v celoti po načelu videno–kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva nosi kupec. 11. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. O najugodnejšem ponudniku bo odločala strokovna komisija na Uradu predsednika Republike Slovenije. Odpiranje ponudb opravi strokovna komisija in po zaključku postopka izbere najugodnejšega ponudnika. 12. Javno odpiranje ponudb bo v petek, 1. 4. 2011 ob 13. uri, na Uradu predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana. 13. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali višje od izklicne cene. 14. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v 8 dneh od odpiranja ponudb. 15. Informacije: vsa dodatna pojasnila o premičnini in ostale informacije interesenti dobijo na Uradu predsednika Republike Slovenije, kontaktna oseba je Damijan Ferfolja, tel. 01/400-13-15, mobilni tel. 041/610-567 ali Tine Hribar, tel. 01/400-13-32, mobilni tel. 031/749-930. 16. Predstojnik Urada predsednika Republike Slovenije lahko postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.
Urad predsednika Republike Slovenije