Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

Št. 1100-2/2011/1 Ob-2068/11 , Stran 589
Št. 1100-2/2011/1 Ob-2068/11
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 94/09 Odl. US: U-I-278/07-17, 4/10 in 22/10) ter 8. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej (Uradni list RS, št. 110/03) Ministrstvo za šolstvo in šport objavlja javni razpis za delovno mesto direktorja/direktorico Javnega zavoda Slovenski šolski muzej. 1. Za direktorja Javnega zavoda Slovenski šolski muzej lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje: – ima najmanj visokošolsko izobrazbo ene od strok, zastopanih v dejavnosti muzeja, – ima vsaj pet let delovnih izkušenj na področju muzejske dejavnosti, – pozna področje dela muzeja, – aktivno znanje slovenskega jezika, – aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika in pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika, – sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 2. Prijavi mora kandidat/ka priložiti: – overjeno dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe, – življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, iz katerega izhajajo tudi vodstvene izkušnje (življenjepis se pripravi v Europass obliki – http://www.europass.si/pobuda_europass.aspx), – dokazilo, da obvlada vsaj en svetovni jezik na višji ravni (kot potrdilo o aktivnem znanju tujega jezika, ki jih izda Državni izpitni center, certifikate oziroma dokazila o uspešno opravljenem izpitu iz tujega jezika na dodiplomskem univerzitetnem študiju oziroma dokazila o šolanju v tujini ali spričevalo o aktivnem znanju tujega jezika oziroma druga potrdila iz katerih bo razviden nivo znanja tujega jezika v primerjavi z Europass jezikovno izkaznico – http://www.europass.si/pobuda_europass.aspx), – svojo zamisel razvoja in delovanja zavoda v mandatnem obdobju na največ 20 tipkanih straneh formata A4 s povzetkom (ključnimi poudarki) na eni strani, – izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje pridobitev podatkov iz uradne evidence. 3. Kandidat lahko prijavi priloži tudi druga dokazila, ki dodatno utemeljujejo njegovo kandidaturo. 4. Minister za šolstvo in šport bo pri merilih za izbiro kandidata uporabljal Standarde strokovne usposobljenosti z merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi, ki jih je sprejel Uradniški svet dne 8. 11. 2010 in so objavljeni na http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/uradniski_svet/. 5. Kandidati/ke vložijo prijavo v pisni obliki in jo pošljejo v zaprti ovojnici, z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis za direktorja, št. 1100-2/2011«, na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana v 15 dneh od objave. Vloga se šteje za pravočasno, če je vložena zadnji dan roka priporočeno po pošti. 6. Prepozne in formalno nepopolne prijave se zavržejo in ne bodo uvrščene v izbirni postopek. 7. Minister za šolstvo in šport bo po predhodnem mnenju sveta javnega zavoda Slovenski šolski muzej in ministra, pristojnega za kulturo imenoval direktorja za dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Z direktorjem bo za čas mandata sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas. 8. Neizbrani kandidati bodo o izboru obveščeni najkasneje v osmih dneh od imenovanja direktorja. 9. Dodatne informacije o javnem natečaju lahko kandidati dobijo na tel. 01/400-53-95 oziroma na elektronskem naslovu jozica.seme@gov.si. Kontaktna oseba je Jožica Šeme. 10. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Ministrstvo za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti