Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

Št. 465-02/0018/2010 Ob-1949/11 , Stran 592
Št. 465-02/0018/2010 Ob-1949/11
Občina Žalec na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Uradni list RS, št. 86/10), 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05, 23/06) in 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin izdaja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, tel. 03/713-64-14, faks 03/713-64-64. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb Prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča v k.o. Gotovlje: parc. št. 242/13, njiva, v izmeri 7.368 m2. Nepremičnina je z OPPN Stanovanjska soseska Žalec zahod namenjena za gradnjo trgovskega oziroma poslovno-trgovskega objekta. Ostali pogoji: kupec je dolžan v roku 2 let od sklenitve pogodbe zgraditi predviden objekt. Izhodiščna cena: 552.600,00 € brez DDV. Ponudnik je dolžan do roka za predložitev ponudbe plačati varščino v višini 10% ponujene cene, na podračun Občine Žalec, št. 01390-0100004366, ki se bo neizbranemu ponudniku vrnila brez obresti v roku 8 po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. 3. Vsebina ponudbe: 3.1. Ponudnik mora v ponudbi navesti podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša. 3.2. Ponudnik mora predložiti dokazilo o registraciji, ki ni starejše od 30 dni (izpisek iz sodnega registra ali priglasitveni list), za fizične osebe – fotokopija osebnega dokumenta. 3.3. Ponudnik mora predložiti dokazilo, da zoper njega ni uveden ali začet postopek stečaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja oziroma da poslovanja ponudnika ne vodi prisilna uprava. 3.4. Ponudnik mora predložiti dokazilo o plačanih davkih in prispevkih iz poslovanja. 3.5. Ponudnik mora predložiti dokazilo, da pooblaščena oseba ponudnika ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi tega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen. 3.6. Ponudnik mora predložiti dokazilo, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa. 3.7. Ponudnik mora predložiti dokazilo o plačilu varščine v višini 10% ponujene cene. 3.8. Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti višino ponujene kupnine v EUR in brez DDV. Kupnina ne sme biti nižja od izhodiščne vrednosti nepremičnine, saj se bo takšna ponudba štela kot nesprejemljiva in se bo izločila iz izbora najugodnejšega ponudnika. 3.9. Ponudnik mora predložiti pisno in žigosano izjavo, da se strinja z razpisnimi pogoji. 4. Predložitev ponudbe 4.1. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami iz točke 3 vključno do 31. 3. 2011, do 12. ure. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala. 4.2. V primeru več enakovrednih ponudb, bo naročnik s ponudniki izvedel pogajanja ali jih bo pozval k ponovni predložitvi ponudb ali pa bo med najugodnejšimi ponudniki izvedel javno dražbo. 4.3. Ponudniki so vezani na ponudbo 60 dni od roka, ki je določen za oddajo ponudb. 4.4. Ponudniki morajo oddati ponudbo v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine Žalec zahod«, na naslov: Občina Žalec, Oddelek za premoženje in splošne zadeve, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec. 5. Izbrani ponudnik bo pozvan k sklenitvi kupoprodajne pogodbe, ki jo mora skleniti v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. 6. Ponudnik je dolžan plačati kupnino na podračun Občine Žalec: 01390-0100004366, v roku 30 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v dogovorjenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu izdalo zemljiškoknjižno dovolilo in se bo opravil zemljiškoknjižni prenos lastninske pravice. 7. Občina Žalec ni zavezana k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžna pa je vrniti varščino brez obresti. 8. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika, ob izpolnjevanju vseh pogojev, je višina ponujene kupnine. 9. Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani dobijo na Občini Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, soba št. 23, kontaktna oseba Tatjana Bulatović, tel. 03/713-64-14, ali na elektronski naslov: tanja.bulatovic@zalec.si, ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi s predmetom prodaje je možen po predhodnem dogovoru. 10. Javno odpiranje ponudb bo v četrtek, 31. 3. 2011, ob 12. uri, v sejni sobi Občine Žalec.
Občina Žalec