Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

Št. 330-0006/2011 Ob-1987/11 , Stran 575
Št. 330-0006/2011 Ob-1987/11
Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2011 (Uradni list RS, št. 14/11), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 57/07) Občina Sevnica objavlja
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za leto 2011 (povzetek)
Okvirna višina sredstev znaša 112.200 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračnu za leto 2011. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! I. Ukrepi in upravičeni stroški 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo: – posodabljanje kmetij 50.000 EUR, – urejanje pašnikov in izvedba agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč 24.700 EUR. Upravičenci so: – mala in srednje velika podjetja (MSP) oziroma kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju Občine Sevnica, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo na območju Občine Sevnica; – člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo pooblastilo nosilca in imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca osnovne kmetijske dejavnosti na kmetiji, kar dokazuje z izpisom iz registra kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijska zemljišča na območju Občine Sevnica. 1.1. Posodabljanje kmetij: Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih. Upravičeni stroški so: – stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenim standardom, temelječih na EU zakonodaji, – stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke, – stroški nakupa materiala za adaptacijo, rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov, – stroški za nakup materiala za gradnjo ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov (seniki, silosi, razen gnojnih jam in gnojišč …), – stroški za nakup opreme hlevov, – stroški nakupa kmetijske mehanizacije in priklopne mehanizacije za rastlinsko pridelavo (škropilnice, pršilniki, česalniki, zgrabljalniki, okopalniki …), – stroški nakupa in montaže rastlinjaka in plastenjaka, – stroški nakupa in postavitve mrež proti toči, – stroški izdelave projektne dokumentacije, poslovnega načrta ter študije izvedljivosti. Pomoč se ne odobri za: – nakup traktorjev. 1.2. Urejanje pašnikov in izvedba agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč, Upravičeni stroški so: a) stroški urejanja pašnikov: – stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ali leseno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke, – stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino. b) stroški izvedbe agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč – stroški za manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo večjega posega v prostor, – stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja, stroški strojnih storitev. 2. Pomoč za zaokrožitev zemljišč Okvirna višina razpisanih sredstev je 1.500 EUR. Upravičenci so: – kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo in imajo kmetijske površine na območju Občine Sevnica. Upravičeni stroški so: – stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč. 3. Zagotavljanje tehnične podpore Okvirna višina razpisanih sredstev je 20.000 EUR in je razdeljena na tri spodaj navedene sklope. Upravičenci: – ustrezno registrirane organizacije, ki opravljajo storitve na področju tehnične pomoči v kmetijstvu za kmetovalce iz občine, – registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije in območja Slovenije. Upravičeni stroški so: stroški organiziranja programov usposabljanja, svetovalne storitve, organizacije forumov, širjenje znanstvenih dognanj, stroški publikacij, katalogov, spletišč. Pomoč lahko uveljavljajo ustrezno registrirane organizacije, ki opravljajo storitve na področju tehnične pomoči v kmetijstvu za kmetovalce iz občine, registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije in območja Slovenije. Višina in predmet podpore za zagotavljanje tehnične podpore po sklopih je: – 8.000 EUR za tehnično pomoč v okviru društvene dejavnosti in njihovih združenj, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane (4.000 EUR se nameni za kritje stroškov izobraževanja in usposabljanja predavateljev (poljubne teme) ter 4.000 EUR za ostale stroške v okviru tehnične pomoči; Skupna vrednost vseh prijavljenih stroškov na upravičenca lahko znaša največ 4.000 EUR, kar je razvidno iz priloženih predračunov. Prijavljeni strošek je lahko višji od 4.000 EUR, pri izračunu subvencije bo upoštevan zgornji limit. – 10.000 EUR za izobraževanje, usposabljanje in informiranje, svetovanje kmetov in članov njihovih družin za ustrezno registrirane organizacije, ki opravljajo storitve na področju tehnične pomoči v kmetijstvu za kmetovalce iz občine in imajo sedež obratovalnice oziroma podjetja (ustrezno registrirane organizacije) in poslovne prostore na območju Občine Sevnica ter opravljajo svojo dejavnost opravljati na območju Občine Sevnica za naslednje teme: – izobraževanje in svetovanje rejcem za odpravo reprodukcijskih motenj pri kravah, – izobraževanje in svetovanje rejcem v primeru vhlevitve pitanih govedi, – izobraževanje in svetovanje rejcem v primeru prisotnosti glivičnih bolezni. – 2.000 EUR za izobraževanje, usposabljanje in informiranje, svetovanje kmetov in članov njihovih družin za ustrezno registrirane strokovne organizacije, ki opravljajo storitve na področju tehnične pomoči v kmetijstvu za kmetovalce iz občine in imajo sedež izpostave na območju Občine Sevnica ter opravljajo svojo dejavnost na območju Občine Sevnica za naslednje teme izobraževanj: – prireja kakovostnega govejega mesa, – kmetijska vozila v novi prometni zakonodaji – praktičen prikaz. 4. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah Okvirna višina razpisanih sredstev je 10.000 EUR, in sicer: – 6.000 EUR za investicije (stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta, nakup nove opreme, projektno dokumentacija), – 4.000 EUR za promocijo izdelkov in storitev na sejmih in razstavah, stroški publikacij, katalogov, spletišč, sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja za pridobitev certifikata nacionalna poklicna kvalifikacija. Upravičenci so: – nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Sevnica, – člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo pooblastilo in imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca osnovne kmetijske ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kar dokazuje z izpisom registra kmetijskih gospodarstev. Upravičeni stroški so: – stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta, – nakup nove opreme, – promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah, – stroški publikacij, katalogov, spletišč, – sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja za pridobitev certifikata nacionalna poklicna kvalifikacija, 5. Podpora za delovanje strokovnih društev Upravičenci so: – registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine. Upravičeni stroški: – stroški ustrezne infrastrukture za delovanje (najem prostorov), – materialni stroški in stroški dela pisarne ter organov (tudi stroški občnega zbora). II. Rok za predložitev prijav in način predložitve Razpis je odprt: do 18. aprila 2011. Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 18. aprila 2011, na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Pošiljke oddane po pošti morajo biti oddane s priporočeno pošto najpozneje do zadnjega dne odprtja razpisa (datum poštnega žiga na zadnji dan odprtja razpisa). Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z navedeno oznako. III. Obravnavanje vlog Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Sevnica, po končanju javnega razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. Komisija bo opravila pregled vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so bili navedeni v celotnem javnem razpisu. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku 8 dni ne dopolni, in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom zavrnjene oziroma zavržene in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati na razpis bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na transakcijski računa na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma dokumentacijo glede na posamezen ukrep. Zahtevek z računi in dokazili o plačilu mora biti dostavljen na Občino Sevnica najkasneje do: – 31. 8. 2011 za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, pomoč za zaokrožitev zemljišč in naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah in – do 31. 10. 2011 za zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju ter podporo za delovanje strokovnih društev. Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2011 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. IV. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo Celoten javni razpis in brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, pri Vlasti Kuzmički, tel. 07/81-61-233, elektronska posta: vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si, ali Maji Šušterič, tel. 07/81-61-262, elektronska posta: maja.susteric@obcina-sevnica.si, vsak delovni dan, v času od 8. do 12. ure.
Občina Sevnica